Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Drukriolering buitengebied, het druk vacuüm compact systeem

Projecttrekker

Tauw en Innblue

Locatie

Veendam (proeflocatie)

Omvang projectkosten

€ 135.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 23.512,-

Betrokken partijen

Stowa/Rioned, Busch, gemeente Veendam, de waterketensamenwerking Groningen-Drenthe (23 gemeenten uit Groningen, 4 noordelijke Drentse gemeenten, waterleidingbedrijven Groningen en Drenthe en beide waterschappen)

Status/planning

Afgerond

Datum

29/01/2018

Drukriolering buitengebied, het druk vacuüm compact systeem

Wat houdt het project in?

In buitengebieden ligt veel drukriolering voor inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater. Drukriolering foto 2Een kostbare aangelegenheid, want de vele pompputten en lange lengtes aan drukriolering brengen hoge beheers- en onderhoudskosten met zich mee. Initiatiefnemers hebben een alternatief concept bedacht voor drukriolering: het Druk Vacuüm Compactsysteem (DVC-systeem). De gedachte achter het DVCsysteem is om de pompen, die zich in de pompputten van een drukrioolstreng bevinden, te vervangen door een afsluiter en vervolgens het systeem op onderdruk te brengen met een centraal gelegen vacuüminstallatie. De vacuüminstallatie wordt alleen geactiveerd als het waterpeil in een of meerdere putten boven een bepaald niveau komt. De voordelen zijn drieledig:
• Het kan worden toegepast op bestaande drukrioolstelsels;
• Er zijn minder (storingsgevoelige) pompen nodig;
• Er wordt aanzienlijk bespaard op energiekosten. Dit geldt voor zowel energieverbruik als vastrechtkosten (geen elektriciteitsaansluiting meer nodig bij de putten). Het project omvat de concrete uitvoering van tests met de drukriolering. De vraag is of de praktijk net zo uitpakt als op papier is bedacht. Het onderzoek naar de haalbaarheid van een DVC-systeem wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase is gericht op de theoretische ‘proof of principle’ en optimalisatie van het prototype van de afsluiter. Dit laatste wordt uitgevoerd door No Nonsense Technical Solutions, in samenwerking met de Universiteit Twente. In de vervolgfase wordt het concept in de praktijk getest in de gemeente Veendam.

Waarom dit project?

Dit concept sluit zeer goed aan bij de ontwikkelingen rondom het lokaal zuiveren van afvalwater in buitengebieden. Mogelijk zijn er straks nog maar enkele pompen nodig om het afvalwater in het buitengebied in te zamelen én te behandelen. Door glasvezeltechniek toe te passen ter controle van het DVC-systeem kan tegelijk eenvoudig een afsplitsing naar huishoudens worden gemaakt, waarmee de bewoners in het buitengebied toegang krijgen tot snel internet. Zo kan toepassing van het DVC-systeem, in combinatie met lokaal zuiveren en het gebruik van glasvezel, de woon- en werkomgeving in het buitengebied versterken.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project is sterk gericht op het buitengebied. Ook Regio Groningen-Assen kent een aanzienlijk oppervlak aan buitengebied. Indien de zuivering goedkoper, beter of lokaal kan, dan kunnen alle regio-gemeenten hiervan profiteren. De bijdrage van Regio Groningen-Assen was nodig om het laatste deel van de benodigde financiering rond te krijgen. Kort na de toekenning door de stuurgroep is het project gestart.

Vanuit het project

Projectleider Paul Telkamp: “De bijdrage van de RGA zorgde ervoor dat het project doorging en niet in de ijskast belandde.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen