Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Groeningen

Projecttrekker

Staatsbosbeheer

Locatie

Gebieden van Slochteren, Haren, Hoogezand en Groningen, alsmede ook de westzijde met delen van Tynaarlo, Noordenveld en Leek.

Omvang projectkosten

€ 251.000,- (eerste drie fasen), de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 86.500,-.

Betrokken partijen

Terra MBO, Hanzehogeschool, Gebiedscoöperatie, Staatsbosbeheer, Groninger Landschap en regionale overheden

Status/planning

Afgerond

Groeningen

Wat houdt het project in?

Met Groeningen wordt een aanpak ontwikkeld voor behoud en versterking vanGroeningen de bijzondere ecologische waarden door hieraan economischer dragers te koppelen. Het concept van Groeningen wordt altijd nog gedragen door alle partijen (zowel overheden, als gebiedbeherende instanties). Desalniettemin ontbreekt er een trekker die het concept verder brengt. Het momentum is nu daar om het concept verder op te gaan pakken. Het eerste zetje tegen de dominosteen wordt echter niet gezet. De verklaring waarom het nog niet verder komt, is dat de schaal van het gebied fors is. Het strekt zich uit zowel ten oosten als ten westen van de stad Groningen (en ook zuidelijk). Dit project kan als een regieproject worden gezien; via een congres vindt binnen dit project de eerste agendering plaats. Initiatiefnemers hebben aldus het stokje opgepakt.

Waarom dit project?

Het project Groeningen omvat een voortzetting van het aantal jaren geleden geïntroduceerde concept Laagveengordel. Op de grens tussen de provincies Drenthe en Groningen, aan de west-,zuid- en oostkant van de stad Groningen zijn de afgelopen jaren uitgestrekte moerasgebieden aangelegd: de Onlanden plus het Leekstermeer; de Zuidlaardermeerpolders en Midden-Groningen. Het gaat hier om gebieden van duizenden hectaren. De natuurlijke ontwikkeling vertoont nu al spectaculaire resultaten. Maatschappelijk zijn de gebieden van belang voor waterberging en als recreatiegebied.Tot nu toe ontwikkelen de gebieden zich naast elkaar; er is nog geen overzicht van de gezamenlijke effecten en ontwikkelingen. De samenhang maakt deze gebieden des te interessanter. Kansen en mogelijkheden worden verkend, om te kijken hoe het gebied zich als eenheid kan profileren.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Staatsbosbeheer (SBB) is als één van de initiatiefnemers bezig om te kijken of er met dit project samenhang getoond kan worden met stedelijke ntwikkeling. Hiermee kan de regio landelijk op de kaart worden gezet (regionale meerwaarde). Duurzaamheid komt tot uiting in de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen om op deze wijze het karakteristieke landschap te behouden, waarbij het niet alleen om behoud gaat, maar ook om ontwikkeling en benutting. Urgentie is te vinden in het feit dat een reeds bestaand concept al enkele jaren niet goed van de grond komt. Innovatie komt tot uiting in de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen en de meer netwerkachtige’ aanpak. Aan de speerpunten versterken ‘Kwaliteit Stad en Land’ en versterken ‘Economisch Kerngebied’ wordt een bijdrage geleverd.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen