Een goed bereikbaar, maar autoluw gebied, waar het prettig verblijven is, met voldoende dynamiek en een mix aan wonen en bedrijvigheid én met aandacht voor duurzaamheid en groen. Dat zijn in het kort de belangrijkste uitgangspunten in een voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad voor de ontwikkeling van het stationsgebied aan de zuidzijde van het Hoofdstation.

De gebiedsontwikkeling zuidzijde Hoofdstation is één van de deelprojecten van het project Groningen Spoorzone. Momenteel ligt aan de zuidkant van het Hoofdstation nog het opstelterrein voor treinen. Dit verhuist in de toekomst naar De Vork in Haren. Door het verplaatsen van het opstelterrein komt ruimte beschikbaar om hier in de toekomst een uniek nieuw stukje stad toe te voegen, ter grootte van ongeveer 35.000 m2.
Voordat het zover is, vinden eerst nog de werkzaamheden aan het spoor en station plaats. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in 2022 afgerond. Vanaf medio 2023 kan dan begonnen worden met concrete werkzaamheden voor de gebiedsontwikkeling zuidzijde Hoofdstation.

Behalve over de ambities en uitgangspunten nam het college deze week ook een besluit over de toegangswegen tot het gebied. Onderdeel daarvan is de aankoop van 23 woningen en één bedrijfspand aan de Parkweg, ter hoogte van de Rijnstraat. Op deze plek kan vervolgens in de toekomst een doorgang gemaakt worden voor voetgangers en fietsers. Deze is nodig om voldoende aansluiting met de Rivierenbuurt en de zuidelijke stadswijken van de stad vanuit het te ontwikkelen gebied te creëren. De bewoners en eigenaren van de panden aan de Parkweg zijn in mei over de voorgenomen plannen geïnformeerd.

Het college vraagt aan de raad om werk te mogen maken van een parkeergarage die onder het toekomstige busplatform een plek zou moeten krijgen. Ook bevat het collegevoorstel een bodemenergieplan. Dit vormt de basis voor het uitwerken van de energie- en duurzaamheidsambitie in dit gebied.
De verwachting is dat de gemeenteraad kort na de zomer de voorstellen van het college bespreekt.

 

 

Middelbare en MBO-scholen in Groningen kunnen een financiële bijdrage krijgen als zij hun lesroosters zo aanpassen dat leerlingen buiten de ochtendspits reizen. Groningen Bereikbaar, Arriva en het OV-bureau Groningen Drenthe stellen daarvoor gezamenlijk geld beschikbaar. Het doel is minder volle bussen en treinen in de ochtendspits, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs.

De stimuleringsregeling Anders Roosteren is deze maand van kracht geworden. MBO- en VO-scholen kunnen een voorstel indienen om het rooster aan te passen voor een aantal klassen of leerlingen. Daarbij moeten de lessen voor 7.45 uur of na 9.00 uur beginnen. De financiële bijdrage aan de school is afhankelijk van het extra aantal leerlingen dat aantoonbaar buiten de spits kan reizen ten opzichte van het voorgaande schooljaar, tot maximaal 25.000 euro.

Met deze regeling willen Groningen Bereikbaar, Arriva en het OV-bureau Groningen Drenthe scholen stimuleren om anders te roosteren en de ochtendspits daarmee te ontlasten. Dit is niet alleen goed voor de bereikbaarheid van Groningen, ook willen de partijen de leerlingen en andere reizigers een comfortabele reis bieden en zorgen voor een betere spreiding van de reizigers in het openbaar vervoer. Verder kan de regeling bijdragen aan minder volle fietspaden en autowegen in de ochtendspits.

In de stad Groningen gaan zo’n 35.500 leerlingen naar het voortgezet onderwijs en het MBO. 66% gaat tussen 7:00 en 9:00 uur naar school. Van hen reist 38% met de trein en bus tijdens de spits. Met de regeling Anders Roosteren willen de partijen 1,5% van de bijna 25.000 reizende leerlingen uit de ochtendspits halen. Het gaat hierbij om 375 leerlingen per dag die niet meer in de ochtendspits zullen reizen en 1875 per week.

VO- en MBO-scholen kunnen tot 1 januari 2018 een voorstel indienen bij Groningen Bereikbaar. De roosterwijziging kan dan nog in het schooljaar 2018-2019 van kracht zijn.

 

 Maandag 26 juni start Reef Infra met de aanleg van het resterende tracé van de Fietsroute Plus Haren - Groningen. Te beginnen met het verbreden van het vrijliggende fietspad tussen de Esserweg en de kruising met de Dilgtweg. Hiervoor worden fietsers tijdelijk omgeleid over de hoofdrijbaan van de Kerklaan.

Een omleiding voor fietsers leidt soms tot verwarring; de dagelijkse routine wordt verbroken. Daardoor zijn fietsers vaak geneigd hun eigen weg te zoeken. Om dit in goede banen te leiden heeft Reef Infra Veilig Verkeer Nederland (VVN) gevraagd in de eerste week van de werkzaamheden ondersteuning te bieden. De vrijwilligers van VVN zijn in de ochtend- en avondspits aanwezig om fietsers uitleg te geven over de omleiding. Zij doen dit onder andere door mensen aan te spreken en het uitdelen van flyers.

Door de inzet van de vrijwilligers van VVN is de verwachting dat minder verkeersdeelnemers ervoor kiezen door het werkvak te rijden. En dat er meer begrip is voor de werklui die proberen zo snel en efficiënt mogelijk te werken, zodat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. De vrijwilligers van VVN staan van maandag 26 tot en met 30 juni tussen 07.30 - 09.30 en 16.00 - 18.00 uur bij het begin en einde van de omleidingsroute. Deze aanpak is een unieke samenwerking tussen een wegenbouwer en maatschappelijke organisatie, die elkaar vinden binnen het thema verkeersveiligheid.

De aanwezigheid van Veilig Verkeer Nederland is onderdeel van de Best Value Procurement-aanpak (BVP) die Reef Infra bij dit werk hanteert. Deze aanpak leidt tot een tevreden omgeving en tot zo weinig mogelijk hinder voor omwonenden en weggebruikers. Door de spitsbegeleiding van VVN te combineren met sturingsborden gaat Reef Infra uit van een hoge mate van naleving van de verkeersdeelnemers. En dat maakt het voor zowel weggebruikers als wegwerkers een stuk veiliger.

Wethouder Mathilde Stiekema van de gemeente Haren laat weten “trots te zijn op deze unieke samenwerking tussen gemeente, Reef Infra en VVN. Door deze aanpak van aanbesteding (BVP) maken wij meer gebruik van de kennis en kunde van alle partijen. Dit creëert nieuwe kansen om het werk nog beter aan te pakken.”

Partners

Het realiseren van de Fietsroute Plus is een initiatief van de gemeente Haren binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Slimme keuzes, sterke combinaties.

 

Je bent een ondernemer. Je bent vooral bezig met je klanten. Hierdoor ben je misschien minder bezig met je website en de online vindbaarheid van jouw bedrijf. Dat is zonde, want een goed werkende en goed vindbare website kan wonderen doen. Daarom is de Digitale Werkplaats van start gegaan: een unieke serie evenementen die Google door heel Nederland organiseert in samenwerking met Qredits Microfinanciering Nederland en de betreffende gemeente.

 

De ontwikkelingen rondom de Innovatieboerderij zijn in volle gang. Graag presenteren we de resultaten van de afgelopen periode op donderdag 15 juni aanstaande. We organiseren een open huis en tuin van 15:00 uur tot 19:00 uur aan de Nieuwe Gast 1 te Zuidhorn (de voormalige Iwema Boerderij). Geen presentatie op 1 moment, maar een doorlopende voorstelling.

Gedurende de middag worden er enkele onderwerpen centraal besproken; historie en hergebruik van het materiaal van de Oude Iwema boerderij, digitaal inmeten van het voorhuis, Tiny houses, het ontwerp van de boerderij & omgeving van de Innovatieboerderij.

Onthulling bouwbord
Omstreeks 17:15 uur is de onthulling van het bouwbord, waarvoor leerlingen van groep 8 van de brede school het ontwerp hebben gemaakt. Een speciaal moment, weer een stap vooruit!

Ook is er de mogelijkheid om meer te weten te komen over het exploitatiemodel van de Innovatieboerderij, de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de Innovatiewerkplaats.

Bent u ook zo nieuwsgierig naar de ontwikkelingen rondom de Innovatieboerderij? Kom dan zeker langs op donderdag 15 juni tijdens de "Dag van de Innovatieboerderij"! Voor meer informatie over de verschillende thema’s en een tijdschema van de middag kunt u kijken op www.innovatieboerderij.nl.

 

 

In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. Binnen Regio Groningen-Assen is het project Supermarktlogistiek geadopteerd. In het Beter Benutten-project krijgt de data-uitwisselingsamenwerking een nieuwe dimensie, omdat nu ook de overheid hierin participeert. De bedoeling is dat planners straks direct inzage krijgen in allerlei relevante overheidsdata, zoals locaties van laad- en losplaatsen, milieuzones, venstertijden en gewenste en ongewenste routes voor vrachtverkeer.

Regio Groningen-Assen