Home | Raads- en Statenleden

Informatie voor raads- en Statenleden

De RGA: hét samenwerkingsplatform in de regio

Regio Groningen-Assen is het vrijwillig bestuurlijk samenwerkingsverband van de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier en de provincies Groningen en Drenthe. De RGA:

  • is hét platform waar ambtelijk en bestuurlijk beleid wordt gemaakt en vastgesteld dat de hele régio sterker en mooier maakt.
  • werkt samen op de thema’s wonen, economie, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit, óver gemeente- en provinciegrenzen heen.
  • voert zélf geen projecten uit maar faciliteert de bestuurlijke samenwerking en coördineert de activiteiten die voortvloeien uit de thema’s.
  • is gesprekspartner voor het Rijk, haalt rijksgelden naar de regio en sluist die door naar de deelnemers in de RGA. Zo zijn er in de regio Groningen-Assen miljoenen euro’s méér geïnvesteerd dan de deelnemers gezamenlijk in het Regiofonds hebben ingelegd.

 

Regiovisie Groningen-Assen 2030

De RGA is in 1996 begonnen met de Regiovisie Groningen-Assen waaronder de 2 provincies en toen nog 15 gemeenten formeel hun handtekening zetten. In de 25 jaar daarna volgden op deze visie verschillende evaluaties, herbezinningen en adviezen maar met wel altijd als rode draad: doorgaan met samenwerken aan een sterke regio op de thema’s wonen, economie, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit, óver onze eigen grenzen heen.

 

Evaluatie en actualisatie

In de afgelopen 25 jaar is de Regiovisie vier keer geëvalueerd en geactualiseerd. De visie bleef al die jaren overeind, het uitvoeringsprogramma werd waar nodig aangepast aan veranderende economische, maatschappelijke en politieke omstandigheden. De laatste evaluatie vond plaats in 2019.  Deelnemers spraken toen unaniem hun lof uit over de regionale samenwerking onder de vlag van de RGA. Het geactualiseerde beleid is vastgelegd in ‘Kwaliteitssprong voor de regio – Toekomstagenda Regio Groningen-Assen 2020-2025’.

 

Organisatie

De twee provincies en de steden Groningen en Assen zijn elk met twee bestuurders vertegenwoordigd in de Stuurgroep, de overige deelnemers elk met één bestuurder. De Stuurgroep vergadert vier keer per jaar. Er zijn vier verschillende portefeuillehoudersoverleggen voor de RGA-thema’s wonen, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en economie. De portefeuillehoudersoverleggen worden elk voorbereid door een inhoudelijke ambtelijke werkgroep. De besluiten die in het portefeuillehoudersoverleg worden voorgesteld, worden ter vaststelling voorgelegd aan de Stuurgroep. De agenda voor de Stuurgroep wordt altijd eerst inhoudelijk besproken in het DO: het directeurenoverleg waarin per gemeente een vakdirecteur of gemeentesecretaris vertegenwoordigd is.

De overlegstructuur wordt georganiseerd door de medewerkers van het Regiobureau dat bestaat uit 13 medewerkers die via de deelnemers zijn gedetacheerd.

 

Jaarstukken RGA

Elk jaar legt de RGA via de jaarstukken verantwoording af aan de deelnemers. In de jaarrekening presenteert de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de financiële ontwikkelingen van het verslagjaar en geeft inzicht in het inkomsten- en uitgavenpatroon van het komende jaar. U vindt ze hier: Jaarstukken 2022, Jaarstukken 2021, Jaarstukken 2020.

25-jarig jubileum Regio Groningen-Assen

In 2021 bestond de RGA 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan hebben we een prachtige Jubileumkaart op posterformaat gemaakt voor raads- en Statenleden, bestuurders, beleidsambtenaren en samenwerkingspartners. Op de kaart staan de grootste steden en dorpen, belangrijke verbindingen en projecten of mooie plekken in de regio waar de RGA aan heeft bijgedragen. U kunt de poster bestellen door een mailtje te sturen naar secretariaat@regiogroningenassen.nl. In het kader van ons jubileum hebben we een podcastserie met RGA-bestuurders gemaakt over regionale samenwerking en vierden we 25 jaar RGA tijdens een netwerkbijeenkomst in het Forum Groningen. Lees en kijk het allemaal terug op onze jubileumpagina.

 

Meer lezen, zien of horen over de RGA?

Projectenboek RGA

In het Projectenboek RGA staan de projecten die de afgelopen jaren in RGA-verband zijn uitgevoerd, per gemeente gerubriceerd.

RGA in 2021

Sinds 2018 geeft de RGA jaarlijks een factsheet uit, ter ondersteuning van de jaarstukken. De hoogtepunten van dat jaar passeren de revue, evenals de projecten die zijn afgerekend of een bijdrage hebben ontvangen. U vindt ze hier: RGA in 2021, RGA in 2020, RGA in 2019, RGA in 2018.

Youtubekanaal RGA

Op ons youtubekanaal staan filmpjes van o.a. congressen, mobiliteitsprojecten en bijeenkomsten van het Economisch Platform.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen