Actuele programma's

Achtergrondinformatie

2018 rga 009 terborch nwsbrfIn de komende jaren wordt in zes gebieden in Nederland, waar de woningkrapte het grootst is, het woningtekort versneld aangepakt. De gemeente Groningen is één van deze zes gebieden. Tot 2040 moeten hier en in de omliggende regio minimaal 35.000 woningen gebouwd worden. De gemeente Groningen heeft hiervoor in januari 2019 een Woondeal gesloten met de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). Deze Woondeal wordt verder uitgewerkt in een Verstedelijkingsstrategie voor het hele grondgebied van Regio Groningen-Assen (RGA). De Verstedelijkingsstrategie geeft antwoord op het volgende: "Waar gaan we woningen bouwen en welke opgave ligt hieraan ten grondslag op het gebied van mobiliteit, werken, ruimtelijke kwaliteit, groen, leefbaarheid, etc."

Een betere wereld begint in… Groeningen! In dit enorme natuurgebied dat de regio Groningen-Assen van west tot oost doorsnijdt, gaan natuurwaarden en economische ontwikkeling hand in hand. Ondernemers, overheden, inwoners,  maatschappelijke- en natuurorganisaties in de regio Groningen-Assen worden uitgedaagd om projecten en businessmodellen voor dit gebied te ontwikkelen op basis van de filosofie van de 'betekeniseconomie': de wereld moet er beter van worden.

Voor de Regio Groningen-Assen is het versterken van de economie een speerpunt dat alleen goed kan worden uitgevoerd wanneer naast de overheid, ook ondernemers en het onderwijs daar gelijkwaardig in mee doen. Daartoe is het Economisch Platform in het leven geroepen. Dit platform bestaat uit twee facetten: het evenement dat tweemaal per jaar plaatsvindt en de kerngroep ondernemers. De kerngroep ondernemers bepaalt de agenda en de thema's van het Economisch Platform en zet de ideeën en inspiratie uit het evenement om in onderzoeken, projecten en concrete acties. Het bureau van de Regio Groningen-Assen gaat daar vervolgens mee aan de slag. Daarmee is het Economisch Platform meer dan een netwerkorganisatie of netwerkbijeenkomst. Het platform inspireert, verbindt en agendeert en zet deelnemers aan tot nieuwe initiatieven.

Het bedrijfsleven neemt hierin dus nadrukkelijk het voortouw, via de kerngroep en het evenement van het Economisch Platform. In deze kerngroep zitten de volgende deelnemers: Peter Scheij (Rabobank), Ton Driessen (Resato), Ralph Steenbergen (NESK), Harry Bulthuis (Cimmaron Marketing), Iris Vis (Rijksuniversiteit Groningen) en Marja Doedens (Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe). Op initiatief van de ondernemers zijn bijeenkomsten georganiseerd rondom onder andere de thema's: (slimme) mobiliteit, inclusieve arbeidsmarkt, nieuwe verdienmodellen en het vestigingsklimaat van de regio.

 

Nieuwsbrief Economisch Platform

In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de Nederlands drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. Tot en met 2017 ligt de nadruk op maatregelen die reizigers in staat stellen op een slimme manier snel op de plaats van bestemming te komen. In de Bereikbaarheidsverklaring voor het Vervolgprogramma Beter Benutten heeft de Regio Groningen-Assen met het ministerie van I&M afgesproken om de reistijd van 1.000 sterk vertraagde ritten per dag substantieel en meetbaar te verbeteren. Regio Groningen-Assen heeft in de uitwerking van de opgave een onderscheid gemaakt naar een opgave voor Groningen (800 sterk vertraagde ritten) en Assen (200 sterk vertraagde ritten). Er ligt een investeringspakket van € 24 miljoen, waarvan € 12 miljoen gefinancierd door I&M en € 12 miljoen door Regio Groningen-Assen.

De afgelopen jaren heeft Regio Groningen-Assen (RGA) via de Regeling Regionale Projecten (voorheen REIP-, nu ReP-regeling) ongeveer 6 miljoen euro bijgedragen aan 46 projecten. Ook de komende jaren willen we gericht blijven investeren in de projecten die een meerwaarde hebben en bijdragen aan de thema's van de RGA. Voor de periode 2020 tot en met 2025 hebben we 3 miljoen euro gereserveerd voor de ReP-regeling. Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvragen is een korte en krachtige pitch aan de Adviescommissie*. De adviescommissie bestaat uit vijf leden vanuit de invalshoeken: onderwijs, ondernemerschap, overheid en ruimtelijke kwaliteit.

De woningmarkt in Regio Groningen-Assen is de laatste jaren veranderd. Regionale afstemming krijgt daarin een steeds nadrukkelijker rol. Ook is het beeld over de toekomstige woningbehoefte diffuus. Wat zijn de dominante trends en ontwikkelingen? Om dit beeld helder te krijgen is in 2015 een woningbehoefteonderzoek (WBO) voor de regio uitgevoerd. Doel van het onderzoek was om op regionaal en op gemeentelijk niveau een actueel beeld te krijgen van de vermeende vraagverschuiving in de woningbehoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief. Wat is de omvang van de vraagverschuiving en hoe verhoudt deze zich tot de ontwikkeling van binnenstedelijke, –dorpse locaties zoals we die nu in beeld hebben? Is het
aanbod in de bestaande en nieuwbouw voldoende en passend of moeten we anticiperen op een andere vraag? Het resultaat van het onderzoek is een actuele 'foto' van de woningmarkt. Deze foto bevat een aantal prognoses over de ontwikkeling van de bevolking en huishoudens in de komende jaren. En biedt bouwstenen, conclusies en aanbevelingen om te anticiperen op de veranderende markt. Naast dit woningbehoefteonderzoek wordt twee keer per jaar een woningbouw-en woningmarkt onderzoek gepubliceerd. Deze zijn te raadplegen in publicaties.

Afgeronde projecten/resultaten

15 april 2015

SEEDS

Regio Groningen-Assen is partner van het Interreg IVB project SEEDS (Stimulating Enterprising Environments for Development and Sustainability). Binnen dit project is gezocht naar innovatieve oplossingen om slim gebruik te maken van leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen. Het project is op 15 april 2015 afgesloten met een eindconferentie in Sheffield.

Leegstand

Het project SEEDS signaleert rondom het Noordzee-gebied een toename van braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen. Dit heeft een directe negatieve impact op de omgeving door waardevermindering en verminderd economisch ontwikkelingspotentieel. Redenen voor leegstaand en braakliggende terreinen zijn onder andere: marktfalen, inflexibele ruimtelijke ordening, krimpende bevolking of gevestigde belangen van speculanten. Het resultaat is een achteruitgang in ruimtelijke kwaliteit en een verspilling van ruimte, waardoor steden in de Noordzee-regio onaantrekkelijk worden als plek om te wonen, werken en investeren.

Pilots

Het Europese project SEEDS wil op een positieve manier en innovatie oplossingen aandragen ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteiten. Vanuit pilots in meerdere landen is ervaring opgedaan met (tijdelijk) anders bestemmen van deze verlaten plekken. Er is gekeken naar aspecten als planning, netwerken, bevordering ondernemerschap, wet- en regelgeving (op alle niveaus), maar natuurlijk ook naar privaat-publieke samenwerking. Het project is gestart in 2012 en loopt tot juli juni 2015. Regio Groningen-Assen is trekker van het werkpakket Beleid [policy]. Binnen SEEDS werkt Regio Groningen-Assen samen met het Nederlandse kennisinstituut Deltares en partners uit Zweden, Denemarken, Engeland, België en Duitsland. Vanuit Regio Groningen-Assen werken vier gemeenten met een pilot mee:

  • Groningen met het Suikerunieterrein
  • Assen met het Havenkwartier
  • Noordenveld met bedrijvenpark Haarveld
  • Leek met Entree Leek

Voor meer informatie over SEEDS en de resultaten van dit project, zie www.seeds-project.com. Voor informatie over het eindcongres op 15 april 2015 zie www.seedsconference2015.com.

Regio Groningen-Assen