Economie Groningen-Assen groeit!

De bedrijventerreinenmonitor 2017 toont aan dat Regio Groningen-Assen het in economisch opzicht goed doet. Zo laten de indicatoren een sterke groei over de afgelopen jaren zien van het aantal inwoners en het aantal bedrijven en een lichte daling van de werkgelegenheid. Daarbij steken de cijfers positief af ten opzichte van de landelijke, economische ontwikkeling. Verder zien we dat uitgifte van nieuwe kavels afgelopen jaar is aangetrokken en dat de dynamiek op de bestaande markt hoog is.

Overige uitkomsten monitor
In 2016 is de uitgifte van bouwkavels voor bedrijven in de Regio Groningen-Assen weer enigszins op gang gekomen met een totale uitgifte van 4,8 ha. In totaal zijn 10 kavels verkocht verspreid over vijf gemeenten. Economie groeitGrootste transactie was de verkoop van 1,5 ha op Businesspark Ter Borch aan Van der Valk. Ook heeft Tennet voor het realiseren van een verdeelstation 6,1 ha aangekocht op Westpoort. Deze transactie is buiten beschouwing gelaten omdat het feitelijk geen bedrijfsuitgifte betreft maar een alternatieve invulling. Verder zien we in de bestaande markt van huur of verkoop van bedrijfsruimte en kantoorruimte dat het aanbod het afgelopen jaar fors is gedaald (daling van ruim 30%). Omgerekend naar hectares is een equivalent van circa 24 hectare verhuurd/ verkocht.

Hoewel de economie in de regio weer lijkt aan te trekken zien we wel dat de uitgifte van bedrijfskavels nog altijd achterblijft bij de verwachtingen en het (geplande) aanbod. In 2012 zijn door de Regio Groningen-Assen afspraken gemaakt over de programmering en planning van bedrijventerreinen binnen de regio. Gezien de ontwikkelingen op de markt, maar ook de ontwikkelingen breder in de economie, is recent besloten een nieuwe marktanalyse naar de werklocaties op te laten stellen. Daarbij wordt naast het aanbod van nieuwe bedrijventerreinen ook naar de bestaande werklocaties gekeken. Resultaten hiervan worden na de zomer verwacht.

Hoe zijn de uitkomsten tot stand gekomen? De bedrijventerreinenmonitor is een rapportage met een opsomming van uitgiftecijfers over het afgelopen jaar. In de monitor worden de belangrijkste ontwikkelingen over 2016 geschetst. Naast de gemeentelijke cijfers, worden ook cijfers van de NVM betrokken in de analyse. Deze cijfers hebben betrekking op de bestaande markt (huur/koop transacties) voor bedrijfsruimte- en kantorenmarkt. Verder is dit jaar voor het eerst ook een selectie van economische indicatoren opgenomen om de monitor in een breder perspectief te kunnen plaatsen.

De rapportage kwam tot stand onder leiding van het programmabureau Regio Groningen – Assen en in samenwerking met de regiogemeenten.

 Bedrijventerreinenmonitor 2017    Plancapaciteit bedrijventerreinen 2017

 

Regio Groningen-Assen