Veilige fietsoversteek Helperzoom

Het college van B&W wil een veilige fietsoversteek voor de nieuwe Fietsroute Plus langs de Helperzoom. Onderzoek wijst uit dat een fietsoversteek waarbij fietsers voorrang moeten verlenen aan het gemotoriseerd verkeer daarvoor de beste garantie biedt. Voor de aanleg van de Fietsroute Plus moeten in totaal 8 bomen worden gerooid. Er vindt ruime compensatie plaats: er worden 28 bomen geplant. 

Veilige fietsoversteek
De gemeenteraad nam op 31 mei een tracé- en realisatiebesluit voor de Fietsroute Plus langs de Helperzoom. De fietsersbond Groningen pleitte er toen voor om fietsers op de kruising met de Helperzoom en de Helperbrink voorrang te verlenen. De gemeente onderzocht drie scenario's: voorrang voor fietsers, geen voorrang voor fietsers en voorrang voor fietsers met een dynamische verkeersregelinstallatie. Er is daarbij gekeken naar de effecten op de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid.

Uit dit onderzoek blijkt dat het voor de verkeersveiligheid en de doorstroming beter is fietsers op de Fietsroute Plus Groningen-Haren geen voorrang te geven. Ook is de voorrang voor gemotoriseerd verkeer het meest gunstig voor de veiligheid in de Helperzoomtunnel en de leefbaarheid, ecologie en het milieu rondom het kruispunt.

Ruime compensatie bomen
Om de ontwikkeling van de Fietsroute Plus langs de Helperzoom mogelijk te maken worden 8 bomen gekapt. Het betreft 4 vergunningplichtige bomen met een stam dikker dan 20cm. De overige bomen hebben een dunnere stam, daarvoor is een vergunning niet nodig. Er worden 28 bomen aangeplant.

Ecologische optimalisatie
Het tracé van de nieuwe fietsroute ligt in een stedelijke ecologische zone met belangrijke natuurwaarden. Op verzoek van de raad is er een ecologische optimalisatie uitgevoerd. De gemeente neemt verschillende maatregelen om dit te realiseren. De natuurwaarden worden beschermd en versterkt. Onafhankelijk ecologisch onderzoek wijst uit dat dankzij de maatregelen het leefgebied van kwetsbare soorten (vleermuizen) niet wordt aangetast en de ecologische kwaliteit van het gebied kan toenemen.

Beter Benutten
De Fietsroute Plus langs de Helperzoom is een maatregel van de gemeente Groningen  binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Slimme keuzes, sterke combinaties.

 

Regio Groningen-Assen