previous arrow
next arrow
Slider

Interview met Joost Hagens, Bureau Buiten

Hoe hebben jullie de nieuwe marktanalyse voor Regio Groningen-Assen uitgevoerd?
Joost Hagens (directeur bij Buiten): “Onze ambitie is om gebieden sterker, mooier en duurzamer te maken. We hebben veel ervaring in Nederland met dit soort onderzoeken en we delen onze kennis en ervaring graag ook met anderen. We streven er naar het onderzoek in Regio Groningen-Assen goed en analytisch sterk in elkaar te zetten. Tegelijk vinden we het belangrijk om veel energie in het proces te steken en de mensen goed mee te nemen. Daarom besteden we ook veel tijd aan het houden van interviews met bestuurders en betrokken ambtenaren maar ook met makelaars en bedrijven die verhuisd zijn, of zich hier gevestigd hebben. Ook maken we gebruik van een aantal focusgroepen van bedrijven waarmee we in gesprek gaan over de ontwikkelingen op het gebied van bedrijfshuisvesting.”

Bureau Buiten heeft de afgelopen jaar vergelijkbare onderzoeken gedaan voor onder andere de regio Brabant en voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Ook in deze regio’s wordt het belang gezien om op economisch vlak samen te werken.

Welke inspiratie kunnen we opdoen uit Amsterdam en Brabant?
Joost: “Economie functioneert meer en meer op het niveau van regio’s waarbij de stroomversnelling naar kennis- en netwerkeconomie een belangrijke rol speelt. We zien een sterke groei van de steden, maar daarmee niet de reactie dat deze steden het zelf allemaal wel kunnen. In Amsterdam bijvoorbeeld leeft het besef heel sterk dat ze de omliggende regio nodig hebben om de groei van wonen, werken en recreëren te kunnen faciliteren.”

“In de MRA lag in de voorgaande periode de nadruk op het schrappen van plannen en het terugdringen van de leegstand, terwijl in de nieuwe strategie een veel gedifferentieerder beeld wordt geschetst. Flexibiliteit en wendbaarheid zijn belangrijke kernbegrippen en het streven is veel meer om lokale kansen door regionale samenwerking te realiseren. Ook is de strategie verbreed naar de zogeheten ‘informele werkmilieus’ en de transformatie van oude werkgebieden naar multi-functionele locaties. Voor de MRA ligt er een grote transformatie-opgave waar de gemeenten samen in optrekken. Zo is Amsterdam aan het onderzoeken of zij strategische aankopen kunnen doen in een naburige gemeente om daar transformatie te versnellen.”

Een boeiende vraag, die ook voor Groningen interessant is, is hoe je bij transformatie een interessante omgeving creëert, een omgeving waar verschillende functies goed integreren en waar ook de ‘werkfunctie’ niet zomaar verdwijnt. “In Amsterdam wordt nagedacht over het ‘olifanten-poot-model’, een stevige poot met op de onderste lagen werken en daarboven ruimte voor wonen. Idee is ook om dit planologisch vast te laten leggen via het bestemmingsplan. Dit vraagt ook ‘omdenken’ van ontwikkelaars en een andere benadering van hun business-model. Dit zou wellicht iets zijn voor oude binnenstedelijke locatie in stad, niet daarbuiten.”

Een andere verbreding in de regionale samenwerking rond werklocaties is dat het niet langer alleen gaat over hectares. Nadrukkelijk wordt ook samengewerkt op thema’s als innovatie, profilering, acquisitie en dienstverlening.

Kun je een voorbeeld noemen waar en hoe met deze thema’s wordt gewerkt?
Joost: ”In Brabant hebben ze de insteek gekozen om (informele) werklocaties als fysieke brandpunten voor innovatie en ketensamenwerking te ontwikkelen. Hiermee sluit deze werkwijze aan bij het streven naar clustervorming en het optimaal faciliteren van bedrijven. Ook in de MRA zie ik dat de insteek enorm verbreed is, en dat vastgoed en marketing een belangrijker onderdeel zijn geworden. Maar ook faciliteren van de vraagkant op regionale schaal wordt nadrukkelijk meegenomen. Concreet krijgt dit gestalte in een regionaal coördinatieteam voor het behoud van bedrijven.”

Half mei is het onderzoek van start gegaan en is Buiten gestart met het in beeld brengen van de huidige situatie en het ophalen van relevante onderzoeksgegevens. Verder zijn inmiddels ook de interviews gehouden en de eerste bijeenkomsten met bedrijven.

Hoe verloopt het onderzoek tot nu toe en welke kansen zie je?
Joost: “Het is ons opgevallen dat de bedrijventerreinen er in het algemeen heel goed bij liggen. We zien uit de cijfers dat de uitgiftes achter blijven, maar horen ook dat de interesse weer aantrekt. Tegelijk weten we uit ervaring dat de markt fundamenteel veranderd is en dus ook om nieuwe strategieën vraagt. In de gesprekken wordt door de partners heel positief over de samenwerking in de regio en het belang daarvan gesproken. Dit niet in de laatste plaats vanwege het grote contrast tussen de steden en het platteland (onder andere met de groei van de stad). De steden hebben hierin dan ook meer en meer een sleutelrol te spelen.

Als ik naar de regio kijk dan zie ik mooie uitdagingen en kansen. Eén van die kansen is het creëren van ‘nieuwe interactiemilieus’, bijvoorbeeld rond het stationsgebied in Assen (waar nu volop geïnvesteerd wordt) of de verdere ontwikkeling van de Zernike Campus tot een gebied waar 24/7 levendigheid is. Een andere uitdaging is hoe je lokale economische ontwikkelingen ruimte geeft zonder regionale ontwikkelingen te kannibaliseren. Ook hierin zou je meer dan nu toe moeten werken naar meer flexibiliteit en wendbaarheid in je regionale strategie."

Bureau Buiten heeft de opdracht gekregen om de toekomstige regionale ruimtebehoefte in beeld te brengen en met aanbevelingen te komen voor het ontwikkelen van een strategie voor de werklocaties. Daarbij wordt ook de samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen in de regio geëvalueerd. Zo zijn in de afgelopen jaren afspraken gemaakt over kwaliteit van locaties, herstructurering en het hanteren van marktconforme grondprijzen. In 2012 zijn verregaande afspraken gemaakt over het terugdringen van het overaanbod aan bedrijventerreinen, waarmee Regio Groningen-Assen koploper in Nederland was. Ook zijn afspraken gemaakt over hoe we met nieuwe ontwikkelingen samen optrekken en wordt jaarlijks een bedrijventerreinmonitor opgesteld. Voor de marktanalyse brengt Bureau Buiten relevante ontwikkelingen in beeld en houden ze interviews. De resultaten worden binnenkort verwacht.

 

 

Regio Groningen-Assen