Home | Ruimte voor bedrijven

Ruimte voor bedrijven

Delen

De regio Groningen-Assen moet er rekening mee houden, dat er voor bedrijven tot 2040 nog tussen de 140 en 300 hectare extra ruimte nodig zal zijn. Dat is de belangrijkste uitkomst van de door onderzoeksbureau Stec opgestelde Marktanalyse werklocaties RGA, die op 24 april jongstleden werd gepresenteerd tijdens het Portefeuillehoudersoverleg Economie (POE). De Marktanalyse – waarin zowel de verwachte vraag naar kantoor- als bedrijfsruimte in beeld is gebracht – is door het POE besproken en wordt voor de zomer aan de Stuurgroep van de RGA voorgelegd.

De vraag naar extra bedrijfsruimte wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de groei van bedrijven uit de regio; de zogenaamde uitbreidingsvraag. Maar daarnaast is ook ruimte nodig voor bedrijven, die moeten verplaatsen, bijvoorbeeld omdat op hun huidige locatie woningen worden gebouwd. En tenslotte wordt er een beroep op de beschikbare ruimte gedaan door bedrijven van buiten, die zich in de regio Groningen-Assen willen vestigen. De verwachte vraag naar bedrijfsruimte kent een forse bandbreedte. Die wordt veroorzaakt doordat Stec zowel de vraag in een economisch hoog, als in een laag scenario heeft berekend.

Anders dan voor bedrijfsruimte verwacht Stec voor kantoorruimte geen extra vraag. Wèl voorziet Stec een kwalitatieve verschuiving op de kantoorruimtemarkt. Daarbij gaat een uitbreidingsvraag op hoogstedelijke centrum- en OV-locaties en op campussen ten koste van de vraag naar kantoorruimte langs snelwegen, op bedrijventerreinen en in woonwijken. De markt voor kantoorruimte bevindt zich vooral in Groningen en – in mindere mate – in Assen.

Een belangrijke randvoorwaarde voor de prognoses van Stec, is dat de toevoeging van woningen zoals afgesproken in de Verstedelijkingsstrategie (35.000 woningen voor 2040), ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Alleen dan kan het gat tussen de beschikbare beroepsbevolking en de groeiende werkgelegenheid worden gedicht.

In de regio Groningen-Assen wordt door veel functies een claim op de ruimte gelegd. Daarom adviseert Stec om de ruimte op de bestaande bedrijventerreinen beter te benutten. En daarnaast biedt ook het mengen van wonen en werken in bestaand stedelijk gebied volgens Stec goede mogelijkheden.

Tenslotte pleit Stec voor een goede samenwerking binnen de regio. Bijvoorbeeld bij het maken van afspraken over een goede spreiding van de vraag en bij het (al dan niet) aantrekken van grootschalige bedrijvigheid.

Meer lezen? Ga naar: Marktanalyse kantoren en bedrijventerreinen Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen