Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Riolering in Euvelgunne

Projecttrekker

Gemeente Groningen

Locatie

Bedrijventerrein Euvelgunne Groningen

Omvang projectkosten

€ 250.000,- (proceskosten) de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 125.000,-

Betrokken partijen

Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Vereniging Bedrijvenpark ZuidOost, Hanzehogeschool

Status/planning

afgerond

Riolering in Euvelgunne

Wat houdt het project in?

Dit project onderzoekt de mogelijkheden om het bestaande gemengde rioolstelsel op bedrijventerreinen om te vormen tot een meer klimaatbestendig en duurzaam stelsel. Initiatiefnemers willen brongerichte maatregelen (infiltratie, gebruik regenwater als proceswater, etc.) en sensortechnologie testen (waar ligt de grens tussen droog en een heftige bui) én toepassen. Een bedrijventerrein kent een relatief groot oppervlak met weinig afvalwater en veel regenwater. Op bestaande terreinen liggen veel gemengde stelsels; hier is veel regenwater en weinig afvalwater. De problemen zijn wateroverlast en overbelasting van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De voor de hand liggende oplossing is om er een extra riool bij aan te leggen. Dit is niet de bedoeling en met dit project wil men anticiperen op de toekomst en inspelen op klimaatverandering. Doel is inrichting van een proeftuin om oplossingen te testen en toe te passen.

Waarom dit project?

Op alle bedrijventerreinen met een gemengd rioolstelsel wordt verhoudingsgewijs weinig afvalwater afgevoerd en juist zeer veel regenwater. Het zijn gebieden met veel verhard oppervlak terwijl er relatief weinig mensen werken. Verwachte grotere hoeveelheden neerslag als gevolg van de klimaatverandering, leidt in toenemende mate tot overbelasting van de rioolwateringzuiveringsinstallatie, tot wateroverlast op straat en tot ongewenste riooloverstorten in de binnenstad van Groningen. De problematiek voor Euvelgunne is urgent en vergt op korte termijn een oplossing. Andere bedrijventerreinen met een gemengd rioolstelsel zullen hier in de toekomst ook steeds vaker mee te maken krijgen.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project levert een bijdrage aan de speerpunten ‘Kwaliteit Stad en Land’ versterken en ‘Economisch Kerngebied’ verder ontwikkelen. Het thema klimaatverandering maakt dit project duurzaam en urgent. Het betreft een onderzoek op één bedrijventerrein in de regio Groningen-Assen. De resultaten zijn voor de hele regio beschikbaar en toepasbaar (regionale meerwaarde). Het is de bedoeling om een klankbordgroep in te richten voor de regiopartners. Innovatie zit in de toepassing van wadi’s, sensoren en opvang in gebied, waarbij de inzet onder andere is om nieuwe zuiveringstechnieken te testen op de schaal van een bedrijf. Innovatief is verder de sturing met afvalwater en het loslaten van normen in overleg met het waterschap (wat is maatschappelijk aanvaardbaar?). Tenslotte is de procesaanpak nieuw, waarbij integraal naar de wateroverlast gekeken wordt door gemeente, waterschap én bedrijven.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen