Kansenkaarten

 

Om iedereen te inspireren op een positieve manier bij de dragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de regio zijn er zes kansenkaarten opgesteld die alle zes een belangrijke kwaliteit en een belangrijke kans voor de regio benoemen. De kansen zijn: (1) een bruisende stad in een landschap voor fijnproevers, (2) focus op sterke plekken, (3) nieuwe allianties voor landschap in wording, (4) voedingsbodem voor innovatieve projecten, (5) sterke leeflijnen tussen stad en land en (6) kansen voor de energietransitie.

Deze kansen zijn samen met de regiopartners tot stand gekomen en worden breed gedragen. Hoe er aan deze kansen moet worden gewerkt is niet in één actieplan te vatten. Dit ligt voor een groot deel bij de regiopartners. Regio Groningen-Assen ziet als het haar taak op de kansen op de agenda’s te krijgen van de verschillende partijen.

1. Bruisende stad in een landschap voor fijnproevers

De stad doet het goed in vergelijking met andere steden, groeit gestaag en wordt enorm gewaardeerd door bewoners en bezoekers. Het platteland profiteert hiervan, maar het omgekeerde is ook waar: de stad is aantrekkelijker door het fantastische landelijke gebied dat er omheen ligt.

Het ommeland is relatief puur: het zijn landschappen met een sterke cultuurhistorie, die goed in tact is gebleven. De lucht is er schoon, de nacht donker, en je fiets hoeft niet op slot. En het is ongelofelijk gevarieerd: er zijn overgangen van droog naar nat, van hoog naar laag en van besloten naar open. Elk van de landschappen is op zijn eigen manier gerijpt en kent zijn eigen volksverhalen, rampen en politiek. Deze kleine verschillen zijn voor fijnproevers. Je moet er oog voor hebben. Ook is het gebied grotendeels agrarisch: voor fijnproevers dus. Dit mooie en kwetsbare landschap moet met respect, liefde en geduld behandeld worden. En naast de verhalen van krimp, vergrijzing en bodemdaling staan verhalen van een vitaal platteland met een energieke samenleving.

 

2. Focus op sterke plekken

In het landschap voor fijnproevers zijn plekken aan te wijzen die zoveel kwaliteit hebben dat iedereen het herkent. Deze sterke plekken van het landschap moeten beter worden gepromoot voor recreatie en toerisme. Daarnaast zijn hier ook nieuwe investeringen wenselijk en nieuwe initiatieven kansrijk, vanuit de gedachte dat het beter is om energie en aandacht voor verbetering te bundelen dan egaal te verspreiden over de hele regio.

Samen met alle regiopartners is een kaart opgesteld die de sterkste plekken van de regio laat zien, met zowel historische waarde als toekomstwaarde. Ze vormen een vitale voedingsbodem voor nieuwe ontwikkeling op sociaal, cultureel, economisch, ecologisch en recreatief gebied.

3. Nieuwe allianties voor landschap in wording

Tussen Groningen en Assen is iets heel bijzonders aan de gang. In het hart van de regio is een afwisselend natuur- en recreatielandschap aan het ontstaan. Het ligt precies op de overgang van hoog naar laag, en verbindt dus het Drents plateau met het (half-)open Groningse kustlandschap. Het is het uitloopgebied van de stad, waar een belangrijke wateropgave ligt en fantastisch natuurlijk en cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

De regio heeft mede hierom altijd een bijzondere aandacht gehad voor dit gebied. Maar het gebied is nog niet klaar. Er liggen nog veel meer kansen, die alleen gezamenlijk kunnen worden opgepakt. De volgende stap is om nieuwe allianties te smeden, om het gebied nog beter tot zijn recht te laten komen.

4. Voedingsbodem voor innovatieve projecten

Als regio zijn we op zoek naar inspirerende projecten die impact hebben. Om gericht te investeren in projecten die duidelijk meerwaarde hebben voor de regio en een sterk innovatief karakter kennen, is er een regeling Regionale en Innovatieve Projecten. Tot 2020 is hiervoor een budget beschikbaar gesteld. Iedereen met een goed plan kan een aanvraag indienen: overheden, ondernemers, instellingen en serieuze hobbyisten. Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvragen is een korte en krachtige pitch van de indiener aan de adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit vijf leden vanuit verschillende sectoren: onderwijs, ondernemerschap, overheid en ruimtelijke kwaliteit. Inmiddels zijn eracht pitchronden geweest. Aan 34 projecten is ruim € 4 miljoen beschikbaar gesteld. In 2019 zijn wederom twee pitchronden.

5. Sterke leeflijnen tussen stad en land

De stad en het platteland kunnen niet zonder elkaar. Door de oogharen bekeken groeit de stad en krimpt het platteland – hoe verder van de stad hoe groter de krimpverwachting. Dit zal de onderlinge afhankelijkheid alleen maar groter maken.

Er is veel geïnvesteerd in betere vervoersverbindingen, om het daily urban system van de regio zo efficiënt en aangenaam mogelijk te maken. Maar de verbindingen tussen stad en land zijn meer dan een weg van A naar B. Het zijn omgevingen op zich, waar kansen liggen voor nieuwe economie, ecologie en landschappelijke beleving. Dat betekent wel dat we anders na moeten denken over infrastructuur en de besteding van geld voor infrastructuur. En dat infrastructuurprojecten slim gekoppeld moeten worden aan lokale projecten.

6. Kansen voor de energietransitie

Deze wereldwijde opgave heeft in Regio Groningen-Assen een bijzondere kans. Terwijl de winning van Gronings gas wordt teruggeschroefd, neemt het belang van de Noordzee toe als opwekkings- en handelsplaats van duurzame energie. Dat geeft de regio een bevoorrechte positie. Voor de Internationale Architectuurbiennale Rotterdam in 2016 is voor het aardbevingsgebied een plan gemaakt hoe deze regio op termijn energieneutraal kan worden. We staan nu voor de vraag wat de road map is om hier in de komende jaren vorm en inhoud aan te geven.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen