Regio Groningen-Assen in woord en beeld | 2021

Terugblik op 2020, vooruitblik naar 2021

Toelichting op de jaarrekening

docx

Uitleg bij de Jaarstukken 2021 (1)

Grootte: 48.68 KB
Datum toegevoegd: 14-03-2021
pdf

Meerjarenbeeld en uitvoeringsprogramma 2021

Grootte: 377.06 KB
Datum toegevoegd: 14-03-2021
pdf

Jaarrekening 2020 (2)

Grootte: 429.07 KB
Datum toegevoegd: 14-03-2021
pdf

Concept begroting RGA 2022

Grootte: 612.96 KB
Datum toegevoegd: 14-03-2021

Realisatie en begroting uitvoeringsinstrumenten

Waar zijn we trots op?

We zijn trots op de samenwerking binnen Regio Groningen-Assen (RGA) die in 2021 25 jaar bestaat. Al een kwart eeuw neemt de RGA in constructief onderling overleg besluiten op het gebied van economie, wonen, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit die goed zijn voor de hele regio.

We zijn trots op de Toekomstagenda ‘Kwaliteitssprong voor de regio’ die in 2020 door alle raden en Staten is vastgesteld. In december tekenden we het bijbehorende Convenant en mochten hiervoor de felicitaties van minister-president Rutte in ontvangst nemen.

We zijn trots op onze netwerkfunctie die in het coronajaar 2020 volledig digitaal heeft plaatsgevonden. Voor digitale bijeenkomsten met meer dan 25 deelnemers (o.a. bijeenkomsten met raden en Staten en Economisch Platform) hebben we in 2020 het platform www.rgadigitaal.nl gerealiseerd.

We zijn trots op het netwerk van P+R-terreinen, het HOV-netwerk met bussen op de vluchtstrook en vrijliggende busbanen. Inmiddels zijn er op de P+R-locaties zo’n 5.000 autoparkeerplekken en 6000 fietsparkeerplekken beschikbaar. 

We zijn trots op het fietspadennetwerk van Doorfietsroutes en de fietssnelweg de Groene As tussen Groningen en Assen die nu voor een groot deel is aangelegd. Steeds meer dorpen worden aangesloten op het fietspadennetwerk. Zo houden we de hele regio ook voor fietsers goed bereikbaar.We zijn trots op het proces van de Verstedelijkingsstrategie voor de hele regio Groningen-Assen dat in het voorjaar van 2020 van start is gegaan en waar alle RGA-deelnemers over meedenken. Onder begeleiding van stedenbouwkundig adviesbureau De Zwarte Hond en Bureau PAU werken we gezamenlijk toe naar een integrale strategie voor wonen, werken, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.

We zijn trots op de regeling Regionale Projecten (ReP). Projecten die een aantoonbare meerwaarde hebben voor de regio Groningen-Assen, komen voor een bijdrage in aanmerking. Ze helpen om de regio nog mooier en krachtiger te maken.

We zijn trots op de thema- en projectgroepen waarmee we binnen het thema economie zijn gaan werken. Zo betrekken we een steeds groter deel van de 120 EZ-ambtenaren in de regio bij regionale economische vraagstukken.


We zijn trots op de Post-corona Toekomstscenario’s die we door Bureau Jester hebben laten opstellen. Ze dienen als handvatten bij het toekomstig economisch herstel en alle RGA-deelnemers kunnen er gebruik van maken.

Klik hier voor de factsheet Regio Groningen-Assen in 2020

Wat doen we in 2021?

2018 RGA 005 Fietsroute Web

Algemeen

Uitvoering Toekomstagenda, organiseren netwerkbijeenkomsten, uitvoering geven aan projecten met een bijdrage uit het Regiofonds, viering 25-jarig bestaan RGA en start met opstellen Regiovisie.

Wonen

Opstellen en duiding integrale Regiomonitor, uitwerken aanbevelingen woningmarktanalyses, afstemmen woningbouwaantallen conform regionaal instemmingsmodel, faciliteren Verstedelijkingsstrategie.

Mobiliteit

Uitvoering geven aan het programma Bereikbaarheid, het programma Slimme en duurzame Mobiliteit, Fiets, Smart Mobility, opstellen uitvoeringsagenda Netwerkanalyse en bijdrage aan duiding Regiomonitor.

Economie

Coördineren van themagroepen & projecten, faciliteren en uitbouwen van het Economisch Platform, regionaal verhaal en acquisitie-DNA ontwikkelen, monitoren uitgifte bedrijventerreinen (instemmingsmodel).

Ruimtelijke kwaliteit

Uitvoering regeling Regionale Projecten en opstellen en faciliteren programma Groeningen.

Assenlijn

Wonen

Belangrijkste resultaten in 2020

In 2019 is er een grootschalig onderzoek naar de woningbehoefte in de regio Groningen-Assen gestart. De regio wil weten of de suburbanisatie in de regio Groningen-Assen het gevolg is van de overdruk op de stedelijke woningmarkt, of dat mensen er bewust voor kiezen naar de regio te verhuizen. De resultaten van het onderzoek werden in 2020 gepresenteerd. Het onderzoek vindt u hier.

Waar worden de komende 10 jaar de 20.000 woningen gebouwd die nodig zijn om het woningtekort in de regio Groningen-Assen op te lossen? En welke gevolgen heeft dat voor bereikbaarheid en de kwaliteit van het landschap? Een verstedelijkingsstrategie voor de hele regio moet deze vragen in goede banen leiden. In 2020 hebben de deelnemers van de RGA samen toegewerkt naar deze integrale langetermijnstrategie voor wonen, werken, bereikbaarheid en leefomgeving. Voor de financiering ervan zal medio 2021 een akkoord met het Rijk worden gesloten. Voor meer informatie: Verstedelijkingsstrategie.

Ivri Screenshot

Mobiliteit

Belangrijkste resultaten in 2020

In 2018 is het proces opgestart om de netwerkanalyse uit 2013 te actualiseren. Deze actualisatie bestaat uit drie stappen:

 • Stap 1: de analyse: hoe staan we ervoor en wat komt er op ons af?
 • Stap 2: de strategie: wat kunnen we als regio doen om de opgave het hoofd te bieden?
 • Stap 3: de uitwerking: welk maatregelenpakket is nodig om de strategie ten uitvoer te brengen?


In 2020 is fase 2, de mobiliteitsstrategie afgerond. Omdat in 2020 diverse gemeenten en provincies ook bezig zijn met het opstellen van mobiliteitsplannen/ – visies, is afgesproken om met stap 3 – het uitvoeringsprogramma – een pas op de plaats te maken. In 2021 verwachten we het bijbehorende uitvoeringsprogramma op te stellen.

In verband met de corona-pandemie hebben we in 2020 geen invulling kunnen geven aan de geplande bredere regionale samenwerking op het gebied van de fiets. Dit naar aanleiding van het regionale fietscongres in 2019. Medio 2020 zijn de landelijke eisen rondom de bewegwijzering van de doorfietsroutes bekend geworden en heeft in 2020 een vertaling plaatsgevonden van de landelijke eisen én de herkenbaarheid van de regionale doorfietsroutes. Voor 2021 staat de uitvoering hiervan op de agenda.

In 2020 is het programma Beter Benutten financieel geheel afgerond. Van het programma ‘Vervolg Beter Benutten’, dat in 2018 is afgerond, heeft in 2020 de afrekening plaatsgevonden met het Plan van Aanpak Groningen Bereikbaar. In 2021 volgt dan nog de afrekening van het programma goederenvervoer en het ITS-programma. Dit laatste deelprogramma liep door tot en met 2020.

Vanuit het Beter Benutten-programma wordt 10% geïnvesteerd in ITS-maatregelen (intelligente transport systemen). Het ITS-onderdeel loopt door tot en met 2020. In dit kader is onder meer in onze regio geïnvesteerd in 16 ‘slimme’ stoplichten (intelligente verkeersregelinstallaties – iVRI’s, onderdeel van het programma Talking Traffic). In 2020 heeft de RGA op het vlak van ‘smart’ een coördinerende rol vervuld voor Noord-Nederland. Dit is nodig omdat landelijk diverse thema’s spelen, de aandacht en mogelijkheden van smart mobility toenemen en diverse deelnemers op onderdelen taken en projecten hebben. De beschikbaarheid van (publieke) data is hierbij randvoorwaarde.

Naast coördineren wordt vanuit de RGA het project ‘de digitale weg op orde’ voor Noord-Nederland uitgevoerd. Eind 2020 is het implementatieplan opgeleverd, zodat met ingang van 2021 het Regionaal Data Team Noord-Nederland van start kan gaan. RGA trekt het RDT Noord-Nederland en vertegenwoordigt het landsdeel in de landelijke overleggen met het Ministerie van IenW.

Als ‘opvolger’ van het Beter Benutten-programma zijn met het Rijk afspraken gemaakt voor een volgende periode. Dit resulteert enerzijds in concrete cofinanciering voor een aantal maatregelen in het kader van de zogeheten ‘Korte Termijn Aanpak’. In 2020 zijn hiertoe o.a. middelen aan Groningen Bereikbaar toegekend voor het voortzetten van de werkgeversaanpak en een vervolg op de reeds ingezette onderwijsaanpak. Anderzijds is uitvoering gegeven aan afspraken die er met het Rijk zijn gemaakt over meerjarige samenwerking op het vlak van slimme en duurzame mobiliteit. Doel hiervan is Noord-Nederland emissievrij richting 2035; dit is in 2019 uitgewerkt langs een 13-tal actielijnen. Op verzoek van de 7 BO MIRT overheden heeft medio 2020 de RGA de coördinatie overgenomen van het noordelijke programma Slim en Groen Onderweg. RGA is aanspreekpunt voor het Ministerie van IenW op dit terrein. Tevens verzorgt RGA de afstemming met de BO MIRT partners in Noord-Nederland en is de RGA trekker van een aantal actielijnen (digitalisering en logistiek).

Met het Klimaatakkoord wordt ook ingezet op ‘zero emissie-binnensteden’ (ZE). Het Rijk heeft het voornemen dat alle binnensteden van de G40 in 2025 ZE worden. Binnen de RGA geldt dit voor de binnensteden van Assen en Groningen. In het kader van ‘slim en groen onderweg’ coördineert de RGA de werkgroep logistiek, waar beide steden in participeren. In 2020 is het uitvoeringsprogramma Logistiek Noord opgesteld. Door de drie noordelijke provincies wordt in dit samenwerkingsverband meegedraaid, samen met de vier grote noordelijke gemeenten. Het uitvoeringsplan vormde de basis voor het Rijk om voor 2021 een aantal projecten te cofinancieren. De website www.logistieknoord.nl is in 2020 verder uitgebouwd. De bedoeling is om op deze site aanwezige kennis en projecten te bundelen.

In 2020 is de tweejaarlijkse bereikbaarheidsmonitor opgesteld. Hierin wordt de ontwikkeling binnen de mobiliteit geschetst, met name voor de jaren 2018 en 2019. Overall was de constatering dat in 2019 de mobiliteit in de RGA was gestegen.

De belangrijkste conclusies:

 1. De onderlinge vervoersrelaties met grotere plaatsen in Noord-Nederland zijn, zeker voor woonwerkverkeer, toegenomen. Het aantal mensen dat woont binnen RGA en daarbuiten werkt nam toe en andersom ook.
 2. Het aantal hbo- en wo-studenten is in Groningen in vier jaar met 7.000 toegenomen, terwijl ze veel minder vaak naar Groningen verhuizen. Hierdoor nam het aantal reisbewegingen vanuit de overige regiogemeenten en ook daarbuiten flink toe.
 3. De grootste dynamiek (groei bevolking en economie) treffen we aan in de stad Groningen. Vervolgens is de meeste groei te vinden in het zuiden en zuidwesten.
 4. Uit de modal split komt naar voren dat er veel gebruik wordt gemaakt van de fiets in de gemeente Groningen, voornamelijk op korte afstand. Op de middellange afstand (7,5 tot 15 km) domineert het autogebruik nog.
 5. De stijging van de mobiliteit doet zich voor zowel bij de bus, de auto als de fiets. De stijging is het sterkst bij de bus, zowel naar Groningen als naar Assen. In Groningen is ook het fietsverkeer gestegen.
 6. Op de autowegen zien we een relatief sterke groei op de N33 (Veendam, Rolde-Assen, Gieten-Rolde), de A7 (Zuidbroek-Sappemeer), de N46 (Groningen-Bedum) en N860 (Haren-Waterhuizen).
 7. De P+R-terreinen worden goed gebruikt. Op de meeste locaties in de gemeente Groningen is desondanks nog parkeercapaciteit aanwezig. Op veel plekken in Midden-Groningen is er sprake van overbezetting.
Economie Hoofdbeeld

Economie

Belangrijkste resultaten in 2020

In 2020 is vanuit de kerngroep van het Economisch Platform één bijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst van het platform in de eerste helft van het jaar zou in april plaats hebben gevonden. Na de uitbraak van Covid-19 besloot de kerngroep om de bijeenkomst uit te stellen. De bijeenkomst is in het najaar digitaal georganiseerd.

Onder de titel “Samen voor de Regio” heeft de kerngroep op 26 november voor het eerst een bijeenkomst in het kader van het Economisch Platform speciaal voor medewerkers van de overheden (medewerkers van de EZ afdelingen) georganiseerd. Het doel van de bijeenkomst was tweeledig: Doel 1: De belangrijkste EP-onderwerpen laten landen bij medewerkers van de RGA-overheden, om aanpak aan te zwengelen. Doel 2: Ambtenaren EZ zijn zich wel bewust van het belang van gemeente- en provinciegrensoverschrijdend beleid voor bedrijven, nu er nog naar handelen. Kortom, urgentie en meerwaarde daarvan duidelijk maken. Platform voorzitter Peter Schey ging in gesprek met Trudy Huisman (voorzitter Economic Board Regio Zwolle) en Paul de Rook (voorzitter Portefeuillehouders overleg economie RGA) over de meerwaarde van regionale economische samenwerking voor de 3 O’s. Gevolgd door een quiz met borrelpakket voor de deelnemers. De reacties achteraf waren zonder uitzondering positief. De kerngroep kijkt terug op een geslaagde digitale editie van het Economisch Platform.

De kerngroep bestaat uit vijf ondernemers en een hoogleraar van de RUG: Peter Scheij (Rabobank, voorzitter), Ton Driessen (Resato), Ralph Steenbergen (NESK), Harrie Bulthuis (Cimmaron Marketing), Marja Doedens (Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe) en Iris Vis (RUG).

De kerngroep heeft in 2020 een nieuwe missie, visie en doelstellingen gedefinieerd. Bij het opstellen hiervan heeft de kerngroep ook de regionale overheidsbestuurders, verantwoordelijk voor EZ, geraadpleegd. Ook de mate en methode van verantwoording en samenwerking is met de bestuurders besproken. Afgesproken is bijvoorbeeld dat de kerngroep in de persoon van haar voorzitter tweemaal per jaar aanschuift bij het overleg van de bestuurders om economische thema’s te bespreken en te agenderen.

Aan het eind van het jaar is de kerngroep een procedure gestart om een aanjager voor de kerngroep en Economisch Platform te zoeken die, tegen vergoeding in 2021, de nieuwe missie, visie en doelstellingen in de praktijk gaat brengen. Deze aanjager zal ook de rol van voorzitter van kerngroep en platform op zich nemen. Peter Schey blijft wel lid van de kerngroep. Marja Doedens en Iris Vis hebben aangegeven in 2021 te stoppen als kerngroep leden.

In 2019 is gestart met thema- groepen om een groter aantal, van het geschatte aantal van 120 regionale EZ-ambtenaren, te betrekken bij de regionale samenwerking. Dit is in 2020 doorgezet. Een ander doel is het vergroten van de productiviteit; meer gerealiseerde projecten. Als laatste doel moet de verhoogde betrokkenheid ertoe leiden dat de uitvoering van projecten (deels) verschuift van het regiobureau naar de partners.

 • NOM
  De themagroep Acquisitie overlegt 4 maal per jaar met de NOM. Daarin worden leads besproken vanuit de NOM en wordt het regio profiel waarmee de NOM de regio aanprijst besproken en aangescherpt. Daarnaast bespreken de gemeenten ook de ruimtevraag van regionale of nationale bedrijven.

 • Waterstof
  De gemeente Assen werkt op diverse manieren samen met andere gemeenten, provincie Drenthe en bedrijven aan waterstof. Een project dat hieruit voortkomt is het creëren van tijdelijke waterstof tankstations.  Ook onder andere de gemeenten Groningen en Noordenveld en de provincie Groningen zetten in op waterstof. Een thema-groep bekijkt hoe deze en andere projecten naar een regionaal schaalniveau kunnen worden gebracht.

 • Regionaal inkoopbeleid
  Samen met Inkoop Platform Noord-Nederland en de provincie en gemeente Groningen is een bijeenkomst voorbereid gericht op het delen van kennis over lokale / regionale inkoop. De bijeenkomst is inmiddels gehouden op 3 februari 2021 voor medewerkers inkoop en EZ van de regio-partners.

 • Regionaal parkmanagement
  Parkmanagement is in gemeenten Groningen, Assen en Noordenveld voor de meeste bedrijventerreinen goed geregeld, maar in andere gemeenten is het beeld gemengd. Veelal is het iets dat het bestuur van de bedrijvenvereniging ‘erbij doet’. Met de actieve parkmanagers binnen de regio is het gesprek gevoerd over de vraag hoe professioneel parkmanagement voor alle terreinen binnen de regio beschikbaar zou kunnen komen. Bedoeling is dit in 2021 leidt tot een concreet voorstel.

 • Regionaal accountmanagement
  Elke accountmanager van afdelingen economische zaken vertegenwoordigd naast de eigen gemeente ook de regio. Voor de economie is de regionale schaal namelijk de belangrijkste. Met de thema-groep regionaal accountmanagement streven we er naar om kennis met elkaar te delen zodat ieder bedrijf in de regio dezelfde service krijgt, onafhankelijk van de plek waar het is gevestigd.
 • Gezondheidseconomie
  De gezondheidseconomie is binnen onze regio met name geclusterd in de gemeenten Groningen, Assen en Noordenveld. Met deze gemeenten en de beide provincies wordt gewerkt aan de opstelling van een gezamenlijke uitvoeringsagenda. Doel hierbij is het delen van kennis en het betrekken van alle binnen de regio gevestigde bedrijven en organisaties bij nieuwe activiteiten en projecten. Een concreet voorstel wordt voorzien voor 2021.

 • Detailhandelsvisie
  In de werkgroep economie werd geconstateerd dat alle regio-gemeenten bezig zijn met het schrijven van een bepaalde vorm van een detailhandelsvisie. Daarin zullen veelal dezelfde vraagstukken beantwoord moeten worden. Het streven was om in 2020 een bijeenkomst te organiseren over dit onderwerp. Door Covid-19 is dit er niet van gekomen.

 • Bedrijventerreinen
  In het rapport van Bureau Buiten dat werd opgeleverd begin 2018 werd de behoefte aan verdergaande samenwerking op kwaliteit van bedrijventerreinen gesignaleerd. Bestuurlijk is hiertoe vervolgens ook een opdracht verstrekt. In 2020 is een start gemaakt met een themagroep bedrijventerreinen om deze samenwerking vorm te geven.

Los van de thema-groepen zijn in 2020 de volgende projecten en onderzoeken uitgevoerd of gestart.

 • Economisch profiel
  In 2019 heeft het Portefeuillehoudersoverleg Economie (POE) opdracht gegeven om de economische kenmerken en signatuur in een economisch profiel vervatten. Dit economisch profiel agendeert dan tevens waar de partners in regioverband op in zetten. In 2019 is het proces om dit profiel samen te stellen in gang gezet. In 2016 is samen met het bureau Jester Strategy een profiel (businessmodel) voor de regio opgesteld. In 2020 is de opdracht aan Jester Strategy verstrekt om hiermee aan de slag te gaan. Samen met Jester zijn vanuit het Regiobureau meerdere kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd. Stapsgewijs is daarmee een profiel opgesteld en aangescherpt. Dit economische profiel van de regio wordt in 2021 uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.

 • Actualisatie prognose bedrijventerreinen
  Begin 2018 heeft Bureau Buiten de Marktanalyse van de regionale werklocaties opgeleverd. Met daarin een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de werklocaties en prognoses van de te verwachten ontwikkeling. In 2020 heeft Bureau Buiten hier een update van uitgevoerd op de jaren 2017, 2018 en 2019. Er werden geen grote afwijkingen geconstateerd. Belangrijkste advies was aan de gemeente Groningen om de ontwikkeling van bedrijventerrein Meerstad te onderzoeken.

 • Onderzoek Impact coronacrisis op de economie van de provincie Groningen en de RGA
  Als gevolg van Covid-19 werd al direct duidelijk dat dit een crisis met forse economische gevolgen zou zijn. Om voor de gemeenten inzichtelijk te maken welke sectoren het hardst getroffen zouden worden, is samen met de provincie en de gemeente Groningen het bureau SEO Economisch Onderzoek opdracht gegeven dit te onderzoeken. Het rapport geeft gemeenten tevens beleidsadviezen om de economische gevolgen te verzachten.

 • Scenariostudie economische gevolgen Covid-19
  De Covid-19 crisis heeft naast economische gevolgen op de korte termijn, ook op langere termijn mogelijk flinke gevolgen. Wat deze gevolgen zijn is afhankelijk van de ontwikkeling van het virus en dus onzeker. Scenarioplanning is een methode om toch een inschatting te maken welk beleid effectief is richting de toekomst. Samen met de beide provincies en de gemeente Groningen heeft de RGA Jester Strategy opdracht gegeven om, in samenwerking met een regionaal panel, scenario’s te ontwikkelen.

Het instemmingsmodel en het monitoren van de uitgifte van bedrijventerreinen zijn binnen het programma economie twee kerntaken van het regiobureau. In 2020 zijn er geen verzoeken geweest. Mogelijk als gevolg van Covid-19.

Digitale Top 2020
Het economisch programma Regio Groningen-Assen heeft in 2020 een subsidiebijdrage geleverd aan 2 projecten. Een daarvan is uitgesteld, de Digitale Top 2020. Deze zou 16 tot en met 19 maart plaatsvinden in Martiniplaza. In 2021 zal het evenement in digitale vorm alsnog doorgang vinden.

Business Voice Drenthe
Een tweede project dat is gesubsidieerd in 2020 is Business Voice Drenthe. Een evenement gericht op het verhogen van de zichtbaarheid van regionale innovatieve bedrijven. Het evenement moest wel enkele aanpassingen ondergaan vanwege Covid-19. Zo konden er minder gasten zijn. Desondanks is het evenement succesvol georganiseerd.

Groeningen Netwerk

Ruimtelijke kwaliteit

Belangrijkste resultaten in 2020

In 2020 is gestart met het maken van een uitvoeringsprogramma voor Groeningen: het gebied op de laagveengordel die van oost naar west door de regio Groningen-Assen loopt. Voor Groeningen zijn ‘groene doelen’ gesteld. Deelnemers in het Groeningen-netwerk (overheden, onderwijsinstellingen, ondernemers en natuurorganisaties) willen gezamenlijk bereiken dat Groeningen hét voorbeeld wordt van een klimaatpositieve regio waarin ecologie en economie elkaar aanvullen en versterken.

Groeningen is bestuurlijk ondergebracht bij Regio Groningen-Assen. Bureau PAU stelt het uitvoeringsprogramma op, dat in het voorjaar van 2021 wordt vastgesteld. Kijk voor meer informatie op Groeningen.nu

Afgeronde projecten 2021

Challengethefuture1

Challenge the future

De kinderen/jongeren bedenken innovatieve oplossingenChallengethefuture1 die bijdragen aan doelen op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid en gezondheid. In de vorm van een prototype presenteren…
Poolse Bruid

De Poolse Bruid

De theatervoorstelling wordt een ode aan het Groninger erfgoed, de identiteit en het landschap, maar toont ook het innerlijk van de Groninger boer en de…
Afbeelding Drone Festival

Drone Festival Assen

Het Drone Festival Assen heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen. Het Drone Festival is een regionaal…
Facilitair Centrum Interzorg

Facilitair Centrum Interzorg

In het nieuwe Facilitair Centrum wordt wat betreft Facilitair Centrum Interzorgeten & drinken veel aandacht besteed aan het gebruik van natuurlijke eiwitten. Eiwittekorten leiden tot…
Groeningen

Groeningen

Met Groeningen wordt een aanpak ontwikkeld voor behoud en versterking vanGroeningen de bijzondere ecologische waarden door hieraan economischer dragers te koppelen. Het project Groeningen omvat…
20200607 143820

De Eerste Wijk Veenhuizen

Stichting Betekenisvol Beheer heeft in samenspraak met de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen (DJI) het initiatief genomen om op de historische locatie van het Eerste Gesticht van…
Oogst Van Het Land Herenboeren2

Herenboeren – Hof van Rhee

200 huishoudens, samen 500 mensen en 1 boer: met elkaar zijn ze straks Herenboeren Assen. Al deze mensen hebben hetzelfde doel: zelf weer de regie hebben…
Groenestein 1

Groene parels van het Noorden (fase II)

Een belangrijke kernkwaliteit van het Gorecht, Groningse deel van de Hondsrug, is de aanwezigheid van landgoederen en buitenplaatsen. Deze bijzondere elementen vertellen veel over de…
Move Your World Actie Leerling Meisje In Gesprek Oudere

Move Your World

Move Groningen gaat de komende twee jaar vier Move your world projecten in de RGA uit te voeren. Met Move Your World voor vmbo-onderbouw komen…
Enne Jans Heerd Mayke Zandstra

Enne Jans Heerd & Maarhuizen

Het project betreft het ontwikkelen van de monumentale boerderij Enne Jans Heerd & de omliggende wierde Maarhuizen tot een publieke en toekomstbestendige plek. De unieke…
Electric Aircraft Rights Acquired

Zero-emissie vliegen Noord-Nederland

De stichting PEN EM heeft het initiatief genomen tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar zowel de technische als economische haalbaarheid als het belang van (waterstof-)elektrisch…
Klimaatproeftuin Zernike 1

Klimaatproeftuin Zernike

De klimaatproeftuin moet een werkomgeving worden waarin elke organisatie kan experimenteren, innoveren en netwerken op het gebied van regionale en integrale klimaatadaptatievraagstukken. Specifiek wordt in…
Canadian Trail

De Canadian trail

Het project behelst het aansluiten van de regio Groningen-Assen op de internationale Hiking Trail Liberation Route Europe. Dit internationale lange-afstandswandelpad van Londen naar Berlijn wordt…
kijkstal roegwold entrance by vector i architects v2

Kijkstal ‘t Roegwold

’t Roegwold maakt onderdeel uit van een uitgestrekte laagveengordel ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen en ten noorden van Assen. De laagveengordel…
fochteloerveen

Toekomstbestendig Fochteloërveen

Het Fochteloërveen ligt op de grens van de provincies Drenthe (gemeente Noordenveld) en Fryslân (gemeente Ooststellingwerf), tussen Veenhuizen, Smilde, Appelscha en Fochteloo en is onder…
190913 spot tv 35 van 35 48727103806 o

Stichting Spot TV

Spot TV wil de plek zijn waar mediatalent versneld tot ontwikkeling komt, door zoveel mogelijk relevante praktijkervaring op te doen. Dit onder supervisie van vakspecialisten…

Projecten in uitvoering 2021

ADAK Logo 1.1

Aan de andere kant

Het Project ‘Aan de andere kant’ heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen. Het project is een…
Groene Stoel 1

De Groene Stoel

De Groene Stoel is een lunchroom/restaurant en een leerbedrijf waar vluchtelingen,Groene Stoel 1 zonder diploma’s of werkervaring, een stageplek krijgen aangeboden en daarnaast de entree-opleiding…
Winsum

De Tirrel

Dit project bestaat uit de nieuwbouw van twee scholen, gecombineerd met nieuwbouw van een zorgcentrum. WinsumHier komt zorg voor ouderen met dementie en revalidatie. Ook…
E Ntelligence

E-ntelligence Assen

Assen is de Drentse hoofdstad met ongeveer 67.000 inwoners. Assen heeft de ambitie zichzelf te blijven ontwikkelen als een belangrijke regionale hub.  De duurzame ontwikkeling…
healthhub vergaderen

Health Hub Roden

Het project omvat de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Doelen zijn: betere aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt, versterking kennisproductie en -circulatie, ontstaan van cross-overs, in…
Feest In Oost En West

Feest! in Oost en West

Doel van Feest! In Oost en West is het overdragen van kennis Feest in oost en westvan het immateriële erfgoed van religieuze feesten. Door Feest!…
Kultuureiland

Kultuureiland

Bezoekers kunnen in het park het hele jaar door actief,v passief en recreatief verblijven. Kultuureiland1Een plek waar je wordt uitgedaagd om te beleven, genieten, ontspannen,…
Moutainbikeroutes

Mountainbikeroutes Noordenveld

De realisatie van vijf vaste mountainbikeroutes plus de verbindingsroutes met andere gebieden waaronder de stad Groningen.  Doel is het vergroten van het toeristische aanbod voor…
Lving Lab

Living Lab Groningen Airport Eelde

Een Living Lab is een broedplaats voor nieuwe ideeën.Kennisinstellingen, overheden en ondernemers kunnen er hun onderzoeksvragen kwijt.  In co-creatie tussen studenten, onderzoekers en ondernemers ontstaan…
PLUKN2

PlukN

PlukN is een openbaar voedselbos dat In het Westpark van Groningen wordt aangeplant. Een voedselbos waar iedereen op ieder moment doorheen kan wandelen en voedsel…
Leekstermeergebied

Poort tot de Onlanden

Natuurmonumenten wil als grootste en groeiende groene vereniging van Nederland De Onlanderij verder doorontwikkelen. In de afgelopen jaren heeft deze plek haar waarde al bewezen.…
Riolering Euvelgunne

Riolering in Euvelgunne

Dit project onderzoekt de mogelijkheden om het bestaande gemengde rioolstelsel op bedrijventerreinen om te vormen tot een meer klimaatbestendig en duurzaam stelsel. Initiatiefnemers willen brongerichte maatregelen…
Img6

Rustpunt Overschild

Met de herbestemming van de monumentale kerk van Overschild  wordt bijgedragen aan versterking van de recreatieve beleving van natuur en landschap in het gebied ten…
Reconditionering OVL Masten

Reconditionering Openbare verlichting

Montad en de gemeente Assen hebben een concept ontwikkeld waarmee oude lantarenpalen kunnen worden hergebruikt.  Het doel is om het concept van reconditionering en daarmee…
Spraakmakend Media

Spraakmakend Media

Dit project wil jongeren de kans bieden een portfolio samen te stellen op het vlak van media/filmpjes.  Het project is een talentenprogramma voor jongeren die…
Top Dutch Solar Racing Nieuwsbrief

Top Dutch Solar Racing

De Stichting Solar Racing Groningen heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen. Het team van de Stichting…
Zernike

Smart Campus Zernike

De Campus heeft vergelijkbare problemen als steden en regio’s. Hoe kan de beschikbare fysieke ruimte efficiënter, flexibeler, multifunctioneler en duurzamer ingezet worden is daarbij de…
Paardenkwartier 002

Westerkwartier Paardenkwartier

We gaan een platform creëren waar verschillende partijen elkaar kunnen vinden en versterken waarbij paarden de verbindende factor vormen. Om dit gebiedsontwikkelingsplan tot uitvoer te…
Veenlijn Web

Veenlijn

Diep onder de Drentse veenlandschappen (laagveengebieden) zit in het grondwater humuszuur en fulvinezuur; Veenlijn1zeer vruchtbare stofjes, die uit de plantenresten van het veen in het…
Woldwijk

Woldwijk

In de eerste fase zijn onder andere ruimtelijke, planologische en juridische voorwaarden gerealiseerd om tot de uitvoering van de beoogde aanpak te komen: opstelling gestandaardiseerde…
20200607 143820

De Eerste Wijk Veenhuizen

Stichting Betekenisvol Beheer heeft in samenspraak met de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen (DJI) het initiatief genomen om op de historische locatie van het Eerste Gesticht van…
Oogst Van Het Land Herenboeren2

Herenboeren – Hof van Rhee

200 huishoudens, samen 500 mensen en 1 boer: met elkaar zijn ze straks Herenboeren Assen. Al deze mensen hebben hetzelfde doel: zelf weer de regie hebben…
Groenestein 1

Groene parels van het Noorden (fase II)

Een belangrijke kernkwaliteit van het Gorecht, Groningse deel van de Hondsrug, is de aanwezigheid van landgoederen en buitenplaatsen. Deze bijzondere elementen vertellen veel over de…
Move Your World Actie Leerling Meisje In Gesprek Oudere

Move Your World

Move Groningen gaat de komende twee jaar vier Move your world projecten in de RGA uit te voeren. Met Move Your World voor vmbo-onderbouw komen…
Enne Jans Heerd Mayke Zandstra

Enne Jans Heerd & Maarhuizen

Het project betreft het ontwikkelen van de monumentale boerderij Enne Jans Heerd & de omliggende wierde Maarhuizen tot een publieke en toekomstbestendige plek. De unieke…
Electric Aircraft Rights Acquired

Zero-emissie vliegen Noord-Nederland

De stichting PEN EM heeft het initiatief genomen tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar zowel de technische als economische haalbaarheid als het belang van (waterstof-)elektrisch…
Klimaatproeftuin Zernike 1

Klimaatproeftuin Zernike

De klimaatproeftuin moet een werkomgeving worden waarin elke organisatie kan experimenteren, innoveren en netwerken op het gebied van regionale en integrale klimaatadaptatievraagstukken. Specifiek wordt in…
Canadian Trail

De Canadian trail

Het project behelst het aansluiten van de regio Groningen-Assen op de internationale Hiking Trail Liberation Route Europe. Dit internationale lange-afstandswandelpad van Londen naar Berlijn wordt…
kijkstal roegwold entrance by vector i architects v2

Kijkstal ‘t Roegwold

’t Roegwold maakt onderdeel uit van een uitgestrekte laagveengordel ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen en ten noorden van Assen. De laagveengordel…
fochteloerveen

Toekomstbestendig Fochteloërveen

Het Fochteloërveen ligt op de grens van de provincies Drenthe (gemeente Noordenveld) en Fryslân (gemeente Ooststellingwerf), tussen Veenhuizen, Smilde, Appelscha en Fochteloo en is onder…
190913 spot tv 35 van 35 48727103806 o

Stichting Spot TV

Spot TV wil de plek zijn waar mediatalent versneld tot ontwikkeling komt, door zoveel mogelijk relevante praktijkervaring op te doen. Dit onder supervisie van vakspecialisten…
Deelnemers Regio Groningen-Assen
Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen