Verstedelijkingsstrategie

In de komende jaren wordt in zes gebieden in Nederland, waar de woningkrapte het grootst is, het woningtekort versneld aangepakt. De gemeente Groningen is één van deze zes gebieden. Tot 2040 moeten hier en in de omliggende regio minimaal 35.000 woningen gebouwd worden. De gemeente Groningen heeft hiervoor in januari 2019 een Woondeal gesloten met de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). Deze Woondeal wordt verder uitgewerkt in een Verstedelijkingsstrategie voor het hele grondgebied van Regio Groningen-Assen (RGA). De Verstedelijkingsstrategie geeft antwoord op het volgende: “Waar gaan we woningen bouwen en welke opgave ligt hieraan ten grondslag op het gebied van mobiliteit, werken, ruimtelijke kwaliteit, groen, leefbaarheid, etc.”

Afspraken Verstedelijkingsstrategie

In november 2019 is in het BO-MIRT (nú Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL)) besloten om de Woondeal te verbreden naar een Verstedelijkingsstrategie voor een groter gebied en met een meer integrale aanpak. Het BOL is het Bestuurlijk Overleg dat bestuurders van Noord-Nederland tweejaarlijks hebben met de ministers en staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken. Er is toen besloten dat Rijk en Regio Groningen-Assen een Verstedelijkingsstrategie gaan opstellen. Daarbij is het volgende afgesproken:

  • De strategie wordt gemaakt voor het hele gebied van de RGA, met waar nodig oog voor werklocaties daarbuiten. Ook worden de gevolgen voor de krimpregio’s betrokken.
  • Er wordt gezamenlijk als overheden aan de Verstedelijkingsstrategie gewerkt.
  • De strategie wordt opgesteld voor de periode 2020 – 2040.
  • De strategie onderzoekt effecten van verstedelijking op het hele domein van de fysieke leefomgeving, met focus daarbinnen op de relaties tussen mobiliteit, werken, ruimtelijke kwaliteit, groen, leefbaarheid, etc.

Het traject in drie fasen

  • In de eerste fase (maart – juni 2020) is de ‘Contour Verstedelijkingsstrategie’ opgesteld. Hierin staan een aantal mogelijkheden om woningen te ontwikkelen, bijvoorbeeld meer of minder binnenstedelijk. Deze eerste fase stond onder leiding van het ministerie van BZK en werd uitgevoerd door Bureau De Zwarte Hond.
  • In de tweede fase (juni – november 2020) is de Contour Verstedelijkingsfase verder uitgewerkt door Bureau De Zwarte Hond, onder leiding van een externe procesbegeleider. RGA en BZK waren hiervoor gezamenlijk opdrachtgever. Het document Koers Verstedelijkingsstrategie fase 2 is hiervan het resultaat.
  • De ontwikkelprincipes zijn in fase 3 (december 2020 – september 2021) verder uitgewerkt. Er zijn uitspraken gedaan over waar en hoe de ruimtelijke opgaven in de regio gaan landen en welke aanpak en ingrepen daarbij horen. Het resultaat vormt het document Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen-Assen: Compleet Coöperatief en Complementair
  • In de laatste fase (oktober 2021 – juni 2022) wordt toegewerkt naar een overeenkomst met de ministeries van BZK, I&M en EZK over de gezamenlijke opgave die regio en Rijk in de regio Groningen-Assen hebben. RGA en BZK zijn ook hiervoor gezamenlijk opdrachtgever.

Verstedelijkingsstrategie borduurt voort op ruim 25 jaar RGA

De Verstedelijkingsstrategie wordt niet vanaf nul bedacht en getekend. De RGA bestaat al bijna 25 jaar en in deze afgelopen jaren zijn er altijd afspraken gemaakt over woningbouwplannen, de bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de regio. De zogenaamde T-structuur die de regio kenmerkt en de ontwikkeling van kerngemeenten met een woningbouwopgave zijn opgaven die de regio hebben gebracht waar het nu staat. De Verstedelijkingsstrategie borduurt hierop voort en biedt nieuwe kaders voor woningbouw, mobiliteit, werken, ruimtelijke kwaliteit, groen, leefbaarheid, etc. Daarmee vormt de Verstedelijkingsstrategie dé basis voor de RGA om met, of namens de deelnemers, het gesprek aan te gaan met het Rijk over het realiseren van grote toekomstige opgaven.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen