Home | Groen licht voor verdere uitwerking verstedelijkingsstrategie

Groen licht voor verdere uitwerking verstedelijkingsstrategie

Delen

Minister Ollongren van BZK heeft groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van de verstedelijkingsstrategie voor de regio Groningen-Assen. Er wordt nu toegewerkt naar een voorkeursvariant.

Waar worden de komende 20 jaar woningen gebouwd in de regio Groningen-Assen en welke gevolgen heeft dat voor bereikbaarheid en de kwaliteit van het landschap? Een verstedelijkingsstrategie moet deze vragen in goede banen leiden. De afgelopen maanden zijn met de provincies en gemeenten in de regio de uitgangspunten voor de strategie besproken.

Versnellen woningbouw
De verstedelijkingsstrategie vloeit voort uit de Woondeal die de gemeente Groningen in december 2019 met minister Ollongren sloot. In de Woondeal zijn afspraken gemaakt over het versnellen van de woningbouw in de gemeente Groningen: in 20 jaar tijd komen er 35.000 woningen bij. De minister stelde toen als voorwaarde dat de gemeente, samen met de regiopartners, een integrale langetermijnstrategie voor wonen, werken, bereikbaarheid en leven zou opstellen. Het bestuurlijk samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen (RGA) pakte deze handschoen op. Alle betrokkenen bij de verstedelijkingsstrategie zijn al in deze organisatie vertegenwoordigd.

Versterking bestaand stedelijk gebied
Het stedenbouwkundig adviesbureau De Zwarte Hond heeft, ondersteund door de adviesbureaus KAW en PAU, de uitgangspunten voor de strategie opgesteld en het proces begeleid. Ambtenaren, bestuurders en raads- en Statenleden hebben input geleverd tijdens de eerste twee fases. Dat heeft geresulteerd in de ‘Koers Verstedelijkingsstrategie’. Deze koers zet allereerst in op de versterking van bestaand stedelijk gebied. Daarmee worden de negatieve effecten op de groene kwaliteiten van de regio klein gehouden en zijn de positieve effecten van kwaliteitsverbetering van bebouwd gebied in steden en dorpen het grootst.

Tweede Kamerverkiezingen
In de derde fase die nu ingaat, zal een ‘voorkeursvariant’ voor verstedelijking worden gemaakt. Vragen die in deze fase aan de orde komen, zijn: Waar zitten eventueel knelpunten in de ontwikkeling of waar liggen kansen voor nieuwe locaties? Het proces is erop gericht om rond de Tweede Kamerverkiezingen (voorjaar 2021) een eerste antwoord op deze vragen te hebben. Met die informatie kunnen RGA-bestuurders de knelpunten en de kansen binnen de regio bij het Rijk over het voetlicht brengen. De uiteindelijke verstedelijkingsstrategie zal bestaan uit een voorkeursvariant en een ontwikkelpad met een financieringsstrategie. Over dit pakket zal een akkoord met het Rijk worden gesloten.

Het document Koers Verstedelijkingsstrategie vindt u hier.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen