Ruimtelijke kwaliteit

Regio Groningen-Assen is een uitstekende plek om te werken, te wonen, onderwijs te volgen, medische voorzieningen te gebruiken, te winkelen, te recreëren of evenementen te bezoeken. Aantrekkelijk is het contrast tussen steden en het landelijk gebied. Oog hebben voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving en het vitale platteland is van groot belang om de "unique selling points" van de Regio Groningen-Assen te behouden en verder te versterken. Cultureel en landschappelijk erfgoed zijn de dragers om de gebiedskwaliteiten te versterken. De regio kent een rijke verscheidenheid aan landschappen: het hoogveenlandschap, het esdorpenlandschap, het laagveenlandschap, nationaal landschap Middag-Humsterland, 't Hoogeland, coulissenlandschap en het veenkoloniale landschap.

winsum 2Regio-adviseur

Regio Groningen-Assen heeft Peter Veenstra [Landschapsarchitect en partner in LOLA landscape architects] voor twee jaar aangesteld als regio-adviseur ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor zijn drie sporen uitgezet. In 2015 is een bibliotheek aangelegd met relevante informatie-dragers om zo een representatief beeld te krijgen van het DNA van de Regio. Daarnaast wordt een kansenkaart ontwikkeld. Aan stakeholders van Regio Groningen-Assen wordt gevraagd op een kaart aan te geven waar de grootste kwaliteiten en kansen voor deze regio liggen. Uiteindelijk resulteert dit in een kwaliteitskaart van de Regio: een schets van het regio specifieke 'verhaal' en van de thema’s waar kansrijke mogelijkheden liggen.

Regionale en Innovatieve Projecten

Om de komende jaren gericht te investeren in projecten die vanuit de samenleving breed gedragen worden, een duidelijke meerwaarde hebben voor de regio en een sterk innovatief karakter kennen is in de actualisatie Regiovisie de nieuwe regeling Regionale Projecten en
Innovatieve Projecten geïntroduceerd. Tot 2020 is hiervoor een budget beschikbaar gesteld. Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvragen is een korte en krachtige pitch van de indiener aan de adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit vijf leden vanuit verschillende sectoren: onderwijs, ondernemerschap, overheid en ruimtelijke kwaliteit. Inmiddels zijn er drie pitchronden geweest. Aan 20 projecten is totaal circa € 3 miljoen beschikbaar gesteld. In 2016 zijn wederom twee pitchronden.
lees verder

Wonen

Regio Groningen-Assen werkt aan een gevarieerd woningaanbod. De deelnemers maken hiervoor afspraken om een balans aan te brengen tussen vraag en aanbod. In 2012 zijn deze afspraken uitgewerkt tot een regionaal instemmingsmodel. Binnen dit model zijn de gemeenten vrij de vastgestelde planning en programmering ter hand te nemen en worden stappen beschreven die vooraf regionale instemming vereisen. Twee keer per jaar wordt de woningmarkt gemonitord. Om een actueel beeld te krijgen van de vermeende vraagverschuiving in de woningbehoefte is in 2015 een regionaal woningbehoefteonderzoek (WBO) uitgevoerd. Belangrijke uitkomst is dat in Regio Groningen-Assen de woningvraag steeds diverser wordt, als gevolg van onder andere demografische veranderingen en economische ontwikkelingen. Er is ook een algemene trend waar te nemen naar centrum stedelijk en stedelijk wonen, terwijl de vraag naar suburbaan wonen duidelijk afneemt.
lees verder

speerpunt iconen kwaliteitstadenland

Bestuurlijke trekkers Kwaliteit Stad en Land

Roeland van der Schaaf

Roeland van der Schaaf

wethouder gemeente Groningen
Henk Kosters

Henk Kosters

wethouder gemeente Noordenveld

Bestuurlijke trekkers Regionale en Innovatieve Projecten

Ben Plandsoen

Ben Plandsoen

wethouder gemeente Leek
Harmke Vlieg

Harmke Vlieg

wethouder gemeente Assen

Regio-adviseur

Regio Groningen-Assen heeft Peter Veenstra [Landschapsarchitect en partner in LOLA landscape architects] voor twee jaar aangesteld als regio-adviseur ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor zijn drie sporen uitgezet. In 2015 is een bibliotheek aangelegd met relevante informatie-dragers om zo een representatief beeld te krijgen van het DNA van de Regio. Daarnaast wordt een kansenkaart ontwikkeld. Aan stakeholders van Regio Groningen-Assen wordt gevraagd op een kaart aan te geven waar de grootste kwaliteiten en kansen voor deze regio liggen. Uiteindelijk resulteert dit in een kwaliteitskaart van de Regio: een schets van het regio specifieke 'verhaal' en van de thema’s waar kansrijke mogelijkheden liggen.

 

Regio Groningen-Assen