Home | Thema’s | Mobiliteit | Mobiliteitsthema’s

Mobiliteit

Mobiliteitsthema's

Fiets

De fiets speelt een belangrijke rol in de regio. De gemeenten en provincies in Regio Groningen-Assen profileren zich op nationaal en internationaal niveau als aantrekkelijke fietsgebieden. Regio Groningen-Assen wil de stad, dorpen en provincies voor de fiets slim verbinden en fietsregio nr. 1 worden.

De gemeenten en provincies zijn zeer actief om het thema fiets een impuls te geven. Zo heeft de gemeente Groningen een fietsstrategie en uitvoeringsprogramma vastgesteld, de gemeente Noordenveld een fietsnota met ambitie opgesteld en heeft de provincie Drenthe een fietsbureau. Bij de provincie Groningen is een aanpak in de maak waarbij burgers en organisaties actief worden betrokken. Bij dit alles komen verschillende thema’s aan bod die met fietsen worden verbonden: gezondheid, duurzaamheid, evenementen, economie, sport, veiligheid.

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een goede en recreatief aantrekkelijke fietsverbindingen in de regio. Er ligt inmiddels een prachtig netwerk van Doorfietsroutes en de fietssnelweg De Groene As tussen Groningen en Assen is in 2021 klaar. Ook op de P+R’s rondom de steden komen steeds meer voorzieningen voor fietsers, zodat het overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel steeds makkelijker gaat.

Logistiek Noord

Het Noorden is in 2035 klaar voor een toekomst zonder CO₂-uitstoot. In 2035 of eerder zijn de voorwaarden – binnen de invloedssfeer van partijen – aanwezig om de mobiliteit binnen de regio volledig emissievrij te maken. Op het gebied van logistiek is er erg veel gaande en heeft het meerwaarde om samen te werken. De stad Groningen, Leeuwarden en Assen hebben de ambitie neergelegd om in 2025 zero emissie binnensteden te zijn, en ook elders worden doelen gesteld om de logistiek in binnensteden slimmer en schoner te maken. Maar er lopen meer projecten en pilots in de regio, en logistiek beperkt zich niet tot de binnensteden. Ook daarbuiten ligt er een opgave om de goederenstromen schoner en slimmer te verzorgen.

Er is behoefte aan een platform waarop kennis wordt gedeeld en we van elkaar kunnen leren. Niet alleen in de Regio Groningen-Assen, maar in heel Noord Nederland, en wellicht nog verder. De website van Logistiek Noord voorziet hier in een behoefte om ervaringen met elkaar te kunnen delen en als een platform elkaar te kunnen vinden op het gebied van slimme logistiek.

Digitalisering

In 2020 is het implementatieplan digitalisering ‘de digitale weg op orde’ opgesteld. Het regionaal datateam gaat hier mee aan de slag. De RGA is voorzitter van dit team en neemt tevens deel aan het landelijk dataketenoverleg met het ministerie van IenW.

Smart Mobility

Vanuit het voormalig Beter Benutten-programma wordt 10% geïnvesteerd in ITS-maatregelen (intelligente transport systemen). Dit ITS-onderdeel liep door tot en met 2020. In onze regio werd onder meer geïnvesteerd in 16 ‘slimme’ stoplichten (intelligente verkeersregelinstallaties – iVRI’s, onderdeel van het programma Talking Traffic). In 2020 heeft de RGA op het vlak van ‘smart’ een coördinerende rol vervuld. Dit was nodig omdat landelijk diverse thema’s spelen, de aandacht en mogelijkheden van smart mobility toenemen en diverse deelnemers op onderdelen taken en projecten hebben. De beschikbaarheid van (publieke) data is hierbij randvoorwaarde. Verder is in 2020 is gewerkt aan de MaaS-pilot (mobility as a service), autonoom vervoer en deelmobiliteit.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen