Regio Groningen-Assen in woord en beeld

Regio Groningen-Assen geeft aan de 9 deelnemers een terugblik op 2019 en een doorkijk naar 2020.
Bekijk de inhoudsopgave voor een uitgebreid overzicht.

Slider

In dit jaarverslag

Toelichting op de jaarrekening

Wonen

Projecten in uitvoering

Waar zijn we trots op?

Mobiliteit

Afgeronde projecten in 2019

Wat doen we in 2020?

Economie

Realisatie en begroting uitvoeringsinstrumenten

Realisatie 2019

Alle bedragen in € (euro)

Begroting 2020

Alle bedragen in € (euro)

Begroting 2021

Alle bedragen in € (euro)

Waar zijn we trots op?

Image

We zijn trots op de samenwerking binnen Regio Groningen-Assen (RGA). Al meer dan 22 jaar en in constructief onderling overleg neemt de RGA besluiten op het gebied van economie, wonen en mobiliteit die goed zijn voor de hele regio.

We zijn trots op de Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio' die we na een proces van evaluatie en actualisatie in samenspraak met onze deelnemers en samenwerkingspartners hebben opgesteld. De Toekomstagenda wordt na de zomer van 2020 gepresenteerd, als raden en Staten hun goedkeuring eraan hebben gegeven.

Image

We zijn trots op onze netwerkfunctie. In 2019 organiseerden we - naast de reguliere overlegvormen - een RGA-congres voor onze samenwerkingspartners en twee bijeenkomsten voor raads- en Statenleden over de Toekomstagenda, een Fietscongres om de fiets op nr. 1 te krijgen in onze regio, een bustour voor bestuurders en ambtenaren langs woningbouwlocaties en twee themabijeenkomsten voor de drie o's (ondernemers, onderwijs en overheid) binnen het thema economie.

We zijn trots op het netwerk van P+R-terreinen, het HOV-netwerk met bussen op de vluchtstrook en vrijliggende busbanen. Inmiddels zijn er op de P+R-locaties zo'n 5.000 autoparkeerplekken en 6000 fietsparkeerplekken beschikbaar. In de periode 2014-2018 is het aantal buspassagiers op de belangrijkste lijnen van het HOV-netwerk explosief gestegen van circa 9 miljoen naar 12 miljoen per jaar.

We zijn trots op het fietspadennetwerk van Doorfietsroutes. In september werd de naam van de Doorfietsroute tussen de steden Groningen en Assen onthuld: de Groene As. Er is inmiddels een kwart van de route aangelegd. Steeds meer dorpen worden aangesloten op het fietspadennetwerk. Zo houden we de hele regio ook voor fietsers goed bereikbaar.

We zijn trots op het grootschalige Woningbehoefteonderzoek dat we in april 2019 in de regio Groningen-Assen hebben uitgevoerd. De enorme hoeveelheid gegevens die het onderzoek heeft opgeleverd, geeft inzicht in de woonwensen van inwoners van de regio. De uitkomsten van het onderzoek kunnen de deelnemers gebruiken bij hun toekomstige woningbouwplannen.

We zijn trots op de regeling Regionale En Innovatieve Projecten (REIP). Projecten die een aantoonbare meerwaarde hebben voor de regio Groningen-Assen, komen voor een bijdrage in aanmerking. Hierdoor wordt onze regio nog mooier en sterker. Inmiddels hebben 44 projecten een bijdrage gekregen.

We zijn trots op de thema- en projectgroepen waarmee we binnen het thema economie zijn gaan werken. Zo betrekken we de 120 EZ-ambtenaren in de regio meer bij regionale economische vraagstukken.

We zijn trots op het RGA-projectenboek dat we hebben samengesteld. Alle projecten die meegefinancierd zijn door de RGA staan hierin gerubriceerd, met een overzicht van de totale kosten en de bijdrage uit het Regiofonds. Onder de streep blijken alle deelnemers minstens netto-ontvanger, een prachtig resultaat van regionale samenwerking.

Tot slot zijn we trots op onze jaarrekening, waarin we dit jaar andermaal zwarte cijfers schrijven. De projecten zijn op orde, de financiën zijn correct afgehandeld. De begroting voor 2021 geeft een solide basis voor een succesvol vervolg van onze regionale samenwerking.

Wat doen we in 2020?

Image
Algemeen
 • Toekomstagenda uitvoeren (vaststelling juli 2020)
 • Netwerkbijeenkomsten organiseren
 • Integrale regiomonitor opstellen
 • Uitvoering geven aan 44 projecten met een Regiofondsbijdrage van ruim 11 miljoen euro
Wonen

De Verstedelijkingsstrategie is een uitwerking van de Woondeal (zie kader) die de gemeente Groningen heeft gesloten met het Rijk. Deze uitwerking vindt bij voorkeur plaats op regionale schaal en heeft betrekking op een integrale langetermijnstrategie voor wonen, werken, mobiliteit en leefbaarheid. De RGA heeft bij het opstellen van de Verstedelijkingsstrategie een faciliterende rol.

Mobiliteit

Uitvoering geven aan het programma Bereikbaarheid, het programma Slimme en duurzame Mobiliteit, Fiets, Smart Mobility, Goederenlogistiek, actualisatie Netwerkanalyse en Monitoring.

Economie

Uitvoering geven aan de Regionale en Innovatieve Projecten, coördineren van themagroepen & projecten, het organiseren van bijeenkomsten voor het Economisch Platform, monitoren uitgifte bedrijventerreinen (instemmingsmodel).

Uit de Woondeal van de gemeente Groningen met het Rijk:

Artikel 28

Groningen en de minister ontwikkelen gezamenlijk met relevante partners, waaronder de provincie Groningen en Drenthe, een integrale langetermijnstrategie voor wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Deze strategie wordt uitgewerkt tot een verstedelijkingsakkoord en biedt tevens input voor de Omgevingsagenda, waarmee in 2019 als uitvoering van de NOVI een start wordt gemaakt.

Artikel 29

Genoemd verstedelijkingsakkoord bevat in ieder geval:

 1. De relatie tussen stad- en ommeland en de effecten van verdere groei van de stad op het vestigingsklimaat en krimp in het ommeland.
 2. De relatie met het aardbevingendossier en het Nationaal Programma Groningen (NPG).
 3. Een gezamenlijk beeld van de lange termijn opgave voor de woningbouw tot 2030, die naast kwantiteit ook ingaat op de kwaliteit van de woningen. Daarin wordt in ieder geval ingegaan op typologieën van woningen, te realiseren woonmilieus, verbeterdoelen voor de leefomgeving, gezondheid en transities als de klimaatopgave, circulair bouwen, en de energietransitie. Waarbij uitwerking wordt gegeven aan de drie principes uit de NOVI: combineren gaat boven enkelvoudig, kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal en afwentelen voorkomen.
 4. Nadere locatiekeuzes en (waar relevant) versnellingsafspraken om tot voldoende woningaanbod te komen.

Wonen

De belangrijkste resultaten in 2019

Wonen
Woningmarktmonitor

Jaarlijks worden twee monitorrapportages over de woningmarkt, met daarin de belangrijkste woningbouw- en woningmarktgegevens, opgesteld. In de woningmarktmonitor van het eerste halfjaar, wordt ook de actuele stand van de woningbouwafspraken meegenomen.
Er zitten belangrijke verschillen in de woningmarkt in de regio Groningen-Assen. Er is een groot tekort aan bestaande woningen in de steden Groningen en Assen. De doorlooptijd van koopwoningen in deze steden is erg kort, de verkoopresultaten zijn uitzonderlijk hoog. Buurgemeenten liften in verschillende mate mee op de gespannen woningmarkt. Ook de druk op de huurmarkt is groot, zowel in de sociale huur als in de particuliere huur. Om een actueel beeld van de ontwikkelingen te houden wordt de regionale woningmarktmonitor elk half jaar geactualiseerd.

Woningmarktonderzoek RGA 2020-2030

In 2019 is daarnaast gestart met het uitvoeren van een grootschalig onderzoek naar de woningbehoefte in de regio Groningen-Assen. De regio wil weten of de suburbanisatie in de regio Groningen-Assen het gevolg is van de overdruk op de stedelijke woningmarkt, of dat mensen er bewust voor kiezen naar de regio te verhuizen. De resultaten worden in 2020 verwacht.

Mobiliteit

De belangrijkste resultaten in 2019

 

 

Actualisatie netwerkanalyse 2013

In 2018 is het proces opgestart om de netwerkanalyse uit 2013 te actualiseren. Deze actualisatie bestaat uit drie stappen:

 • Stap 1: de analyse: hoe staan we ervoor en wat komt er op ons af?
 • Stap 2: de strategie: wat kunnen we als regio doen om de opgave het hoofd te bieden?
 • Stap 3: de uitwerking: welk maatregelenpakket is nodig om de strategie ten uitvoer te brengen?

In 2019 is fase 1, de analyse afgerond. En is opdracht gegeven voor fase 2 en 3. Oplevering van deze beide fasen in de Mobiliteitsstrategie is voorzien in 2020.

Economie

De belangrijkste resultaten in 2019

Economisch Platform Regio Groningen-Assen

In 2019 zijn vanuit de kerngroep van het economisch platform weer twee bijeenkomsten georganiseerd van het platform. Waar we in 2018 nog het economisch platform van november hebben moeten verplaatsen naar april 2019, konden we in 2019 (inclusief de uitgestelde bijeenkomst) wel twee succesvolle bijeenkomsten organiseren. In april en november met respectievelijk de titels "Bedrijf zoekt Talent" en de Masterclass "Gastvrijheid Loont!"

Bedrijf zoekt Talent

Met "Bedrijf zoekt Talent" organiseerden we een bijeenkomst voor bedrijven over hoe je nieuwe medewerkers vindt, waarbij we diverse initiatieven die daarin ondersteunend zijn een podium gaven. De locatie sloot aan op het onderwerp: Het Digitale Kasteel van het Noorderpoort College, die ook bijdroeg aan de organisatie. De focus lag vooral op de sector techniek. De reacties waren vrijwel onverdeeld positief, waarbij de kerngroep wel constateerde dat het bedrijfsleven in de presentielijst te weinig vertegenwoordigd was. Een duidelijk verbeterpunt, aangezien dat juist de doelgroep is. Desondanks was de opkomst met in totaal circa 80 mensen goed. Als meest positief werd de programmering genoemd en de mate waarin het programma een geheel vormde. De hoofdspreker was Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland.

Masterclass Gastvrijheid Loont

Voor de bijeenkomst getiteld Masterclass "Gastvrijheid Loont!" kozen we met de lessen van de eerste bijeenkomst in het achterhoofd voor een nieuwe aanpak. Door de bijeenkomst te organiseren samen met een partij die de gekozen doelgroep vertegenwoordigd, was het bereiken van die doelgroep veel eenvoudiger. Bovendien hebben we de communicatie zowel in verwoording als in targeting nadrukkelijker gericht op het bedrijfsleven. De specifieke doelgroep betrof bedrijven actief in recreatie & toerisme. De partij waarmee we de bijeenkomst samen hebben georganiseerd was de Groningen Retail Academy, vanuit de daartoe behorende Leisure Academy. Om meer informatie te hebben voor de evaluatie, hebben we de bezoekers een enquête in laten vullen. De bijeenkomst werd beoordeeld met een 9! Onder andere de locatie (Paviljoen van de Dame) en de spreker (gastvrijheidstrainer Milo Berlijn) werden beoordeeld met hoge cijfers. Met 115 bezoekers was het tevens de best bezochte editie van het economisch platform ooit. De kerngroep heeft deze groei ook als duidelijke ambitie genoemd.

Projecten in uitvoering 2020

Regio Groningen-Assen