Wat is Groeningen?
Groeningen is de verzamelnaam voor een heleboel kleine en grote natuurgebieden, meren en omliggende landschappen ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen en ten noorden van Assen. Samen vormen deze gebieden een blauwgroene gordel. In dit gebied zijn overheid-, onderwijs- en natuurorganisaties samen aan het werk om de eerste klimaatpositieve regio te worden. Groeningen is zowel een gebied als een netwerk en heeft een eigen website: https://www.groeningen.nu/

Om welk gebied gaat het?
Het gaat om een groot gebied (8000 hectare) tussen de steden Groningen en Assen, op de laagveengordel. Het gebied heeft grote potentie voor natuurontwikkeling en waterberging in combinatie met economische ontwikkeling (toerisme, landbouw). Groeningen strekt zich uit van de Marumerlage en het Leekstermeer in het westen tot aan de oevers van het Zuidlaardermeer in het zuiden en het Roegwold en het Schildmeer in het oosten van de regio Groningen-Assen. Het gebied ligt in vijf verschillende gemeenten en de provincies Drenthe en Groningen.

Wat is de aanleiding voor Groeningen?
Groeningen is ontstaan doordat er weinig bekendheid was met het gebied als geheel, terwijl de basis al prachtig is. Er liggen grote kansen om het gebied beter te beschermen, te beleven en te benutten als de nu nog versnipperde natuurgebieden aan elkaar worden gekoppeld. Binnen de regio Groningen-Assen bestaat de behoefte om de ruimtelijke kwaliteit van de regio te versterken.

Wat is het doel van het Groeningen?
Het streven is om van Groeningen de eerste klimaatpositieve regio van Nederland te maken, waarin ecologie en economie hand in hand gaan. Naast de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden kunnen ook andere gebieden en sectoren in Groeningen een bijdrage leveren aan deze doelstelling. Bijvoorbeeld door het stimuleren van klimaatadaptieve steden en dorpen, het stimuleren van betekenisvolle businessmodellen in regionaal voedsel, een circulaire- en biobased economie, toerisme en recreatie, energie en sport en gezondheid.

Welke subdoelstellingen worden er met Groeningen gerealiseerd?
De doelstellingen van Groeningen liggen op zowel ecologisch als economisch vlak.
1. CO2-reductie en -opslag, natuurontwikkeling, toename biodiversiteit, toename waterkwaliteit en -veiligheid, terugdringen bodemdaling en klimaatadaptatie
2. Ontwikkeling businessmodellen die gebruikmaken van de natuur

Welke kansen zijn er voor het gebied?
Er zijn 5 programma's benoemd waarbinnen zich de meeste kansen voordoen voor de ontwikkeling van het gebied:
1 Natuur- en waterontwikkeling
2 Toerisme en recreatie
3 Agri-food in de regionale voedselketen
4 Biobased economy en energie in de korte keten
5 Sport en gezondheid

Welke partijen zijn bij Groeningen betrokken?
Groeningen is opgezet door Staatsbosbeheer en de Hanzehogeschool. Het Groeningen-netwerk is inmiddels een intersectoraal netwerk, gevormd door meer dan 50 organisaties en ondernemingen uit natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer, agri-food ondernemingen, ondernemers in de circulaire en biobased economy, ondernemers in de recreatieve en toeristische sector, ondernemers in de sportsector, organisaties ter bevordering van de gezondheid, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en regionale en provinciale overheden.

Hoe wordt Groeningen gefinancierd?
De organisatiekosten van Groeningen worden gefinancierd door Regio Groningen-Assen vanuit het thema Ruimtelijke Kwaliteit. Binnen de RGA is formatie vrijgemaakt voor de regievoering en procesbegeleiding van Groeningen. Projecten die onder de vlag van Groeningen worden uitgevoerd, worden door de uitvoerende organisatie/overheid zelf gefinancierd, waarbij m.b.v. het Regiobureau naar cofinanciering door andere partijen (Rijk, Brussel, Fondsen) wordt gezocht.

Wat is het budget van Groeningen?
Er zal, zodra er een uitvoeringsprogramma met kostenraming is opgesteld, een budget worden vastgesteld.

Onder wiens verantwoordelijkheid wordt Groningen uitgevoerd?
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Stuurgroep Regio Groningen-Assen, de regie ligt bij het Regiobureau van de RGA. De Stuurgroepleden wethouder Henk Kosters (Noordenveld) en Roeland van der Schaaf (Groningen) zijn de bestuurlijke trekkers van Groeningen, zij zijn ook aanspreekbaar op de procesgang.

Hoe is de taakverdeling binnen Groeningen?

  • Regio Groningen Assen: het politieke en financiële gedeelte, onderhoudt de contacten met wethouders, gedeputeerden en ambtenaren. De RGA is penvoerder financiën en verzorgt de besluitvorming. Voert daarnaast de regie op de lopende (subsidie)projecten en op de communicatie.
  • Hanzehogeschool: het Netwerk gedeelte. Legt verbindingen met partijen en stimuleert nieuwe wensen voor projecten en verdienmodellen. Zet daarbij de Innovatiewerkplaats in. Zoekt gelijktijdig naar subsidiemogelijkheden voor de projecten en smeedt samenwerkingen.
  • Staatsbosbeheer: Contacten met de groene en blauwe partners, betrokken bij de projectontwikkeling en de Innovatiewerkplaats.

Hoe zit de governance in grote lijnen in elkaar?
De Bestuurlijke Tafel Groeningen (BTG) geeft sturing aan het programma. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit diverse partijen:
• Overheid (wethouder Henk Kosters van gemeente Noordenveld, wethouder Roeland van der Schaaf van gemeente Groningen en wethouder Jan Jakob Boersma van gemeente Midden-Groningen)
• Onderwijs en onderzoek (coördinerend dean innovatiewerkplaats Groeningen Jacqueline Gomashie)
• Natuur en landschap (provinciehoofd Staatsbosbeheer Groningen Rieks van der Wal)
• Water (DB-lid waterschap Hunze en Aa's Inge Eshuis)
Daarnaast is er een kernteam dat verantwoordelijk is voor de praktische zaken als het programmamanagement en het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Voor de uitvoering van projecten zullen er uitvoerende teams worden opgezet.

Wat zijn mogelijke projecten binnen Groeningen?
• Opslag van CO2 in veen
• Verbinden van natuurgebieden
• Ontwikkelen routes met horecapunten door Groeningen
• Oprichten innovatiewerkplaats
• Stimuleren van kringlooplandbouw en circulaire economie

Wie is er vanuit de RGA erbij betrokken?
Dat is de Programmaleider Kwaliteit Stad en Land Marjolein van Schoonhoven.

Wie is verantwoordelijk voor de communicatie over Groeningen?
Het kernteam Groeningen verzorgt de communicatie, in overleg met de communicatieadviseur van de RGA. De eindverantwoordelijkheid ligt bij wethouder Henk Kosters van de gemeente Noordenveld.

Wat is de rol van studenten?
Studenten zijn betrokken bij het uitvoeren van onderzoek en opdrachten.

Is er een uitvoeringsprogramma?
Hier wordt momenteel aan gewerkt door Jan Kleine van Bureau Pau. Naar verwachting is het uitvoeringsprogramma begin 2021 gereed.

Waar staat meer informatie over Groeningen?
In het magazine Noorderbreedte van februari 2020 staat een mooi artikel artikel over Groeningen: https://www.noorderbreedte.nl/2020/02/18/het-veen-probleem-en-oplossing-ineen/

Kijk verder op de website www.groeningen.nu

 

 

Economische motor van Noord-Nederland

Regio Groningen-Assen vervult een belangrijke economische functie voor een veel groter omliggend gebied. Maar liefst 1 miljoen mensen maken gebruik van de hoogwaardige voorzieningen van de stad Groningen. Dit betekent dat 2 op de 3 inwoners van Noord-Nederland gebruik maakt van onder meer de zakelijke, culturele en medische voorzieningen. Per etmaal bezoeken zo’n 160.000 mensen de stad Groningen en zo’n 25.000 de stad Assen. Regio Groningen-Assen is de economische motor van het noorden. In de Regio wonen bijna een half miljoen mensen en er zijn bijna een kwart miljoen banen. Belangrijke sectoren zijn industrie, handel, transport en dienstverlening. Door de aanwezigheid van vooraanstaande kennis- en onderwijsinstellingen is in Regio Groningen-Assen een sterke kenniseconomie aanwezig. Vooral op het gebied van energie en gezond ouder worden (healthy ageing) wordt sterk de nadruk gelegd op innovatieve ontwikkelingen. De economische kernen in deze regio zijn: Groningen, Assen, Roden, Leek en Hoogezand. Samenwerking met andere regio's wordt actief aangegaan, zoals Eemsdelta, regio Zwolle en Metropolregion Bremen/Oldenburg.

mzhEconomisch Platform

Economie is altijd een resultaat van samenwerking. Ondernemers werken met risicodragend vermogen aan het realiseren van rendement. Onderwijs zorgt voor goed gekwalificeerd personeel. Overheid zorgt voor de infrastructuur. Als aanjager van de economische ontwikkeling heeft de Regio Groningen-Assen het Economisch Platform in het leven geroepen. Hierin werken ondernemers, onderwijs en overheid samen om concrete activiteiten te realiseren. Het bedrijfsleven neemt hierin nadrukkelijk het voortouw. Op initiatief van de ondernemers zijn bijeenkomsten georganiseerd rondom de thema's: exportkansen naar Noord-Duitsland, financieringsvraagstukken voor MKB en startups, kiezen voor techniek, slimme mobiliteit, arbeidsmarkt.

Zie verder: http://www.regiogroningenassen.nl/programma-s/economie

Ruimte om te ondernemen

Regio Groningen-Assen heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied in Noord-Nederland. Zowel voor ondernemers als voor inwoners is het van belang dat deze positie verder wordt uitgebouwd. Dit vraagt om een innovatief ondernemersklimaat en aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden. Op het gebied van bedrijventerreinen staat Regio Groningen-Assen voor duurzaam ruimtegebruik. Nieuwe werklocaties worden bij voorkeur aangelegd bij infrastructurele hoofdassen. Regio Groningen-Assen is de eerste regio die in gezamenlijkheid afspraken heeft gemaakt over grondprijssystematiek, kwaliteit van bedrijventerreinen en herstructurering.
Om vraag en aanbod van bedrijventerreinen in balans te brengen is afgelopen jaren fors in de voorraad geschrapt. Er wordt vanaf 2012 gewerkt met het regionaal instemmingsmodel. Jaarlijks worden uitgifte, ontwikkelingen en trends gevolgd in een bedrijventerreinenmonitor.

Bedrijventerreinenmonitor 2018


Vastgoed Groningen-Assen

Vanuit de Stichting Vastgoedrapportage Groningen/Assen wordt jaarlijks een rapport uitgebracht over de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt in het licht van de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Doel is een objectief, overzichtelijk, vergelijkend en compleet beeld te geven van de ontwikkelingen in deze Regio. Het vastgoedrapport wordt jaarlijks gepresenteerd op een symposium, dat inmiddels uitgegroeid is tot de grootste netwerkbijeenkomst voor de vastgoedprofessional in Noord-Nederland.

Economische motor

Regio Groningen-Assen is de economische motor van het Noorden. Dagelijks zijn er circa 375.000 verkeersbewegingen tussen de stad Groningen en de omliggende regio. Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor de economische ontwikkeling. Goede interne en externe samenhang van de verbindingen zijn daarom essentieel, zowel voor inwoners als voor bedrijven. Daarom zet Regio Groningen-Assen sterk in op het verbeteren van de bereikbaarheid met behoud van de landschappelijke kwaliteiten van de regio.

img 9084 fiets rechtenvrijUitvoeringsprogramma

Vanuit het regionale bereikbaarheidsprogramma met het regiofonds wordt geïnvesteerd in HOV-bus inframaatregelen, busknooppunten, P+R, mobiliteits- en verkeersmanagement, regionaal spoor en fiets. De kracht van de aanpak ligt in het koppelen van de verschillende modaliteiten, zoals auto, fiets en openbaar vervoer. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met de actuele projecten.

 

Beter Benutten

Naast de fysieke maatregelen in infrastructuur wordt samen met marktpartijen en het Rijk gewerkt aan het programma Beter Benutten. Door slimmer en beter gebruik te maken van bestaande infrastructuur wordt de bereikbaarheid van stedelijke regio's verbeterd. Regio Groningen-Assen zet in op vijf deelprojecten. Voorbeelden van maatregelen zijn onder andere samenhangende aanpak van P+R locaties, gebruik maken van intelligente transportsystemen (ITS), meer fietsenstallingen op stations, integraal aanbieden van reisinformatie.

Jaarlijks wordt de voortgang van het bereikbaarheidsprogramma gemonitord. Door dit op regelmatige basis te doen, ontstaat een goed beeld van de effecten van de investeringen. Is het mogelijk om vroegtijdig nieuwe trends en ontwikkelingen te signaleren en hierop gericht acties te ondernemen. lees verder

Netwerkanalyse

In 2013 is de Netwerkanalyse Regio Groningen-Assen geactualiseerd. Hierin is vanuit een integrale aanpak gekeken naar de kracht van het totale vervoerssysteem. De conclusies vormen de basis voor de bereikbaarheidsstrategie. Belangrijke conclusie is dat de bestaande strategie overeind blijft, wel worden een aantal accenten verlegd, zoals: meer inzetten op mobiliteitsmanagement, voortzetten
van investeringen in P+R-locaties en verdere kwaliteitsverbetering openbaarvervoer. Jaarlijks wordt de mobiliteitsontwikkeling gemonitord.

Regio Groningen-Assen