Over de RGA

Regio Groningen-Assen (RGA) is een vrijwillig samenwerkingsverband van de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. Sinds 1996 werken zij samen aan de ruimtelijke ontwikkeling van de regio op de thema’s economie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en wonen. In de afgelopen jaren zijn er zo’n 250 projecten in regioverband uitgevoerd. Met de bijdragen die de deelnemers in 25 jaar tijd in het Regiofonds hebben gestort, is een veelvoud aan investeringen uitgelokt.

Concrete resultaten

Vooral op het gebied van infrastructuur zijn concrete resultaten bereikt: een netwerk van P+R-locaties rond de steden, een fietspadennetwerk, een HOV-netwerk en investeringen in diverse bestaande en nieuwe treinstations hebben de regio uitstekend bereikbaar gemaakt. Ook het regionaal instemmingsmodel voor wonen en bedrijventerreinen heeft de regio Groningen-Assen als geheel versterkt.

Extra rijksgeld voor de regio

De regio is het schaalniveau bij uitstek om maatschappelijk thema’s zoals verstedelijking en energietransitie op te pakken, zo staat te lezen in het rapport ‘Panorama Nederland’. Die ervaring hebben we binnen de RGA ook met rijksbijdragen voor met name mobiliteit en wonen. Bij grote projecten is de RGA gesprekspartner van het Rijk en verantwoordelijk voor de verdeling en afrekening van rijksgeld.

Vrijwillige samenwerking, niet vrijblijvend

Bijzonder aan de regionale samenwerking is dat deze vrijwillig van aard is. Hieruit blijkt dat de gemeenten en provincies zelf de noodzaak van een gezamenlijke ruimtelijke ontwikkeling inzien. De betrokken overheden durven over hun eigen grenzen heen te kijken en realiseren zich dat bij grensoverschrijdende thema’s het regionale belang zwaarder weegt. De afspraken over de hoofdlijnen van de samenwerking, de organisatie, de uitvoering en de financiële aspecten zijn vastgelegd in een convenant. Het huidige convenant is in 2015 vastgesteld en loopt tot en met 2030. Deelnemers kunnen naar aanleiding van elke evaluatie besluiten tot wijziging van het convenant, tot verlenging van zijn werkingsduur dan wel tot beëindiging van het convenant.

Convenant Regio Groningen-Assen

Uitvoeringsprogramma

Regio Groningen-Assen werkt aan een ambitieus programma. De opgaven worden door de deelnemers zelf uitgevoerd. Jaarlijks storten de deelnemers een bijdrage in het regiofonds. Hieruit worden de regionale projecten (mede) gefinancierd. De procedures voor een financiele bijdrage uit het Regiofonds zijn beschreven in het Spelregelkader Regiofonds. Het investeringsprogramma van Regio Groningen-Assen bedraagt tot en met 2020 zo’n € 100 miljoen. Jaarlijks stelt de Stuurgroep een uitvoeringsprogramma vast.

Begroting & verantwoording

De Stuurgroep stelt ieder jaar een begroting op en legt jaarlijks verantwoording met een jaarrekening. Via de colleges worden deze aan raden en Staten gebracht.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen