Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Woldwijk

Projecttrekker

Gemeente Groningen

Locatie

Ten Boer

Omvang projectkosten

€ 300.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 150.000,-. De bijdrage is in twee fasen verleend.

Betrokken partijen

Provincie Groningen, Coöperatie Woldwijk, diverse initiatiefnemers

Status/planning

afgerond

Woldwijk

Wat houdt het project in?

In de eerste fase zijn onder andere ruimtelijke, planologische en juridische voorwaarden gerealiseerd om tot de uitvoering van de beoogde aanpak te komen: opstelling gestandaardiseerde gebruiksovereenkomsten, oprichting van de coöperatie Woldwijk, opstelling prestatieovereenkomst gemeente – coöperatie, businesscases, een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie, samenwerkingsovereenkomsten, ontwerpsessie voor het ruimtelijk kader, ontwikkeling prestatievergunning, proeftuinsessies Omgevingswet etc. Tot 2020 worden nog ontwikkel- en aanloopkosten gemaakt door onder meer niet-kostendekkende huuropbrengsten en ontwikkelkosten (fase 2). De tweede fase bevat de doorontwikkeling op weg naar een financieel break-even point. Op grond van de initiatieven heeft de coöperatie vijf programmalijnen afgeleid: duurzame energie (1), duurzaam wonen, werken en leven (2), duurzame lokale voedselvoorziening (3), duurzaam beheer (4) en sociale participatie, leren en ontwikkelen (5). Alle projecten en activiteiten,  voortkomend uit de initiatieven, hebben raakvlakken met één of meerdere van deze programmalijnen. De afzonderlijke initiatiefnemers zijn financieel zelfvoorzienend.

Waarom dit project?

Woldwijk ligt aan de rand van Ten Boer en is grotendeels vrij van bebouwing en goed bereikbaar. De gemeente had aanvankelijk woningbouw gepland in dit gebied. Dit initiatief strandde door de crisis. De vraag ‘wat te doen met Woldwijk’ is in 2014 uitgebreid besproken. In het najaar van 2014 is besloten het gebied voor een periode van meerdere jaren beschikbaar te stellen voor duurzame initiatieven in plaats van door te gaan met het verlieslijdend te verpachten of het gebied te verkopen.  Kern hierbij is dat de gemeente eind 2016 de gronden voor een periode van 20 jaren heeft overgedragen aan een coöperatie die duurzame initiatieven met maatschappelijke meerwaarde in brede zin ontwikkelt en faciliteert. Het snel flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen vormt de kracht van deze aanpak. Gemeente, de opgerichte coöperatie en Provincie hebben daarbij wel afspraken gemaakt. Zo moeten activiteiten zich voegen naar de bestaande landschappelijke kwaliteit, mogen ze niet tot overlast leiden, maatschappelijke integratie wordt gestimuleerd, het gebied moet openbaar toegankelijk blijven, en de coöperatie moet er met name voor zorgen dat initiatieven elkaar versterken.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project is een nieuwe manier van organische en duurzame gebiedsontwikkeling en draagt bij aan het versterken van ”Kwaliteit Stad en Land”. De bijdrage van Regio Groningen-Assen was nodig om de financiering rond te krijgen. Kort na de toekenning is het project gestart.

Vanuit het project

Annie Postma, voormalig wethouder gemeente Ten Boer: “De bijdrage van de RGA aan het project Woldwijk is van essentieel belang geweest. Daarmee komt de cooperatie stevig op eigen benenb te staan. Zo kan Woldwijk een voorbeeld zijn voor andere gebieden in de regio waar “anders” onwikkeld wordt.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen