Economische motor

Regio Groningen-Assen is de economische motor van het Noorden. Dagelijks zijn er circa 375.000 verkeersbewegingen tussen de stad Groningen en de omliggende regio. Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor de economische ontwikkeling. Goede interne en externe samenhang van de verbindingen zijn daarom essentieel, zowel voor inwoners als voor bedrijven. Daarom zet Regio Groningen-Assen sterk in op het verbeteren van de bereikbaarheid met behoud van de landschappelijke kwaliteiten van de regio.

img 9084 fiets rechtenvrijUitvoeringsprogramma

Vanuit het regionale bereikbaarheidsprogramma met het regiofonds wordt geïnvesteerd in HOV-bus inframaatregelen, busknooppunten, P+R, mobiliteits- en verkeersmanagement, regionaal spoor en fiets. De kracht van de aanpak ligt in het koppelen van de verschillende modaliteiten, zoals auto, fiets en openbaar vervoer. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met de actuele projecten.

 

Beter Benutten

Naast de fysieke maatregelen in infrastructuur wordt samen met marktpartijen en het Rijk gewerkt aan het programma Beter Benutten. Door slimmer en beter gebruik te maken van bestaande infrastructuur wordt de bereikbaarheid van stedelijke regio's verbeterd. Regio Groningen-Assen zet in op vijf deelprojecten. Voorbeelden van maatregelen zijn onder andere samenhangende aanpak van P+R locaties, gebruik maken van intelligente transportsystemen (ITS), meer fietsenstallingen op stations, integraal aanbieden van reisinformatie.

Jaarlijks wordt de voortgang van het bereikbaarheidsprogramma gemonitord. Door dit op regelmatige basis te doen, ontstaat een goed beeld van de effecten van de investeringen. Is het mogelijk om vroegtijdig nieuwe trends en ontwikkelingen te signaleren en hierop gericht acties te ondernemen. lees verder

Netwerkanalyse

In 2013 is de Netwerkanalyse Regio Groningen-Assen geactualiseerd. Hierin is vanuit een integrale aanpak gekeken naar de kracht van het totale vervoerssysteem. De conclusies vormen de basis voor de bereikbaarheidsstrategie. Belangrijke conclusie is dat de bestaande strategie overeind blijft, wel worden een aantal accenten verlegd, zoals: meer inzetten op mobiliteitsmanagement, voortzetten
van investeringen in P+R-locaties en verdere kwaliteitsverbetering openbaarvervoer. Jaarlijks wordt de mobiliteitsontwikkeling gemonitord.

Economische motor van Noord-Nederland

Regio Groningen-Assen vervult een belangrijke economische functie voor een veel groter omliggend gebied. Maar liefst 1 miljoen mensen maken gebruik van de hoogwaardige voorzieningen van de stad Groningen. Dit betekent dat 2 op de 3 inwoners van Noord-Nederland gebruik maakt van onder meer de zakelijke, culturele en medische voorzieningen. Per etmaal bezoeken zo’n 160.000 mensen de stad Groningen en zo’n 25.000 de stad Assen. Regio Groningen-Assen is de economische motor van het noorden. In de Regio wonen bijna een half miljoen mensen en er zijn bijna een kwart miljoen banen. Belangrijke sectoren zijn industrie, handel, transport en dienstverlening. Door de aanwezigheid van vooraanstaande kennis- en onderwijsinstellingen is in Regio Groningen-Assen een sterke kenniseconomie aanwezig. Vooral op het gebied van energie en gezond ouder worden (healthy ageing) wordt sterk de nadruk gelegd op innovatieve ontwikkelingen. De economische kernen in deze regio zijn: Groningen, Assen, Roden, Leek en Hoogezand. Samenwerking met andere regio's wordt actief aangegaan, zoals Eemsdelta, regio Zwolle en Metropolregion Bremen/Oldenburg.

mzhEconomisch Platform

Economie is altijd een resultaat van samenwerking. Ondernemers werken met risicodragend vermogen aan het realiseren van rendement. Onderwijs zorgt voor goed gekwalificeerd personeel. Overheid zorgt voor de infrastructuur. Als aanjager van de economische ontwikkeling heeft de Regio Groningen-Assen het Economisch Platform in het leven geroepen. Hierin werken ondernemers, onderwijs en overheid samen om concrete activiteiten te realiseren. Het bedrijfsleven neemt hierin nadrukkelijk het voortouw. Op initiatief van de ondernemers zijn bijeenkomsten georganiseerd rondom de thema's: exportkansen naar Noord-Duitsland, financieringsvraagstukken voor MKB en startups, kiezen voor techniek, slimme mobiliteit, arbeidsmarkt.

Zie verder: http://www.regiogroningenassen.nl/programma-s/economie

Ruimte om te ondernemen

Regio Groningen-Assen heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied in Noord-Nederland. Zowel voor ondernemers als voor inwoners is het van belang dat deze positie verder wordt uitgebouwd. Dit vraagt om een innovatief ondernemersklimaat en aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden. Op het gebied van bedrijventerreinen staat Regio Groningen-Assen voor duurzaam ruimtegebruik. Nieuwe werklocaties worden bij voorkeur aangelegd bij infrastructurele hoofdassen. Regio Groningen-Assen is de eerste regio die in gezamenlijkheid afspraken heeft gemaakt over grondprijssystematiek, kwaliteit van bedrijventerreinen en herstructurering.
Om vraag en aanbod van bedrijventerreinen in balans te brengen is afgelopen jaren fors in de voorraad geschrapt. Er wordt vanaf 2012 gewerkt met het regionaal instemmingsmodel. Jaarlijks worden uitgifte, ontwikkelingen en trends gevolgd in een bedrijventerreinenmonitor.

Bedrijventerreinenmonitor 2018


Vastgoed Groningen-Assen

Vanuit de Stichting Vastgoedrapportage Groningen/Assen wordt jaarlijks een rapport uitgebracht over de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt in het licht van de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Doel is een objectief, overzichtelijk, vergelijkend en compleet beeld te geven van de ontwikkelingen in deze Regio. Het vastgoedrapport wordt jaarlijks gepresenteerd op een symposium, dat inmiddels uitgegroeid is tot de grootste netwerkbijeenkomst voor de vastgoedprofessional in Noord-Nederland.

Bestuurlijke trekkers Economisch Kerngebied

P. (Paul) de Rook

P. (Paul) de Rook

wethouder gemeente Groningen
J. (Jaap) Borg

J. (Jaap) Borg

wethouder gemeente Midden-Groningen
R. (René) Kraaijenbrink

R. (René) Kraaijenbrink

wethouder gemeente Tynaarlo
J. (Jeroen) Westendorp

J. (Jeroen) Westendorp

wethouder gemeente Noordenveld

speerpunt iconen econimischkerngebied

Regio Groningen-Assen