Regio Groningen-Assen in woord en beeld

Regio Groningen-Assen geeft aan de 13 deelnemers een terugblik op 2018 en een doorkijk naar 2019.
Bekijk de inhoudsopgave voor een uitgebreid overzicht.

Slider

In dit jaarverslag

Toelichting op de jaarrekening

Wonen

Projecten in uitvoering

Waar zijn we trots op?

Mobiliteit

Afgeronde projecten in 2018

Wat doen we in 2019?

Economie

Realisatie en begroting uitvoeringsinstrumenten

Realisatie 2018

Begroting 2019

Concept - Begroting 2020

Waar zijn we trots op?

Image

We zijn trots op de samenwerking binnen Regio Groningen-Assen (RGA). Al meer dan 20 jaar en in constructief onderling overleg neemt de RGA besluiten op het gebied van economie, wonen en mobiliteit die goed zijn voor de hele regio.

We zijn trots op het netwerk van P+R-terreinen, het fietspadennetwerk en het HOV-netwerk met bussen op de vluchtstrook en vrijliggende busbanen. Inmiddels zijn er op de P+R-locaties zo'n 5.000 autoparkeerplekken en 6000 fietsparkeerplekken beschikbaar. In de afgelopen vier jaar is het aantal buspassagiers op de belangrijkste lijnen van het HOV-netwerk explosief gestegen van circa 9 miljoen naar 12 miljoen per jaar. En in 2018 werd de eerste doorfietsroute van Ten Boer naar Groningen geopend en is het eerste deel van de fietssnelweg van Groningen naar Assen aangelegd. Zo houden we de hele regio voor automobilisten, OV-reizigers en fietsers goed bereikbaar.

Image

We zijn trots op de werkgeversaanpak die Groningen Bereikbaar samen met Assen Slim Bereikbaar en een aantal grote werkgevers in de regio heeft ontwikkeld. Via gedragsveranderingscampagnes worden automobilisten verleid om de spits te mijden, alternatieve vormen van vervoer te kiezen of thuis te werken. Hierdoor werden er in 2018 in de regio Groningen-Assen dagelijks 5000 spitsmijdingen gerealiseerd.

We zijn trots op het filmpje dat we hebben laten maken over de bereikbaarheidsprojecten die we in de afgelopen jaar hebben helpen realiseren. Het geeft een mooi beeld van de projecten waar de RGA kriskras door de regio een aandeel in heeft gehad: van de P+R Hoogkerk tot de herinrichting van de Meerweg in Haren, van de fietspaden door de Onlanden tot het nieuwe station en de Florijnas in Assen. 

Tot slot zijn we trots op onze jaarrekening, waarin we dit jaar voor het eerst zwarte cijfers schrijven. De projecten zijn op orde, de financiën zijn correct afgehandeld. De begroting voor 2019 geeft een solide basis voor een succesvol vervolg van onze regionale samenwerking. Bij de jaarrekening is een oplegger gemaakt, waarin de RGA in cijfers wordt weergegeven. 

We zijn trots op het RGA-projectenboek dat we hebben samengesteld. Op de vraag: "Maar wat dóet de RGA nou eigenlijk?" hebben we hiermee per gemeente een pasklaar antwoord. Alle projecten die meegefinancierd zijn door de RGA staan hierin gerubriceerd, met een overzicht van de totale kosten en de bijdrage uit het Regiofonds. Onder de streep blijken alle deelnemers minstens netto-ontvanger, een prachtig resultaat van regionale samenwerking. 

We zijn trots op het proces Evaluatie & Actualisatie van het RGA-beleid dat in 2018 is gestart. De resultaten uit de Evaluatie zijn inmiddels bekend: deelnemers waarderen de samenwerking en hebben de wens uitgesproken deze de komende jaren te continueren. In 2019 wordt de Actualisatie vastgesteld en maakt het Regiobureau op grond daarvan een Uitvoeringsagenda voor de komende periode.

Wat doen we in 2019?

Image

Algemeen
- Actualisatie Regiovisie
- Organiseren Congres voor raads- en Statenleden
- Uitvoering geven aan 40 projecten met een Regiofondsbijdrage van ruim 11 miljoen euro. 

Wonen
Uitvoering geven aan de Woningmarktanalyse

Mobiliteit
Uitvoering geven aan het programma Bereikbaarheid, het programma Slimme en duurzame Mobiliteit, Fiets, Smart Mobility, actualisatie Netwerkanalyse en Monitoring.

Economie
Uitvoering geven aan de Regionale en Innovatieve Projecten, vervolgen onderzoek naar talentbehoud en het organiseren van bijeenkomsten voor het Economisch Platform

Wonen

De belangrijkste resultaten in 2018

Woningmarktmonitor

Jaarlijks worden twee monitorrapportages over de woningmarkt, met daarin de belangrijkste woningbouw- en woningmarktgegevens, opgesteld. In de woningmarktmonitor van het eerste halfjaar, wordt ook de actuele stand van de woningbouwafspraken meegenomen. Er zitten belangrijke verschillen in de woningmarkt in de Regio Groningen-Assen. Er is een groot tekort aan bestaande woningen in de steden Groningen en Assen. De doorlooptijd van koopwoningen in deze steden is erg kort, de verkoopresultaten zijn uitzonderlijk hoog. Een deel van de buurgemeenten lift mee op de gespannen woningmarkt. Daarnaast werken de effecten van de gaswinning door in de woningmarkt. Om een actueel beeld van de ontwikkelingen te houden wordt de regionale woningmarktmonitor elk half jaar geactualiseerd.   

Mobiliteit

De belangrijkste resultaten in 2018

 

 

Bereikbaarheidsmonitor 2017

Eén van de kerntaken van de RGA is monitoring. In 2018 is de monitor opgesteld. Een aantal conclusies zijn:

  • In het binnencordon van de stad Groningen zien we een stijging van het fietsverkeer en een daling van het autoverkeer;
  • In 2017 is de mobiliteit in de RGA gestegen. Deze stijging is sterker bij de fiets en het OV dan bij de auto;
  • In het autoverkeer zien we na enkele jaren van daling datde automobiliteit weer stijgt. Het autoverkeer groeide sterker op de auto(snel)wegen dan op het onderliggend wegennet; relatief sterke groei deed zich voor op de N34 (Gieten-de Punt) en de N46 (Bedum-Groningen);
  • Het (Hoogwaardig)OV in onze regio groeit sterker dan het OV landelijk;
  • De grootste dynamiek (groei bevolking en economie) treffen we aan in de stad Groningen. Daarnaast is de meeste groei te vinden op de zuidelijke corridor (Assen-Haren-Tynaarlo);
  • Het gebruik van de P+R's aan de randen van de stad Groningen heeft zich in 2017 verder doorgezet. In 2017 zien we een relatief sterke groei van het aantal in- en uitstappers (met OV-chip - +39%).

Economie

De belangrijkste resultaten in 2018

Regionale en Innovatieve Projecten

Regio Groningen-Assen brengt goede ideeën graag een stap verder waardoor onze regio nog mooier, sterker en krachtiger wordt. Daarvoor is de regeling Regionale en Innovatieve Projecten geïntroduceerd. Tot en met 2020 is hiervoor een budget van € 9,5 miljoen beschikbaar, waarvan circa € 5.0 miljoen is beschikt. Inmiddels hebben 34 projecten vanuit deze regeling een financiële bijdrage ontvangen. In 2018 waren hiervan 24 projecten in uitvoering/ voltooid. In 2018 hebben 14 projecten gepitcht, waarvan aan 11 projecten een bijdrage is toegekend. Alle projecten zijn gebundeld in het projectenboek

Projecten in uitvoering 2018

Regio Groningen-Assen