Verstedelijkingsstrategie

Afspraken Verstedelijkingsstrategie

In november 2019 is in het BO-MIRT (nú Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL)) besloten om de Woondeal te verbreden naar een Verstedelijkingsstrategie voor een groter gebied en met een meer integrale aanpak. Het BOL is het Bestuurlijk Overleg dat bestuurders van Noord-Nederland tweejaarlijks hebben met de ministers en staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken. Er is toen besloten dat Rijk en Regio Groningen-Assen een Verstedelijkingsstrategie gaan opstellen. Daarbij is het volgende afgesproken:
  • De strategie wordt gemaakt voor het hele gebied van de RGA, met waar nodig oog voor werklocaties daarbuiten. Ook worden de gevolgen voor de krimpregio’s betrokken.
  • Er wordt gezamenlijk als overheden aan de Verstedelijkingsstrategie gewerkt.
  • De strategie wordt opgesteld voor de periode 2020 – 2040.
  • De strategie onderzoekt effecten van verstedelijking op het hele domein van de fysieke leefomgeving, met focus daarbinnen op de relaties tussen mobiliteit, werken, ruimtelijke kwaliteit, groen, leefbaarheid, etc.

NOVEX

  • In de eerste fase (maart – juni 2020) is de ‘Contour Verstedelijkingsstrategie’ opgesteld. Hierin staan een aantal mogelijkheden om woningen te ontwikkelen, bijvoorbeeld meer of minder binnenstedelijk. Deze eerste fase stond onder leiding van het ministerie van BZK en werd uitgevoerd door Bureau De Zwarte Hond.
  • In de tweede fase (juni – november 2020) is de Contour Verstedelijkingsfase verder uitgewerkt door Bureau De Zwarte Hond, onder leiding van een externe procesbegeleider. RGA en BZK waren hiervoor gezamenlijk opdrachtgever. Het document Koers Verstedelijkingsstrategie fase 2 is hiervan het resultaat.
  • De ontwikkelprincipes zijn in fase 3 (december 2020 – september 2021) verder uitgewerkt. Er zijn uitspraken gedaan over waar en hoe de ruimtelijke opgaven in de regio gaan landen en welke aanpak en ingrepen daarbij horen. Het resultaat vormt het document Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen-Assen: Compleet Coöperatief en Complementair
  • De huidige werkzaamheden omvatten het vertalen van de Verstedelijkingsstrategie in een uitvoeringsprogramma en investeringsstrategie.

Met de RO-brief aan de tweede kamer van 17 mei 2022 over het programma NOVEX is de inzet en de uitvoering van de nationale regie op de ruimtelijke ordening herbevestigd en de uitvoering aangescherpt en wordt vooral de aandacht gevestigd op de uitvoering met de vragen ‘waar, wat, door wie, wanneer’. Met het verschijnen van het programma NOVEX zijn alle voorheen genoemde verstedelijkingsgebieden en NOVI-gebieden hernoemd tot NOVEX-gebied, zo ook Groningen-Assen. Daar waar sprake is van een complexe stapeling van nationale opgaven, ordening en prioritering zijn deze NOVEX-gebieden aangewezen. In de ontwikkeling van deze gebieden is het rijk direct betrokken. Groningen – Assen is één van de 17 NOVEX gebieden in Nederland.

NOVEX borduurt voort op ruim 25 jaar RGA

De NOVEX-aanpak wordt niet vanaf nul bedacht en getekend. De RGA bestaat al meer dan 25 jaar en in deze afgelopen jaren zijn er altijd afspraken gemaakt over woningbouwplannen, de bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de regio. De zogenaamde T-structuur die de regio kenmerkt en de ontwikkeling van kerngemeenten met een woningbouwopgave zijn opgaven die de regio hebben gebracht waar ze nu staat. De NOVEX-aanpak borduurt hierop voort en biedt nieuwe kaders voor woningbouw, mobiliteit, werken, ruimtelijke kwaliteit, groen, leefbaarheid, etc. Daarmee vormt de het dé basis voor de RGA om met, of namens de deelnemers, het gesprek aan te gaan met het Rijk over het realiseren van grote toekomstige opgaven.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen