Regio Groningen-Assen in woord en beeld

Regio Groningen-Assen geeft aan de 14 deelnemers een terugblik op 2017 en een doorkijk naar 2018.
Bekijk de inhoudsopgave voor een uitgebreid overzicht.

Slider

In dit jaarverslag

Toelichting op de jaarrekening

Kwaliteit Stad & Land

Projecten in uitvoering

Waar zijn we trots op?

Vervoer: slim en groen

Afgeronde projecten in 2017

Wat doen we in 2018?

Economisch Kerngebied

Realisatie en begroting uitvoeringsinstrumenten

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Waar zijn we trots op?

Samen met Regio Leeuwarden had Regio Groningen-Assen de iVRI primeur: als eerste regio’s alle afgesproken bestellingen voor iVRI’s (intelligente verkeerregelinstallaties) in het kader van Talking Traffic definitief afgerond.

In 2017 is gebleken dat delen van de ambitie zijn gerealiseerd, maar ook dat het een blijvende ambitie met bijbehorende uitdagingen is. Daarom wordt de realisatie van de ambitie via interactie en in gezamenlijkheid van overheid en maatschappelijke organisaties gecontinueerd. De verschuiving naar een bredere visie is zichtbaar geworden: goed wonen, goed werken, goed leven, goed bereikbaar.

De nieuwsbrief heeft een verbeterslag doorgemaakt en wordt goed gelezen. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Meldt u hier aan.

Vanwege het 20 jarig bestaan van de regio was 2017 een feestelijke jaar en een jaar met mooie resultaten en interessante momenten. 20 jaar geleden is de ambitie geboren om gezamenlijk in te zetten op wonen, werken en leven met als motto: 'Grenzen en beperkingen bestaan niet'. Twee provincies en elf gemeenten vonden elkaar in deze ambitie en zijn de netwerkorganisatie Regio Groningen-Assen. Het gaat om de volgende partijen: gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Leek, Noordenveld, Midden-Groningen, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum, Zuidhorn en de provincies Groningen en Drenthe.

De betrokkenheid van verschillende partners bewijst dat de regio door de jaren heen is uitgegroeid tot een waardige en waardevolle samenwerking waarmee successen worden behaald. Zoals de afstemming van woningbouw, versterken van de ruimtelijke kwaliteit, ontwikkeling van een integraal verkeers- en vervoerssysteem met P+R locaties rondom de stad Groningen, aanleg van bedrijventerreinen, Fietsroutes Plus en impulsen aan Regionale en Innovatieve Projecten (REIP) waarmee de regio als economische motor van Noord-Nederland wordt versterkt.

Wat doen we in 2018?

Algemeen:
- Actualisatie Regiovisie.
- Uitvoering geven aan 40 projecten met een Regiofondsbijdrage van ruim 11 miljoen euro. 

Speerpunt Kwaliteit Stad en Land:
Uitvoering geven aan de Regionale en Innovatieve Projecten, Ruimtelijke Kwaliteit en het Woningbehoefteonderzoek

Speerpunt Interne Samenhang/Bereikbaarheid:
Uitvoering geven aan het programma Vervolg Beter Benutten, Fiets, ITS (Smart Mobility), actualisatie Netwerkanalyse en Monitoring.

Speerpunt Economisch Kerngebied:
Uitvoering geven aan de Marktanalyse van bedrijventerreinen en het organiseren van bijeenkomsten voor het Economisch Platform.

De kwaliteit van stad en land behouden en versterken

De belangrijkste resultaten in 2017

 1. Regionale en Innovatieve Projecten
 2. Woningmarkt Regio Groningen-Assen - positieve lijn zet door
 3. Woningbehoefte onderzoek
 4. Regionaal Woondocument
Regionale en Innovatieve Projecten

Inmiddels hebben circa 30 projecten vanuit deze regeling een financiele bijdrage ontvangen. In 2017 waren hiervan 23 projecten in uitvoering/voltooid. In 2017 zijn in 2 ronden totaal 17 projecten gepitcht, waarvan aan 6 projecten een bijdrage is toegekend. Deze middelen zijn voor de projecten gereserveerd en worden gedurende de looptijd van het project opgevraagd. 

Vervoer: slim en groen

De belangrijkste resultaten in 2017

 1. Het belang van de fiets als schakel in de vervoersketen
 2. De reiziger centraal
 3. Partnership Talking Traffic
 4. Beter Benutten
Het belang van de fiets als schakel in de vervoersketen

Het belang van de fiets als schakel in de vervoersketen of als volwaardig alternatief voor de auto wordt steeds breder erkend. Het schaalniveau van de Regio Groningen-Assen biedt, vanwege de opkomst van elektrisch fietsen, goede mogelijkheden om scholieren en werknemers te verleiden de auto te laten staan c.q. minder gebruik te maken van openbaar vervoer. Er is besloten dat er in beeld moet worden gebracht hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht in het regionale fietsroute(plus)netwerk en de (fiets)bereikbaarheid van de hubs binnen de regio. Daarnaast wordt in beeld gebracht hoe de succesvolle stimulering van fietsgebruik door Groningen Bereikbaar en Assen Slim Bereikbaar breder kan worden opgepakt binnen de regio.

Economisch Kerngebied

De belangrijkste resultaten in 2017

 1. Bijeenkomsten Economisch Platform
 2. Het businessmodel van de Regio
 3. Marktanalyse werklocaties: van plaats genoeg naar de beste plekken!
 4. Aansluiting onderwijs - bedrijfsleven
Bijeenkomsten Economisch Platform

Op 13 april: thema 'Regionale arbeidsmarkt: investeren in talent en personeel'. Zie: http://www.regiogroningenassen.nl/13-april-2017 en op 12 oktober: thema 'cross-overs tussen (slimme) mobiliteit en economie'. Zie: http://www.regiogroningenassen.nl/12-oktober-2017

Projecten in uitvoering 2017

Regio Groningen-Assen