Q&A Groeningen

Groeningen is de verzamelnaam voor een heleboel kleine en grote natuurgebieden, meren en omliggende landschappen ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen en ten noorden van Assen. Samen vormen deze gebieden een blauwgroene gordel. In dit gebied zijn overheid-, onderwijs- en natuurorganisaties samen aan het werk om de eerste klimaatpositieve regio te worden. Groeningen is zowel een gebied als een netwerk en heeft een eigen website: https://www.groeningen.nu/

Het gaat om een groot gebied (8000 hectare) tussen de steden Groningen en Assen, op de laagveengordel. Het gebied heeft grote potentie voor natuurontwikkeling en waterberging in combinatie met economische ontwikkeling (toerisme, landbouw). Groeningen strekt zich uit van de Marumerlage en het Leekstermeer in het westen tot aan de oevers van het Zuidlaardermeer in het zuiden en het Roegwold en het Schildmeer in het oosten van de regio Groningen-Assen. Het gebied ligt in vijf verschillende gemeenten en de provincies Drenthe en Groningen.

Groeningen is ontstaan doordat er weinig bekendheid was met het gebied als geheel, terwijl de basis al prachtig is. Er liggen grote kansen om het gebied beter te beschermen, te beleven en te benutten als de nu nog versnipperde natuurgebieden aan elkaar worden gekoppeld. Binnen de regio Groningen-Assen bestaat de behoefte om de ruimtelijke kwaliteit van de regio te versterken.

Het streven is om van Groeningen de eerste klimaatpositieve regio van Nederland te maken, waarin ecologie en economie hand in hand gaan. Naast de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden kunnen ook andere gebieden en sectoren in Groeningen een bijdrage leveren aan deze doelstelling.

De doelstellingen van Groeningen liggen op zowel ecologisch als economisch vlak.

 1. CO2-reductie en -opslag, natuurontwikkeling, toename biodiversiteit, toename waterkwaliteit en -veiligheid, terugdringen bodemdaling en klimaatadaptatie

 2. Ontwikkeling businessmodellen die gebruikmaken van de natuur

Er zijn 5 programma’s benoemd waarbinnen zich de meeste kansen voordoen voor de ontwikkeling van het gebied:

 1. Natuur- en waterontwikkeling
 2. Toerisme en recreatie
 3. Agri-food in de regionale voedselketen
 4. Biobased economy en energie in de korte keten
 5. Sport en gezondheid

Groeningen is opgezet door Staatsbosbeheer en de Hanzehogeschool. Het Groeningen-netwerk is inmiddels een intersectoraal netwerk, gevormd door meer dan 50 organisaties en ondernemingen uit natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer, agri-food ondernemingen, ondernemers in de circulaire en biobased economy, ondernemers in de recreatieve en toeristische sector, ondernemers in de sportsector, organisaties ter bevordering van de gezondheid, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en regionale en provinciale overheden.

Het Uitvoeringsprogramma Groeningen is op 12 maart 2021 vastgesteld door de Stuurgroep van de RGA. Hierin zijn negen ambassadeursprojecten benoemd waar de komende tijd financiering voor zal worden gezocht. Van het Voedselbos in Glimmen tot het Roegbainderspad in Slochteren, van Miscanthusteelt in Leek tot een maatreglenplan voor het Zuidlaardermeer: het zijn projecten die Groeningen een gezicht gaan geven. Naast deze projecten staan in het Uitvoeringsprogramma nog negen projecten waarvan de haalbaarheid en financiering binnen het netwerk zullen worden onderzocht. Het volledige Uitvoeringsprogramma vindt u hier

De organisatiekosten van Groeningen worden gefinancierd door Regio Groningen-Assen vanuit het thema Ruimtelijke Kwaliteit. Binnen de RGA is formatie vrijgemaakt voor de regievoering en procesbegeleiding van Groeningen. Projecten die onder de vlag van Groeningen worden uitgevoerd, worden door de uitvoerende organisatie/overheid zelf gefinancierd, waarbij m.b.v. het Regiobureau naar cofinanciering door andere partijen (Rijk, Brussel, Fondsen) wordt gezocht.

In het Uitvoeringsprogramma zijn 9 ambassadeursprojecten opgenomen waarvoor de komende tijd financiering wordt gezocht.

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Stuurgroep Regio Groningen-Assen, de regie ligt bij het Regiobureau van de RGA. In het platform Groeningen wordt de voortgang van Groeningen besproken en worden kennis en nieuwe ideeën uitgewisseld. Het platform doet voorstellen voor de verdeling van de activiteiten in Groeningen, onder voorzitterschap van de gemeente Noordenveld.

 • Regio Groningen Assen: het politieke en financiële gedeelte, onderhoudt de contacten met wethouders, gedeputeerden en ambtenaren. De RGA is penvoerder financiën en verzorgt de besluitvorming. Voert daarnaast de regie op de lopende (subsidie)projecten en op de communicatie.
 • Bureau PAU: coördinatie Uitvoeringsprogramma.
 • Opslag van CO2 in veen
 • Verbinden van natuurgebieden
 • Ontwikkelen routes met horecapunten door Groeningen
 • Oprichten innovatiewerkplaats
 • Stimuleren van kringlooplandbouw en circulaire economie

Dat is de Programmaleider Ruimtelijke kwaliteit Marjolein van Schoonhoven

Studenten zijn betrokken bij het uitvoeren van onderzoek en opdrachten.

In het magazine Noorderbreedte van februari 2020 staat een mooi artikel artikel over Groeningen: https://www.noorderbreedte.nl/2020/02/18/het-veen-probleem-en-oplossing-ineen/

Kijk verder op de website www.groeningen.nu

Het Uitvoeringsprogramma Groeningen is op 12 maart 2021 vastgesteld door de Stuurgroep van de RGA. Hierin zijn negen ambassadeursprojecten benoemd waar de komende tijd financiering voor zal worden gezocht. Van het Voedselbos in Glimmen tot het Roegbainderspad in Slochteren, van Miscanthusteelt in Leek tot een maatreglenplan voor het Zuidlaardermeer: het zijn projecten die Groeningen een gezicht gaan geven. Naast deze projecten staan in het Uitvoeringsprogramma nog negen projecten waarvan de haalbaarheid en financiering binnen het netwerk zullen worden onderzocht. Het volledige Uitvoeringsprogramma vindt u hier.

Meer weten over Groeningen?

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen