Home | RGA voert nieuwe Toekomstagenda uit

RGA voert nieuwe Toekomstagenda uit

Delen

Het afgelopen jaar hebben alle raden en Staten binnen Regio Groningen-Assen de Toekomstagenda 2020-2025 ‘Kwaliteitssprong voor de regio’ besproken en ermee ingestemd.

De samenwerking binnen de RGA, die in 1996 begon onder de naam ‘Regiovisie 2030’ wordt elke vijf jaar tegen het licht gehouden en geactualiseerd. In 2019 is de RGA hiervoor in gesprek gegaan met alle deelnemende gemeenten en provincies. Ook is input opgehaald tijdens het RGA-congres in mei 2019 en tijdens bijeenkomsten met raads- en Statenleden. De Toekomstagenda is van al deze activiteiten het eindresultaat.

Concrete resultaten
Tijdens de evaluatie spraken de deelnemers unaniem hun lof uit voor de regionale samenwerking onder de vlag van de RGA. De meerwaarde voor de regio zit – aldus de ondervraagden – in onder andere de verbetering van de regionale infrastructuuronderlinge afstemming van de regionale woningbouwopgave en de gezamenlijke ontwikkeling van economisch beleid. Veel waardering was er met name voor de concrete resultaten op het gebied van mobiliteit (doorfietsroutes, aanleg P+R’s, netwerk hoogwaardig OV). Ook de ontmoetings- en netwerkfunctie tijdens vergaderingen en themabijeenkomsten werd op prijs gesteld. In de evaluatie kwam de wens naar voren om ook het thema ruimtelijke kwaliteit in RGA-verband op te pakken. En verder zou de RGA een meer agenderende en signalerende rol moeten krijgen.

Regiomonitor
Aan alle wensen, adviezen en ideeën is zoveel mogelijk gehoor gegeven in de Toekomstagenda. Binnen het nieuwe thema ruimtelijke kwaliteit zal veel aandacht uitgaan naar de uitvoering van Groeningen, een bijzonder natuurgebied op de laagveengordel die van west tot oost door de regio Groningen-Assen loopt. Daarnaast wil de RGA de komende jaren een regionale kennisbank opzetten en één Regiomonitor ontwikkelen, in samenwerking met het CBS/Urban Data Center. Op die manier kunnen de ontwikkelingen op het gebied van de RGA-thema’s economie, wonen, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit goed worden geanalyseerd en besproken aan de bestuurstafels van de RGA.

De Toekomstagenda vindt u hier.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen