Vergaderstructuur

Er zijn vier verschillende portefeuillehoudersoverleggen voor de RGA-thema’s wonen, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en economie. De portefeuillehoudersoverleggen worden elk voorbereid door een inhoudelijke ambtelijke werkgroep. De besluiten die in het portefeuillehoudersoverleg worden voorgesteld worden ter vaststelling voorgelegd aan de Stuurgroep. De agenda voor de Stuurgroep wordt altijd eerst inhoudelijk besproken in het DO: het directeurenoverleg waarin per gemeente een vakdirecteur of gemeentesecretaris vertegenwoordigd is.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen