Home | Leren van West-Brabants bedrijventerreinenbeleid

Leren van West-Brabants bedrijventerreinenbeleid

Delen

Op 8 februari spraken de ambtelijke werkgroepen bedrijventerreinen vanuit de regio’s West-Brabant en Groningen-Assen met elkaar in een digitale sessie. Een bijeenkomst waarin snel de overeenkomsten en verschillen tussen de regio’s werden ontdekt en hoe ondanks de verschillen, de behoefte aan afspraken over bedrijventerreinen dezelfde was. Er werd gesproken over het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen, de strategische samenwerking, benutten van reststromen op bedrijventerreinen en veel meer.

De druk op de ruimte in de regio Groningen-Assen neemt, net als in de rest van Nederland het geval is, steeds verder toe. Functies zoals wonen, werken, natuur, recreatie en de energietransitie vragen steeds meer ruimte. Vanuit wonen is de nood hoog. Het is een primair belang, waarvoor andere belangen af en toe moeten wijken. In de publieke opinie wegen onaantrekkelijke bedrijventerreinen dan soms minder zwaar. Kortom, bedrijventerreinen staan onder druk. Enerzijds vanwege verouderde terreinen, vaak tegen stadcentra en dorpskernen aan, die in elk geval voor een deel regelmatig in aanmerking komen voor transformatie naar wonen. Anderzijds omdat ook de vraag naar bedrijfskavels stijgt. Centraal in de discussie staan de enorme kavels die vanuit datacenters en logistiek worden gevraagd, of de hogere milieucategorieën die niemand in de buurt wil hebben vanwege stank bijvoorbeeld.

 Niet overal is ruimte voor
Binnen de verstedelijkingsstrategie proberen de samenwerkende gemeenten in de RGA een antwoord te vinden op waar de benodigde woningen kunnen komen. Die vraag kun je eigenlijk niet beantwoorden zonder ook na te denken over waar je plek wilt blijven bieden aan bedrijven en werkgelegenheid in de regio. De gemeenten en provincies binnen de RGA werken al lang samen op het thema bedrijventerreinen. Afstemming vindt al jaren plaats over nieuwe terreinen. We leven nu in een tijd waarin ook om keuzes wordt gevraagd, waarin steden en regio’s verbonden zijn met steden en regio’s in binnen- en buitenland en zich moeten kunnen onderscheiden. De druk op de ruimte maakt ook dat je niet alle bedrijven meer kunt huisvesten. Niet overal is ruimte voor. Regionaal vraagt dat om een verdieping van de genoemde samenwerking rondom bedrijventerreinen. Waarvoor en waar wil je ruimte maken? Wat en hoeveel past bij onze sectorstructuur? De verstedelijkingsstrategie als proces vereist een versneld antwoord op die vragen.

 Heldere afspraken
Maar gelukkig zijn we niet alleen op de wereld. Andere regio’s hebben ook al met dit bijltje gehakt, of zitten er eveneens middenin. De regio West-Brabant is zo’n regio. De enorme druk die met name logistiek daar al langer op de beschikbare ruimte legt, noopte die regio om eerder al een stap verder te gaan met de samenwerking rondom bedrijventerreinen. Afstemming over uitgifte, type bedrijven, specialisatie van de diverse terreinen, vierkante meters en uiteraard; hoe zorg je voor heldere afspraken? Met de lessen vanuit West-Brabant, kan de regio Groningen-Assen verder.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen