Ruimtelijke kwaliteit

Regio Groningen-Assen is een uitstekende plek om te werken, te wonen, onderwijs te volgen, medische voorzieningen te gebruiken, te winkelen, te recreëren of evenementen te bezoeken. Aantrekkelijk is het contrast tussen steden en het landelijk gebied. Oog hebben voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving en het vitale platteland is van groot belang om de "unique selling points" van de Regio Groningen-Assen te behouden en verder te versterken. Cultureel en landschappelijk erfgoed zijn de dragers om de gebiedskwaliteiten te versterken. De regio kent een rijke verscheidenheid aan landschappen: het hoogveenlandschap, het esdorpenlandschap, het laagveenlandschap, nationaal landschap Middag-Humsterland, 't Hoogeland, coulissenlandschap en het veenkoloniale landschap.

winsum 2Regio-adviseur

Regio Groningen-Assen heeft Peter Veenstra [Landschapsarchitect en partner in LOLA landscape architects] voor twee jaar aangesteld als regio-adviseur ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor zijn drie sporen uitgezet. In 2015 is een bibliotheek aangelegd met relevante informatie-dragers om zo een representatief beeld te krijgen van het DNA van de Regio. Daarnaast wordt een kansenkaart ontwikkeld. Aan stakeholders van Regio Groningen-Assen wordt gevraagd op een kaart aan te geven waar de grootste kwaliteiten en kansen voor deze regio liggen. Uiteindelijk resulteert dit in een kwaliteitskaart van de Regio: een schets van het regio specifieke 'verhaal' en van de thema’s waar kansrijke mogelijkheden liggen.

Regionale en Innovatieve Projecten

Om de komende jaren gericht te investeren in projecten die vanuit de samenleving breed gedragen worden, een duidelijke meerwaarde hebben voor de regio en een sterk innovatief karakter kennen is in de actualisatie Regiovisie de nieuwe regeling Regionale Projecten en
Innovatieve Projecten geïntroduceerd. Tot 2020 is hiervoor een budget beschikbaar gesteld. Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvragen is een korte en krachtige pitch van de indiener aan de adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit vijf leden vanuit verschillende sectoren: onderwijs, ondernemerschap, overheid en ruimtelijke kwaliteit. Inmiddels zijn er drie pitchronden geweest. Aan 20 projecten is totaal circa € 3 miljoen beschikbaar gesteld. In 2016 zijn wederom twee pitchronden.
lees verder

Wonen

Regio Groningen-Assen werkt aan een gevarieerd woningaanbod. De deelnemers maken hiervoor afspraken om een balans aan te brengen tussen vraag en aanbod. In 2012 zijn deze afspraken uitgewerkt tot een regionaal instemmingsmodel. Binnen dit model zijn de gemeenten vrij de vastgestelde planning en programmering ter hand te nemen en worden stappen beschreven die vooraf regionale instemming vereisen. Twee keer per jaar wordt de woningmarkt gemonitord. Om een actueel beeld te krijgen van de vermeende vraagverschuiving in de woningbehoefte is in 2015 een regionaal woningbehoefteonderzoek (WBO) uitgevoerd. Belangrijke uitkomst is dat in Regio Groningen-Assen de woningvraag steeds diverser wordt, als gevolg van onder andere demografische veranderingen en economische ontwikkelingen. Er is ook een algemene trend waar te nemen naar centrum stedelijk en stedelijk wonen, terwijl de vraag naar suburbaan wonen duidelijk afneemt.
lees verder

Economische motor van Noord-Nederland

Regio Groningen-Assen vervult een belangrijke economische functie voor een veel groter omliggend gebied. Maar liefst 1 miljoen mensen maken gebruik van de hoogwaardige voorzieningen van de stad Groningen. Dit betekent dat 2 op de 3 inwoners van Noord-Nederland gebruik maakt van onder meer de zakelijke, culturele en medische voorzieningen. Per etmaal bezoeken zo’n 160.000 mensen de stad Groningen en zo’n 25.000 de stad Assen. Regio Groningen-Assen is de economische motor van het noorden. In de Regio wonen bijna een half miljoen mensen en er zijn bijna een kwart miljoen banen. Belangrijke sectoren zijn industrie, handel, transport en dienstverlening. Door de aanwezigheid van vooraanstaande kennis- en onderwijsinstellingen is in Regio Groningen-Assen een sterke kenniseconomie aanwezig. Vooral op het gebied van energie en gezond ouder worden (healthy ageing) wordt sterk de nadruk gelegd op innovatieve ontwikkelingen. De economische kernen in deze regio zijn: Groningen, Assen, Roden, Leek en Hoogezand. Samenwerking met andere regio's wordt actief aangegaan, zoals Eemsdelta, regio Zwolle en Metropolregion Bremen/Oldenburg.

mzhEconomisch Platform

Economie is altijd een resultaat van samenwerking. Ondernemers werken met risicodragend vermogen aan het realiseren van rendement. Onderwijs zorgt voor goed gekwalificeerd personeel. Overheid zorgt voor de infrastructuur. Als aanjager van de economische ontwikkeling heeft de Regio Groningen-Assen het Economisch Platform in het leven geroepen. Hierin werken ondernemers, onderwijs en overheid samen om concrete activiteiten te realiseren. Het bedrijfsleven neemt hierin nadrukkelijk het voortouw. Op initiatief van de ondernemers zijn bijeenkomsten georganiseerd rondom de thema's: exportkansen naar Noord-Duitsland, financieringsvraagstukken voor MKB en startups, kiezen voor techniek, slimme mobiliteit, arbeidsmarkt.

Zie verder: http://www.regiogroningenassen.nl/programma-s/economie

Ruimte om te ondernemen

Regio Groningen-Assen heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied in Noord-Nederland. Zowel voor ondernemers als voor inwoners is het van belang dat deze positie verder wordt uitgebouwd. Dit vraagt om een innovatief ondernemersklimaat en aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden. Op het gebied van bedrijventerreinen staat Regio Groningen-Assen voor duurzaam ruimtegebruik. Nieuwe werklocaties worden bij voorkeur aangelegd bij infrastructurele hoofdassen. Regio Groningen-Assen is de eerste regio die in gezamenlijkheid afspraken heeft gemaakt over grondprijssystematiek, kwaliteit van bedrijventerreinen en herstructurering.
Om vraag en aanbod van bedrijventerreinen in balans te brengen is afgelopen jaren fors in de voorraad geschrapt. Er wordt vanaf 2012 gewerkt met het regionaal instemmingsmodel. Jaarlijks worden uitgifte, ontwikkelingen en trends gevolgd in een bedrijventerreinenmonitor.

Klik hier voor de meest recente monitor.


Vastgoed Groningen-Assen

Vanuit de Stichting Vastgoedrapportage Groningen/Assen wordt jaarlijks een rapport uitgebracht over de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt in het licht van de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Doel is een objectief, overzichtelijk, vergelijkend en compleet beeld te geven van de ontwikkelingen in deze Regio. Het vastgoedrapport wordt jaarlijks gepresenteerd op een symposium, dat inmiddels uitgegroeid is tot de grootste netwerkbijeenkomst voor de vastgoedprofessional in Noord-Nederland.

Het Vastgoedrapport Noord Nederland 2016 vindt u hier.

Economische motor

Regio Groningen-Assen is de economische motor van het Noorden. Dagelijks zijn er circa 375.000 verkeersbewegingen tussen de stad Groningen en de omliggende regio. Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor de economische ontwikkeling. Goede interne en externe samenhang van de verbindingen zijn daarom essentieel, zowel voor inwoners als voor bedrijven. Daarom zet Regio Groningen-Assen sterk in op het verbeteren van de bereikbaarheid met behoud van de landschappelijke kwaliteiten van de regio.

img 9084 fiets rechtenvrijUitvoeringsprogramma

Vanuit het regionale bereikbaarheidsprogramma met het regiofonds wordt geïnvesteerd in HOV-bus inframaatregelen, busknooppunten, P+R, mobiliteits- en verkeersmanagement, regionaal spoor en fiets. De kracht van de aanpak ligt in het koppelen van de verschillende modaliteiten, zoals auto, fiets en openbaar vervoer. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met de actuele projecten.

 

Beter Benutten

Naast de fysieke maatregelen in infrastructuur wordt samen met marktpartijen en het Rijk gewerkt aan het programma Beter Benutten. Door slimmer en beter gebruik te maken van bestaande infrastructuur wordt de bereikbaarheid van stedelijke regio's verbeterd. Regio Groningen-Assen zet in op vijf deelprojecten. Voorbeelden van maatregelen zijn onder andere samenhangende aanpak van P+R locaties, gebruik maken van intelligente transportsystemen (ITS), meer fietsenstallingen op stations, integraal aanbieden van reisinformatie.

Jaarlijks wordt de voortgang van het bereikbaarheidsprogramma gemonitord. Door dit op regelmatige basis te doen, ontstaat een goed beeld van de effecten van de investeringen. Is het mogelijk om vroegtijdig nieuwe trends en ontwikkelingen te signaleren en hierop gericht acties te ondernemen. lees verder

Netwerkanalyse

In 2013 is de Netwerkanalyse Regio Groningen-Assen geactualiseerd. Hierin is vanuit een integrale aanpak gekeken naar de kracht van het totale vervoerssysteem. De conclusies vormen de basis voor de bereikbaarheidsstrategie. Belangrijke conclusie is dat de bestaande strategie overeind blijft, wel worden een aantal accenten verlegd, zoals: meer inzetten op mobiliteitsmanagement, voortzetten
van investeringen in P+R-locaties en verdere kwaliteitsverbetering openbaarvervoer. Jaarlijks wordt de mobiliteitsontwikkeling gemonitord.

speerpunt iconen internesamenhang

Bestuurlijke trekkers Bereikbaarheid

Henk Brink

Henk Brink

gedeputeerde provincie Drenthe
Fleur Gräper - van Koolwijk

Fleur Gräper - van Koolwijk

gedeputeerde provincie Groningen
Regio Groningen-Assen