Regio Groningen-Assen in woord en beeld | 2023

Terugblik op 2022, vooruitblik naar 2024

Toelichting op de jaarrekening

Klik op onderstaande knoppen om de desbetreffende bestanden te downloaden.

Waar zijn we trots op?

We zijn trots op de samenwerking binnen Regio Groningen-Assen (RGA) die in 2021 25 jaar bestond. Al meer dan een kwart eeuw neemt de RGA in constructief onderling overleg besluiten op het gebied van economie, wonen, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit die goed zijn voor de hele regio.

jubileum activiteiten Regio Groningen assen

We zijn trots op onze netwerkfunctie door de organisatie van diverse bijeenkomsten. Bijvoorbeeld tijdens een drukbezochte bijeenkomst ‘Geschiedenis van de Toekomst’ met o.a. Zef Hemel over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen.

We zijn trots op ons Projectenboek, waarin we in vogelvlucht de geschiedenis van de RGA vertellen en alle projecten waar de RGA aan heeft meebetaald per deelnemer op een rijtje zijn gezet. In 25 jaar tijd zijn er vele miljoenen euro’s méér in de regio geïnvesteerd dan de deelnemers gezamenlijk hebben ingelegd. 

We zijn trots op het proces van de Verstedelijkingsstrategie voor de hele regio Groningen-Assen waar alle RGA-deelnemers in 2022 over hebben meegedacht en dat nu is geïntegreerd in de NOVEX-aanpak Rijk-Regio.

We zijn trots op de regeling Regionale Projecten (ReP)  waarvanuit in 2022 twee aanvragers een subsidie hebben gekregen voor hun project.

groeningen regio Groningen Assen

We zijn trots op Netwerk Groeningen, een gebied, platform en netwerk. Netwerk Groeningen ging in 2022 officieel van start tijdens een goed bezochte bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst werd ook de belevingskaart uitgereikt.

We zijn er trots op dat we onze rol van verdubbelaar van subsidies ook in 2022 hebben waargemaakt. Projecten die in aanmerking kwamen voor een bijdrage uit het Mobiliteitsfonds voor de versnellingsafspraken zijn geïnventariseerd en ingediend bij het Rijk. Hiervoor is er een kwart miljard euro aan subsidie toegekend door het Rijk.

Tot slot zijn we trots op onze jaarrekening, waarin we ook dit jaar weer zwarte cijfers schrijven. De projecten zijn op orde, de financiën zijn correct afgehandeld. De begroting voor 2024 geeft een solide basis voor een succesvol vervolg van onze regionale samenwerking.

Klik hier voor de factsheet Regio Groningen-Assen in 2022

jaaroverzicht,woord,beeld,2023,jaarrekening,RGA

Wat doen we in 2023?

Huisstijlfoto Landgoed Terheijl Jan Buwalda Hoge Res

Algemeen

Uitvoering Toekomstagenda, organiseren netwerkbijeenkomsten, uitvoering geven aan projecten met een bijdrage uit het Regiofonds, Uitwerken NOVEX-aanpak Rijk-Regio, start met evaluatie en actualisatie Regiovisie.

Wonen

Opstellen en duiding integrale Regiomonitor, uitvoeren trensanalyse woningmarkt & demografie, Onderzoek naar adaptief programmeren, afstemmen woningbouwaantallen conform regionaal instemmingsmodel.

Mobiliteit

Uitvoering geven aan het programma Bereikbaarheid, uitvoering geven aan het plan van aanpak Minder Hinder Noord NL, Noordelijke coördinatie programma Slim en Groen Onderweg & Smart Mobility, Fiets, Logistiek, opstellen mobiliteitsstrategie en bijdrage aan duiding Regiomonitor.

Economie

Coördineren van themagroepen & projecten, faciliteren en uitbouwen van het Economisch Platform, marktonderzoek kantoren en regionaal XL-ruimtevraag, monitoren uitgifte bedrijventerreinen conform regionaal instemmingsmodel.

Ruimtelijke kwaliteit

Uitvoering regeling Regionale Projecten en faciliteren programma Groeningen.

2020 Diepstroeten HR

Wonen

Belangrijkste resultaten in 2022

In 2021 is gestart met een trendanalyse naar de woningmarkt en demografische ontwikkeling in de regio Groningen-Assen. Deze is in 2022 afgerond. En heeft geleid tot een aanpassing van het Regionaal Woondocument. Aanleiding is de toenemende druk op de woningmarkt in de gehele regio. Dit onderzoek is een actualisatie van het woningmarktonderzoek 2020-2030. Het onderzoek vindt u hier.

Waar worden tot 2040 de 36.000 woningen gebouwd die nodig zijn om het woningtekort in de regio Groningen-Assen op te lossen? En welke gevolgen heeft dat voor bereikbaarheid en de kwaliteit van het landschap? Een verstedelijkingsstrategie voor de hele regio moet deze vragen in goede banen leiden. In 2022 is deze strategie geïntegreerd in de NOVEX-aanpak.
Vanuit deze aanpak werken we aan een ontwikkelperspectief, uitvoeringsprogramma en investeringsstrategie om de integrale opgaven in de RGA te kunnen aanpakken. Denk hierbij aan het verbinden van woon-werklocaties, maar ook aan de vertaling van het beleid van water en bodem sturend voor de inrichting van het landschap. Klik hier voor meer informatie over de NOVEX-aanpak.

Waar worden de komende 10 jaar de 20.000 woningen gebouwd die nodig zijn om het woningtekort in de regio Groningen-Assen op te lossen? En welke gevolgen heeft dat voor bereikbaarheid en de kwaliteit van het landschap? Een verstedelijkingsstrategie voor de hele regio moet deze vragen in goede banen leiden.
In 2021 hebben de deelnemers van de RGA samen toegewerkt naar deze integrale langetermijnstrategie voor wonen, werken, bereikbaarheid en leefomgeving. Voor de financiering ervan zal medio 2022 een akkoord met het Rijk worden gesloten. Klik hier voor meer informatie over de Verstedelijkingsstrategie.

2018 RGA 005 Fietsroute

Mobiliteit

Belangrijkste resultaten in 2022

In 2021 is een start gemaakt met het opstellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit, waarbij de verstedelijkingsstrategie en de woningbouwopgave in de RGA het vertrekpunt is. Deze twee zaken worden in het uitvoeringsprogramma gekoppeld aan de regionale mobiliteitsopgaven en ambities. In 2022 is dit traject verder uitgewerkt en zijn hier afspraken over gemaakt in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL).

Verdere realisatie van het netwerk en herkenbaarheid van doorfietsroutes in de regio worden verder uitgerold.

Met het ministerie van I&W is afgesproken dat de RGA het programma Slim en Groen Onderweg Noord-NL (met de ambitie om in 2035 zoveel mogelijk emissievrij te zijn in het mobiliteitsdomein) coördineert. Dit programma is in 2022 geëvalueerd en geactualiseerd, waarbij vanuit de regionale ambitie en samenwerking aansluiting werd gezocht bij het landelijke VSD-programma (Veilig, Slim en Duurzaam). Binnen dit programma wordt vanuit het ministerie geld beschikbaar gesteld om duurzame mobiliteit te bevorderen. Thema’s binnen dit regionale en landelijke programma zijn smart mobility, keten- en deelmobiliteit, logistiek, stakeholdersaanpak, fietsstimulering, en de hinderaanpak.

Regio Groningen-Assen voert in de tweede helft van 2022 nog steeds de coördinatie op de digitaliseringsopgave Noord-Nederland en draagt het voorzitterschap van het Noord-Nederlandse Regionale Data-Team (RDT). Deze heeft als opdracht invulling en uitvoering te geven aan de landelijke ambitie om eind 2023 90% van de mobiliteitsdata op orde te hebben. In de tweede helft van 2022 zijn door I&W concrete handreikingen opgesteld voor het digitaliseren van bepaalde data-items, en is een dashboard ontwikkeld om zo te kunnen kijken welke wegbeheerders welke data hebben ingevoerd.

De actielijn logistiek uit het programma Slim & Groen onderweg werd in 2022 gecoördineerd door de RGA. De uitvoeringsagenda logistiek zet in Noord-Nederland in op een drietal hooflijnen, te weten schonere logistiek, slimmere logistiek en regelgeving. Onder dit laatste onderwerp vallen de zero-emissie zones van de binnensteden van Assen en Groningen, waar de afspraak ligt deze in 2025 ZE te laten zijn.

Deelmobiliteit is steeds meer “booming”, maar komt buiten stedelijk gebied lastiger van de grond. Om hier beter invulling aan te kunnen geven en in de praktijk te onderzoeken hoe ook buiten het stedelijk gebied deze ontwikkeling een plek kan krijgen, hebben RGA en de provincie Drenthe de handen ineengeslagen om een pilot voor deelauto’s op te starten. Eind 2022 is uit de aanbesteding een partij gekomen die uitvoering wil geven aan deze pilot. Op 13 verschillende locaties op hubs en in dorpskernen in de regio zal één elektrische deelauto worden geplaatst. Bij succes wordt gekeken of dit kan worden uitgebreid en/of opgeschaald. Ook heeft de Rijksuniversiteit Groningen een nulmeting uitgevoerd op verschillende locaties en een monitoringskader opgesteld waardoor de pilot te monitoren en tussentijds te evalueren is.

Economische Bedrijvigheid Groningen

Economie

Belangrijkste resultaten in 2022

Sinds 2021 heeft de kerngroep van het Economisch Platform besloten te focussen op één thema: ontwikkelcultuur. Zeker gezien de naar verwachting lang aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en de noodzaak om te blijven leren, zien de kerngroepleden dit als een van belangrijkste thema’s voor de regionale economie. In 2022 zijn diverse stappen gezet. Voorjaar 2022 is door de RUG en Hanzehogeschool in opdracht van de RGA en gemeente Groningen een onderzoek afgerond naar ontwikkelcultuur vanuit werkgevers in Groningen en Drenthe. Dit is vervolgens gepubliceerd en heeft regionale media-aandacht gekregen.

In november 2022 is een vervolgbijeenkomst georganiseerd voor de stakeholders, om richting een Noord-Nederlandse, cross-sectorale én 3 O- aanpak te komen. Hierbij zijn de Noord-Nederlandse mbo en hbo-instellingen betrokken en de universiteit, naast VNO-NCW en diverse andere partijen.

Aan Ton Driessen, voorzitter van de kerngroep en het Economisch Platform, is vanaf februari opnieuw de opdracht verstrekt voor het ‘aanjagen’ van projecten. Dat betekent dat hij naast voorzitter ook een actieve en stuwende rol heeft om projecten als gevolg van bijeenkomsten van het economisch platform te organiseren.

Verder mocht de Kerngroep in 2022 twee nieuwe leden verwelkomen:

  • Serge de Mul, directeur-eigenaar van Ultraware en Comforest uit Assen;
  • En André de Vries, directeur mkb Rabobank Groningen-Drenthe.

Het Portefeuillehoudersoverleg Economie (POE) heeft gevraagd om een nader advies over hoe de ruimtevraag van bedrijven de komende jaren binnen de regio kan worden gefaciliteerd. In dat kader worden diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder marktanalyses met betrekking tot bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Deze marktanalyses bevinden zich op dit moment in de afrondende fase. Begin 2023 moet dit leiden tot het maken van bestuurlijke afspraken in een soort regionale ‘bedrijventerreinenvisie’. Deze bedrijventerreinenvisie staat niet op zich, maar heeft een nauwe samenhang met de Verstedelijkingsstrategie. In het BO Leefomgeving van 16 juni 2022 is tussen rijk en regio afgesproken, om de ruimtevraag van bedrijven zoveel mogelijk te faciliteren binnen bestaand bebouwd gebied. Daartoe worden de integrale aanpak van bestaande bedrijventerreinen en de mogelijkheden tot functiemenging nader uitgewerkt.

Het instemmingsmodel en het monitoren van de uitgifte van bedrijventerreinen zijn binnen het programma economie twee kerntaken van het regiobureau.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ruimtelijke kwaliteit

Belangrijkste resultaten in 2022

In 2020 is gestart met het maken van een uitvoeringsprogramma voor Groeningen: het gebied op de laagveengordel die van oost naar west door de regio Groningen-Assen loopt. Voor Groeningen zijn ‘groene doelen’ gesteld. Deelnemers in het Groeningen-netwerk (overheden, onderwijsinstellingen, ondernemers en natuurorganisaties) willen gezamenlijk bereiken dat Groeningen hét voorbeeld wordt van een klimaatpositieve regio waarin ecologie en economie elkaar aanvullen en versterken.

In 2021 is het uitvoeringsprogramma en in 2022 hebben wij de organisatiestructuur voor Groeningen opgezet. Deze bestaat uit de werkgroep Groeningen, een kerngroep en het Platform Groeningen. De RGA heeft een faciliterende en coördinerende rol bij het ondersteunen van deze structuur.

Kijk voor meer informatie op Groeningen.nu

Wonen Novex RGA 140

Verstedelijkingsstrategie

Belangrijkste resultaten in 2022

De RGA faciliteert vanaf 2020 het proces om te komen tot een Verstedelijkingsstrategie voor de Regio Groningen-Assen (VRGA). Na diverse fases (het dashboard, de ontwikkelprincipes en het voorkeursmodel) is deze strategie geïmplementeerd in de NOVEX-Aanpak Rijk-Regio. Met deze aanpak geeft het Rijk invulling aan de nationale regio op de ruimtelijke ordening. In de NOVEX is het gebied Groningen – Assen aangewezen als NOVEX-gebied. In dit gebied werken rijk en regio samen aan een ontwikkelingsperspectief, een uitvoeringsagenda en een Regionale Investeringsagenda. Het begrippenkader is met de komst van de NOVEX aangepast. ‘Verstedelijkingsstrategie’ heet nu ‘Ontwikkelperspectief’, ‘Uitvoeringsstrategie’ heet nu ‘Uitvoeringsagenda’ en ‘Investeringsstrategie’ heet vanaf nu ‘Regionale Investeringsagenda’. Uitgangspunt voor de RGA is dat de aanpak en de huidige structuur rondom de Verstedelijkingsstrategie voor het NOVEX-gebied Groningen – Assen gelijk blijft.

Monitoren en verkennen

Belangrijkste resultaten in 2022

De RGA en het CBS Urban Data Center (UDC) hebben in 2020 een intentieverklaring getekend om samen te werken aan een Regiomonitor. Hiermee kunnen de RGA en de deelnemende provincies en gemeenten beter beleid maken. De Regiomonitor komt voort uit de Toekomstagenda van de RGA. Daarin is afgesproken om zoveel mogelijk ‘datagedreven’ te gaan werken. In 2021 is een goede start gemaakt met de ontwikkeling van de Regiomonitor. In de vorm van een dashboard is al een flink aantal indicatoren in beeld gebracht, met een nadruk op wonen. Dit dashboard is in 2022 aangevuld met het thema economie. Het laatste thema bereikbaarheid staat op de planning voor 2023.

Overzicht Regeling Regionale Projecten (ReP)

Hieronder ziet u alle projecten waaraan Regio Groningen-Assen (RGA) heeft bijgedragen.

190913 spot tv 35 van 35 48727103806 o

Stichting Spot TV

Spot TV wil de plek zijn waar mediatalent versneld tot ontwikkeling komt, door zoveel mogelijk relevante praktijkervaring op te doen.…
fochteloerveen

Toekomstbestendig Fochteloërveen

Het Fochteloërveen ligt op de grens van de provincies Drenthe (gemeente Noordenveld) en Fryslân (gemeente Ooststellingwerf), tussen Veenhuizen, Smilde, Appelscha…
kijkstal roegwold entrance by vector i architects v2

Kijkstal ‘t Roegwold

’t Roegwold maakt onderdeel uit van een uitgestrekte laagveengordel ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen en ten…
Canadian Trail

De Canadian trail

Het project behelst het aansluiten van de regio Groningen-Assen op de internationale Hiking Trail Liberation Route Europe. Dit internationale lange-afstandswandelpad…
Klimaatproeftuin Zernike 1

Klimaatproeftuin Zernike

De klimaatproeftuin moet een werkomgeving worden waarin elke organisatie kan experimenteren, innoveren en netwerken op het gebied van regionale en…
Electric Aircraft Rights Acquired

Zero-emissie vliegen Noord-Nederland

De stichting PEN EM heeft het initiatief genomen tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar zowel de technische als economische haalbaarheid…
Enne Jans Heerd Mayke Zandstra

Enne Jans Heerd & Maarhuizen

Het project betreft het ontwikkelen van de monumentale boerderij Enne Jans Heerd & de omliggende wierde Maarhuizen tot een publieke…
Move Your World Actie Leerling Meisje In Gesprek Oudere

Move Your World

Move Groningen gaat de komende twee jaar vier Move your world projecten in de RGA uit te voeren. Met Move…
Oogst Van Het Land Herenboeren2

Herenboeren – Hof van Rhee

200 huishoudens, samen 500 mensen en 1 boer: met elkaar zijn ze straks Herenboeren Assen. Al deze mensen hebben hetzelfde doel:…
20200607 143820

De Eerste Wijk Veenhuizen

Stichting Betekenisvol Beheer heeft in samenspraak met de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen (DJI) het initiatief genomen om op de historische locatie…
Woldwijk

Woldwijk

In de eerste fase zijn onder andere ruimtelijke, planologische en juridische voorwaarden gerealiseerd om tot de uitvoering van de beoogde…
Veenlijn Web

Veenlijn

Diep onder de Drentse veenlandschappen (laagveengebieden) zit in het grondwater humuszuur en fulvinezuur; Veenlijn1zeer vruchtbare stofjes, die uit de plantenresten…
Paardenkwartier 002

Westerkwartier Paardenkwartier

We gaan een platform creëren waar verschillende partijen elkaar kunnen vinden en versterken waarbij paarden de verbindende factor vormen. Om…
Zernike

Smart Campus Zernike

De Campus heeft vergelijkbare problemen als steden en regio’s. Hoe kan de beschikbare fysieke ruimte efficiënter, flexibeler, multifunctioneler en duurzamer…
Top Dutch Solar Racing Nieuwsbrief

Top Dutch Solar Racing

De Stichting Solar Racing Groningen heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen.…
Indietopia 1

The Indietopia Accelerator

Het doel is om te zorgen dat game-ontwikkeling in Noord-Nederland zakelijker wordt,  dat gamebedrijven gemakkelijker aan financiering komen en dat…
Spraakmakend Media

Spraakmakend Media

Dit project wil jongeren de kans bieden een portfolio samen te stellen op het vlak van media/filmpjes.  Het project is…
Img6

Rustpunt Overschild

Met de herbestemming van de monumentale kerk van Overschild  wordt bijgedragen aan versterking van de recreatieve beleving van natuur en…
Riolering Euvelgunne

Riolering in Euvelgunne

Dit project onderzoekt de mogelijkheden om het bestaande gemengde rioolstelsel op bedrijventerreinen om te vormen tot een meer klimaatbestendig en duurzaam…
Platform Impact Noord 1

Platform Impact Noord

Het Platform draagt bij aan het vergroten van de zichtbaarheid, Platform Impact Noord 1het leggen van verbindingen, het versterken van…
Leekstermeergebied

Poort tot de Onlanden

Natuurmonumenten wil als grootste en groeiende groene vereniging van Nederland De Onlanderij verder doorontwikkelen. In de afgelopen jaren heeft deze…
PLUKN2

PlukN

PlukN is een openbaar voedselbos dat In het Westpark van Groningen wordt aangeplant. Een voedselbos waar iedereen op ieder moment…
Lving Lab

Living Lab Groningen Airport Eelde

Een Living Lab is een broedplaats voor nieuwe ideeën.Kennisinstellingen, overheden en ondernemers kunnen er hun onderzoeksvragen kwijt.  In co-creatie tussen…
Landgoederen Eelde Paterswolde Intro

Landgoederen Eelde-Paterswolde

De landgoederen zijn meer dan een groen gebied voor route gebonden recreatie. Diverse landgoederen hebben een extra functie, zoals een…
Moutainbikeroutes

Mountainbikeroutes Noordenveld

De realisatie van vijf vaste mountainbikeroutes plus de verbindingsroutes met andere gebieden waaronder de stad Groningen.  Doel is het vergroten…
Jumping Jack

Jumping Jack

Jumping Jack, de bijnaam van Jack Middelburg, Nederlands meest getalenteerde motorrijder ooit, is motormuziektheater op het TT-circuit in Assen. Jumping…
I Turn It

ITurnIT

I.Turn.IT is een jong initiatief met als ambitie in een zeer vroeg stadium bij de jongeren in Noord-Nederland IT op…
Kultuureiland

Kultuureiland

Bezoekers kunnen in het park het hele jaar door actief,v passief en recreatief verblijven. Kultuureiland1Een plek waar je wordt uitgedaagd…
Groeningen

Groeningen

Met Groeningen wordt een aanpak ontwikkeld voor behoud en versterking vanGroeningen de bijzondere ecologische waarden door hieraan economischer dragers te…
Feest In Oost En West

Feest! in Oost en West

Doel van Feest! In Oost en West is het overdragen van kennis Feest in oost en westvan het immateriële erfgoed…
healthhub vergaderen

Health Hub Roden

Het project omvat de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Doelen zijn: betere aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt, versterking kennisproductie en…
Facilitair Centrum Interzorg

Facilitair Centrum Interzorg

In het nieuwe Facilitair Centrum wordt wat betreft Facilitair Centrum Interzorgeten & drinken veel aandacht besteed aan het gebruik van…
Groningen 20170622. Transfuture Festival, EnTranCe. Foto: Pepijn Van Den Broeke

Energy Barn

De Energy Barn is door studenten van de Hanzehogeschool Groningen, leerlingen van het Alfacollege, docenten, bedrijven, Energy Barn1verschillende instellingen en…
E Ntelligence

E-ntelligence Assen

Assen is de Drentse hoofdstad met ongeveer 67.000 inwoners. Assen heeft de ambitie zichzelf te blijven ontwikkelen als een belangrijke…
Afbeelding Drone Festival

Drone Festival Assen

Het Drone Festival Assen heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen. Het…
Winsum

De Tirrel

Dit project bestaat uit de nieuwbouw van twee scholen, gecombineerd met nieuwbouw van een zorgcentrum. WinsumHier komt zorg voor ouderen…
Poolse Bruid

De Poolse Bruid

De theatervoorstelling wordt een ode aan het Groninger erfgoed, de identiteit en het landschap, maar toont ook het innerlijk van…
De Noorderlingen Web

De Noorderlingen

De Noorderlingen is een bewezen startup programma voor ambitieuze studentondernemers dDe Noorderlingen webie willen groeien met hun bedrijf. Het is…
Groene Stoel 1

De Groene Stoel

De Groene Stoel is een lunchroom/restaurant en een leerbedrijf waar vluchtelingen,Groene Stoel 1 zonder diploma’s of werkervaring, een stageplek krijgen…
Collectie Veenhuizen Intro

Collectie Veenhuizen

Het project omvat het door-ontwikkelen en vermarkten van een twaalftal projecten van de Collectie: LasTig, Nette spullen maken Nette Mensen,…
Challengethefuture1

Challenge the future

De kinderen/jongeren bedenken innovatieve oplossingenChallengethefuture1 die bijdragen aan doelen op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid en gezondheid. In de…
I Turn It Intro

Basicly

Het doel is om de veelzijdigheid en de aantrekkelijke kanten van het werken in de ICT-sector voor jongeren veel zichtbaarder…
Stichting Arboretum

Arboretum Assen

Het Arboretum in Assen is een bomenpark met een bijzondere collectie. Het park beslaat 20 ha. Doel hiervan is om…
ADAK Logo 1.1

Aan de andere kant

Het Project ‘Aan de andere kant’ heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage…
Deelnemers Regio Groningen-Assen
Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen