Logistiek Noord

Noord-Nederland heeft in 2018 de ambitie uitgesproken om in 2035 zoveel mogelijk emissievrij te zijn wat betreft mobiliteit. In het programma ‘Slim en Groen Onderweg’ wordt de komende jaren langs 13 actielijnen toegewerkt naar een emissievrij Noord-Nederland. Eén daarvan is logistiek. Hiertoe is in 2020 een uitvoeringsprogramma opgesteld. Deze bestaat uit een strategische agenda waarin de doelen en visie worden geschetst, en uit diverse projecten en pilots die bijdragen aan minder én schonere kilometers binnen de logistiek Noord-Nederland. Hier staan concrete acties en projecten in, waarvan Rijk en Regio samen hebben afgesproken om deze in 2021 tot uitvoering te brengen. Vanuit de Regio Groningen-Assen wordt dit proces gecoördineerd voor Noord-Nederland.

Ook hebben de steden Groningen en Assen de ambitie neergelegd om in 2025 hun binnensteden emissievrij te hebben. Maar er lopen meer projecten en pilots in de regio, en logistiek beperkt zich niet tot de binnensteden. Ook daarbuiten ligt er een opgave om de goederenstromen schoner en slimmer te verzorgen. De wereld van de duurzame mobiliteit verandert snel, en het beleid ook. Om kennis en ervaringen te delen is er daarom op initiatief van de RGA een digitaal platform opgericht: www.logistieknoord.nl.  Deze voorziet in een behoefte om ervaringen met elkaar te kunnen delen en als een platform elkaar te kunnen vinden op het gebied van slimme logistiek.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen