Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

De Tirrel

Projecttrekker

Gemeente het Hogeland

Locatie

Winsum

Omvang projectkosten

Het gehele project, de bouw van alle voorzieningen, kost € 18,1 miljoen. De extra proceskosten ten gevolge van deze vernieuwing is € 260.000, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen hieraan is € 65.000,-

Betrokken partijen

Stichting de Hoven, schoolbestuur Lauwers en Eems, schoolbestuur VCPO Noord Groningen. Ook andere partijen haken aan.

Status/planning

Afgerond

Datum

11/10/2018

De Tirrel

Wat houdt het project in?

Dit project bestaat uit de nieuwbouw van twee scholen, gecombineerd met nieuwbouw van een zorgcentrum. WinsumHier komt zorg voor ouderen met dementie en revalidatie. Ook kinderopvang, in de vorm van een crèche en een peutelspeelzaal zitten in het concept opgenomen. Het project kan gezien worden als een soort WoonZorgSchoolGymzaal in één. Het gaat in dit concept om de creatie van een gebouw waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En waar deze ontmoeting makkelijk georganiseerd kan worden.

Waarom dit project?

De noodzaak tot nieuwbouw, de veranderende maatschappij en daarmee de vraag naar andere soorten van dienstverlening zijn de aanleiding geweest. De kans om in Winsum een beter gebouw met meerdere partijen te maken dan ieder voor zich is benut. Het is beter omdat er samen meer ruimte gebruikt kan worden door intensievere benutting en dubbelgebruik. Beter omdat activiteiten gebruik kunnen maken van elkaars tijd, kennis en ervaring, zowel bij leerlingen, bewoners als hun personeel. Door deze combinatie wordt het mogelijk een centrum te realiseren waarbij het welbevinden van bewoners, families en kinderen, centraal staat.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Dit project kent een urgentie door de verouderde gebouwen. Duurzaamheid is te vinden in de vorm van het toekomstbestendig maken van zorg in deze hoek van de regio. Deze voorzieningen blijven in Winsum voor het dorp en de omgeving behouden. Winsum kan hier haar regionale streekpositie mee behouden (regionale meerwaarde). De innovatie van dit project zit niet zozeer in de stenen, alswel in de verregaande integratie van deze functies. In de zoektocht naar voorbeelden in ons land is een dergelijke integratie nog niet aangetroffen. Het project levert een bijdrage aan het speerpunt ‘Kwaliteit Stad en Land’ versterken.

Vanuit het project

Wethouder Harmannus Blok: “Een nieuwe ‘mini-samenleving’. Dat is waar de Tirrel voor ons voor staat. Waar iedereen er toe doet. Waar buitenen binnenwereld, oud en jong, wijk en dorp elkaar ontmoeten en verbinding maken. Waar naast de eerst betrokken organisaties ook andere partijen zoals een kinderopvang, sportverenigingen, andere scholen en de wijkraad gelijkwaardig en van harte welkom zijn. Wat uiteindelijk een verrijking geeft voor alle partijen.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen