Regio Groningen-Assen in woord en beeld | 2022

Terugblik op 2021, vooruitblik naar 2022

Toelichting op de jaarrekening

pdf

Uitvoeringsprogramma 2022

Grootte: 383.47 KB
Datum toegevoegd: 14-03-2022
pdf

Uitleg bij de Jaarstukken 2022

Grootte: 244.24 KB
Datum toegevoegd: 14-03-2022
pdf

Jaarrekening 2021

Grootte: 765.87 KB
Datum toegevoegd: 14-03-2022
pdf

Begroting RGA 2023

Grootte: 584.16 KB
Datum toegevoegd: 14-03-2022

Waar zijn we trots op?

We zijn trots op de samenwerking binnen Regio Groningen-Assen (RGA) die in 2021 25 jaar bestond. Al een kwart eeuw neemt de RGA in constructief onderling overleg besluiten op het gebied van economie, wonen, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit die goed zijn voor de hele regio.

We zijn trots op onze netwerkfunctie die in het tweede jaar van de coronapandemie digitaal, hybride en als het kon fysiek gestalte heeft gekregen. Bijvoorbeeld tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Kansen in de bestaande woningmarkt’ met o.a. Peter Boelhouwer.

We zijn trots op onze jubileumactiviteiten die we ondanks de beperkingen door de coronapandemie toch hebben kunnen organiseren. We brachten een podcastserie uit met onze bestuurders en we maakten een speciale Regiokaart met daarop de grootste dorpen en steden, de belangrijkste verbindingen en bijzondere bezienswaardigheden.

Op 5 november vierden we met iedereen die de regio een warm hart toedraagt tijdens een feestelijke bijeenkomst het succes van 25 jaar bestuurlijke samenwerking in de regio Groningen-Assen.

We zijn trots op de jubileumuitgave van ons geüpdatete Projectenboek, waarin we in vogelvlucht de geschiedenis van de RGA hebben verteld en alle projecten waar de RGA aan heeft meebetaald per deelnemer op een rijtje zijn gezet. In 25 jaar tijd zijn er vele miljoenen euro’s méér in de regio geïnvesteerd dan de deelnemers gezamenlijk hebben ingelegd. 

We zijn trots op Logistiek Noord, waarmee de RGA meewerkt aan emissievrije binnensteden voor goederenlogistiek in heel Noord-Nedelrand.

We zijn trots op het proces van de Verstedelijkingsstrategie voor de hele regio Groningen-Assen waar alle RGA-deelnemers in 2021 over hebben meegedacht. 

We zijn trots op de vernieuwde regeling Regionale Projecten (ReP)  waarvanuit in 2021 vier aanvragers een vergoeding hebben gekregen voor hun project.

We zijn trots op Netwerk Groeningen waarvoor in 2021 een Uitvoeringsagenda is opgesteld met daarin negen ambassadeursprojecten. Vijf daarvan ontvingen een bijdrage vanuit de RGA.

We zijn er trots op dat we onze rol van verdubbelaar van subsidies ook in 2021 hebben waargemaakt.

Tot slot zijn we trots op onze jaarrekening, waarin we ook dit jaar weer zwarte cijfers schrijven. De projecten zijn op orde, de financiën zijn correct afgehandeld. De begroting voor 2023 geeft een solide basis voor een succesvol vervolg van onze regionale samenwerking.

Klik hier voor de factsheet Regio Groningen-Assen in 2021

Wat doen we in 2022?

2020 Zeegser Duinen Web Crop Website

Algemeen

Uitvoering Toekomstagenda, organiseren netwerkbijeenkomsten, uitvoering geven aan projecten met een bijdrage uit het Regiofonds, afronden Verstedelijkingsstrategie met een akkoord Rijk – Regio, start met opstellen Regiovisie.

Wonen

Opstellen en duiding integrale Regiomonitor, uitvoeren trensanalyse woningmarkt & demografie, Onderzoek naar adaptief programmeren, afstemmen woningbouwaantallen conform regionaal instemmingsmodel.

Mobiliteit

Uitvoering geven aan het programma Bereikbaarheid, uitvoering geven aan het plan van aanpak Minder Hinder Noord NL, Noordelijke coördinatie programma Slim en Groen Onderweg & Smart Mobility, Fiets, Logistiek, opstellen mobiliteitsstrategie en bijdrage aan duiding Regiomonitor.

Economie

Coördineren van themagroepen & projecten, faciliteren en uitbouwen van het Economisch Platform, marktonderzoek kantoren en regionaal XL-ruimtevraag, monitoren uitgifte bedrijventerreinen conform regionaal instemmingsmodel.

Ruimtelijke kwaliteit

Uitvoering regeling Regionale Projecten en faciliteren programma Groeningen.

Assenlijn

Wonen

Belangrijkste resultaten in 2021

In 2021 is gestart met een trendanalyse naar de woningmarkt en demografische ontwikkeling in de regio Groningen-Assen. Aanleiding is de toenemende druk op de woningmarkt in de gehele regio. Zowel de transactieprijs neemt toe, als dat de verkooptijd afneemt. Dit onderzoek is een actualisatie van het woningmarktonderzoek 2020-2030. Het onderzoek vindt u hier.

In 2021 is gestart met een onderzoek naar het adaptief programmeren van de woningbouw in de regio Groningen-Assen. Adaptief programmeren is een uitwerking van de Toekomstagenda Regio Groningen-Assen, waarin is opgenomen dat de RGA naast kwantitatieve afspraken over woningbouw ook op de kwaliteit ervan wil sturen. Dit sturen willen wij meer adaptief doen. Adaptief programmeren biedt de mogelijkheid om beter in te kunnen spelen op onzekerheden op de woningmarkt in de toekomst. De werkwijze is erop gericht om weerbaarder te worden voor deze onzekerheden. 

Waar worden de komende 10 jaar de 20.000 woningen gebouwd die nodig zijn om het woningtekort in de regio Groningen-Assen op te lossen? En welke gevolgen heeft dat voor bereikbaarheid en de kwaliteit van het landschap? Een verstedelijkingsstrategie voor de hele regio moet deze vragen in goede banen leiden.
In 2021 hebben de deelnemers van de RGA samen toegewerkt naar deze integrale langetermijnstrategie voor wonen, werken, bereikbaarheid en leefomgeving. Voor de financiering ervan zal medio 2022 een akkoord met het Rijk worden gesloten. Klik hier voor meer informatie over de Verstedelijkingsstrategie.

2018 RGA 002 Hoogkerk Web

Mobiliteit

Belangrijkste resultaten in 2021

In 2021 is een start gemaakt met het opstellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit, waarbij de verstedelijkingsstrategie en de woningbouwopgave in de RGA het vertrekpunt is. Deze twee zaken worden in het uitvoeringsprogramma gekoppeld aan de regionale mobiliteitsopgaven en -ambities. In 2022 gaat dit traject verder en wordt gekeken wat de inzet wordt van Rijk en Regio. In het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) van het 2e kwartaal van 2022 worden hier verder afspraken over gemaakt.

Verdere realisatie van het netwerk en herkenbaarheid van doorfietsroutes in de regio worden verder uitgerold.

De ambitie van het programma Slim & Groen onderweg is om de mobiliteit in Noord-Nederland, zo veel als mogelijk, emissievrij te hebben richting 2035. Dit is in 2019 uitgewerkt in een 13-tal actielijnen. Op verzoek van de 7 BO MIRT overheden voert RGA sinds 2020 de coördinatie op dit programma. RGA is aanspreekpunt voor het Ministerie van IenW op dit terrein. De RGA verzorgt ook de afstemming met de BO MIRT partners in Noord-Nederland en is de trekker van een aantal actielijnen (smart mobility, digitalisering en logistiek). In 2021 is verder uitvoering gegeven aan de verschillende actielijnen.

In 2021 zijn de 16 iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) in de regio Groningen-Assen feestelijk geopend; daarmee was RGA de eerste regio die de “eerste tranche” volledig werkend heeft opgeleverd. Daarnaast voert RGA de coördinatie op de digitaliseringsopgave Noord-Nederland. Het doel is om eind 2023 90% van de mobiliteitsdata op orde te hebben. Dit is een belangrijke voorwaarde om ontwikkelingen binnen smart mobility voldoende mogelijk te maken en als overheid meer digitaal te kunnen gaan werken en om beleidsdoelen te monitoren en te bereiken. In 2021 zijn we als Noord-Nederland en RGA samen gaan werken in het RDT: het Regionaal Data Team. In het RDT zijn de 3 provincies en de 4 grote noordelijke steden vertegenwoordigd. RGA trekt dit RDT en heeft samen met Groningen Bereikbaar namens Noord-Nederland zitting in de landelijke overleggen met het Ministerie van IenW.

Vanuit Slim & Groen onderweg is het thema logistiek één van de 13 actielijnen. RGA is trekker van deze actielijn. In 2020 is de uitvoeringsagenda Logistiek Noord-Nederland opgesteld, waarin het Rijk, de 3 provincies en de steden Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden participeren. Hier is in 2021 uitvoering aan gegeven. Zo zijn de kansen voor een modal shift in Noord-Nederland verkend en is NewWays Drenthe uitgebreid naar heel Noord-Nederland. Hiermee worden de kansen voor de modal shift in de praktijk gebracht en nieuwe logistieke verbindingen op spoor en/of water worden opgezet of bestaande verbindingen worden beter worden. Tevens hebben de steden Assen en Groningen verder invulling gegeven aan de ambitie om in 2025 hun binnensteden Zero-Emissie te laten zijn. De ondernemers in hun binnensteden worden via de Bedrijvenaanpak hier actief bij betrokken. Hiertoe is ook een onderzoek opgestart naar het toegangs- en ontheffingenbeleid wat vanaf dan moet gaan gelden. Deze wordt zo uniform mogelijk opgesteld, waardoor deze makkelijk overgenomen kan worden door andere steden die ambities hebben m.b.t. logistiek verkeer in hun binnensteden. Noord-Nederland loopt hiermee voorop in Nederland. Op www.logistieknoord.nl worden verschillende projecten en de voortgang van deze actielijn verder uitgelicht. 

Deelmobiliteit is steeds meer “booming”, maar komt buiten stedelijk gebied lastiger van de grond. Om hier beter invulling aan te kunnen geven en in de praktijk te onderzoeken hoe ook buiten het stedelijk gebied deze ontwikkeling een plek kan krijgen, hebben RGA en de provincie Drenthe de handen ineengeslagen om een pilot voor deelauto’s op te starten. Na een marktconsultatie die in 2020 is uitgevoerd, hebben we een beter beeld waar de markt op in wil zetten.  Tevens is inzichtelijk wat er buiten het stedelijk gebied nodig is om ook dáár deze ontwikkeling plaats te laten vinden. De resultaten zijn verwerkt in o.a. een programma van eisen. In het najaar van 2021 is er een aanbestedingstraject opgestart. De bedoeling is om in Q2 van 2022 op 13 verschillende plekken rondom de Hondsrug elektrische deelauto’s te hebben staan. Onder andere Zuidlaren, Eelde, Paterswolde, station Hoogezand en P+R Haren zijn beoogde locaties, maar ook verschillende hubs langs de N34. Het doel is om te onderzoeken of en onder welke voorwaarden deelauto’s een waardevolle aanvulling kunnen zijn op het huidige mobiliteitssysteem en wat daar eventueel vanuit de overheid voor nodig is. De pilot duurt twee jaar vanaf het plaatsen van de eerste auto, en wordt gemonitord in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. 

Successful,Happy,Group,Of,People,Learning,Software,Engineering,And,Business

Economie

Belangrijkste resultaten in 2021

In 2021 is vanuit het Economisch Platform één bijeenkomst georganiseerd. De kerngroep van het Economisch Platform besloot voor 2021 (en 2022) om focus te leggen op één thema: ontwikkelcultuur bij mkb-bedrijven. Er wordt op het vlak van de arbeidsmarkt al door veel diverse partijen hard gewerkt aan oplossingen voor de toekomst. Het Economisch Platform richt zich op de ondernemers zelf. Wat kunnen ondernemers doen om de cultuur rondom ontwikkeling in het eigen bedrijf te bevorderen?

Op 22 april organiseerde de kerngroep een digitale Economisch Platform bijeenkomst over dit thema. Een expertsessie Leercultuur. Samen met 25 experts is het vraagstuk beter geduid, zijn oplossingen benoemd en is een vervolg besproken. De experts waren afkomstig vanuit allerlei stakeholders in het vraagstuk. Overheden, bedrijven, onderwijs en gelieerde organisaties.
Het belang van het thema is het volgende: scholing, innovatie en ontwikkeling in en van het mkb is essentieel om economisch relevant te blijven. Er is vanuit het onderwijs, overheid en brancheorganisaties veel aandacht gegaan naar het ondersteunen van scholing en innovatie. Toch constateerde men, blijft het gebruik van bijvoorbeeld subsidie voor scholing én daadwerkelijke scholingsprogramma’s achter. De cultuur binnen bedrijven is hierin bepalend.
Hoe die cultuur is binnen mkb-bedrijven in de regio en in hoeverre er aandacht is voor scholing en ontwikkeling van werknemers, was niet duidelijk. Dit heeft geleid tot een onderzoek, uitgevoerd door het programma Talent in de Regio, naar de huidige staat van de ontwikkelcultuur. Hiermee gaat het Economisch Platform in 2022 aan de slag.

De kerngroep bestaat uit 4 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en twee vanuit het onderwijs: Ton Driessen (voorzitter), Ralph Steenbergen (NESK), Harrie Bulthuis (Cimmaron Marketing), André de Vries (Rabobank), Peta de Vries (Hanze Hogeschool) en Wietske Degen (RUG).

De kerngroep heeft in 2020 een nieuwe missie, visie en doelstellingen gedefinieerd. Bij het opstellen hiervan heeft de kerngroep ook de regionale overheidsbestuurders, verantwoordelijk voor EZ, geraadpleegd. Ook de mate en methode van verantwoording en samenwerking is met de bestuurders besproken. Afgesproken is bijvoorbeeld dat de kerngroep in de persoon van haar voorzitter tweemaal per jaar aanschuift bij het overleg van de bestuurders om economische thema’s te bespreken en te agenderen.

Sinds 2021 is Ton Driessen aangesteld als voorzitter en aanjager van de kerngroep en het Economisch Platform. In die hoedanigheid heeft hij een extra opdracht om projecten en activiteiten vanuit het Economisch Platform aan te jagen. Vanaf 2021 is André de Vries, namens de Rabobank, nieuw binnen de kerngroep, als opvolger van Peter Scheij. Daarnaast is Peta de Vries vanuit de Hanze Hogeschool aangesloten bij de kerngroep.

In 2019 is gestart met thema- groepen om een groter aantal, van het geschatte aantal van 120 regionale EZ-ambtenaren, te betrekken bij de regionale samenwerking. Dit is in 2021 verder doorgezet. Een ander doel is het vergroten van de productiviteit; meer gerealiseerde projecten. Als laatste doel moet de verhoogde betrokkenheid ertoe leiden dat de uitvoering van projecten (deels) verschuift van het regiobureau naar de partners.

 • NOM
  De themagroep Acquisitie overlegt 4 maal per jaar met de NOM. Daarin worden leads besproken vanuit de NOM en wordt het regio profiel waarmee de NOM de regio aanprijst besproken en aangescherpt. Verder bespreken de gemeenten ook de ruimtevraag van regionale of nationale bedrijven.
 • Regionaal parkmanagement
  Parkmanagement is in gemeenten Groningen, Assen en Noordenveld voor de meeste bedrijventerreinen goed geregeld, maar in andere gemeenten is het beeld gemengd. Veelal is het iets dat het bestuur van de bedrijvenvereniging ‘erbij doet’. Met de actieve parkmanagers binnen de regio is het gesprek gevoerd over de vraag hoe professioneel parkmanagement voor alle terreinen binnen de regio beschikbaar zou kunnen komen. 
 • Gezondheidseconomie
  Samen met Inkoop Platform Noord-Nederland en de provincie en gemeente Groningen is een bijeenkomst voorbereid gericht op het delen van kennis over lokale / regionale inkoop. De bijeenkomst is inmiddels gehouden op 3 februari 2021 voor medewerkers inkoop en EZ van de regio-partners.
 • Regionaal parkmanagement
  Parkmanagement is in gemeenten Groningen, Assen en Noordenveld voor de meeste bedrijventerreinen goed geregeld, maar in andere gemeenten is het beeld gemengd. Veelal is het iets dat het bestuur van de bedrijvenvereniging ‘erbij doet’. Met de actieve parkmanagers binnen de regio is het gesprek gevoerd over de vraag hoe professioneel parkmanagement voor alle terreinen binnen de regio beschikbaar zou kunnen komen. Bedoeling is dit in 2021 leidt tot een concreet voorstel.
 • Regionaal accountmanagement
  Elke accountmanager van afdelingen economische zaken vertegenwoordigd naast de eigen gemeente ook de regio. Voor de economie is de regionale schaal namelijk de belangrijkste. Met de thema-groep regionaal accountmanagement streven we er naar om kennis met elkaar te delen zodat ieder bedrijf in de regio dezelfde service krijgt, onafhankelijk van de plek waar het is gevestigd.
 • Gezondheidseconomie
  De gezondheidseconomie is binnen onze regio met name geclusterd in de gemeenten Groningen, Assen en Noordenveld. Met deze gemeenten en de beide provincies wordt gewerkt aan de opstelling van een gezamenlijke uitvoeringsagenda. Doel hierbij is het delen van kennis en het betrekken van alle, binnen de regio gevestigde, bedrijven en organisaties bij nieuwe activiteiten en projecten.
 • Bedrijventerreinen
  De themagroep bedrijventerreinen bespreekt regionaal beleid, trends en uitgaven en instemmingsverzoeken. Vanuit de themagroep worden onderzoeken gestart en wordt gezocht naar integratie in de onderzoeken die gemeenten en provincies uitvoeren. Daarnaast buigt de themagroep zich over de positie van werken in de verstedelijkingssstrategie.
 • Campussen
  De regionale onderwijs- en bedrijvencampussen zijn op diverse onderlinge verbanden en relaties met elkaar verbonden. Contact op regionaal niveau en samenwerking om van elkaar te leren en een hoger schaalniveau te bereiken als campussen, was er echter niet. Binnen dit thema is een regulier “campussen overleg” gestart, om een effectieve samenwerking op te zetten.
 • Impact ondernemen
  Ondernemen met impact, of sociaal ondernemen is “nieuwe economie”. Over dit onderwerp zijn nog veel vragen bij gemeenten en is er ook qua definities nog onduidelijkheid. Om de kennis die er is over dit onderwerp te bundelen en meer effectiviteit te bereiken, is deze themagroep opgezet.

Los van de thema-groepen is het volgende project afgerond:

 • Economisch profiel
  In 2019 heeft het Portefeuillehoudersoverleg Economie (POE) opdracht gegeven om de economische kenmerken en signatuur in een economisch profiel te vatten. Dit economisch profiel agendeert dan tevens waar de partners in regioverband op in zetten. In 2020 is de opdracht aan Jester Strategy verstrekt om hiermee aan de slag te gaan. Stapsgewijs is een profiel opgesteld en aangescherpt. De vervolgstap, om in samenwerking met de 3 O’s ook richting uitvoering te gaan, werd als gevolg van corona aanzienlijk complexer. Dit is samen met de voorzitter van het Economisch Platform Ton Driessen opgepakt in gesprekken met de belangrijkste stakeholders vanuit bedrijfsleven en onderwijs. Als laatste onderdeel is eind 2021 samen met Jester vanuit de opdracht een succesvolle bijeenkomst georganiseerd voor de stuurgroep van de regio, over het DNA van de regio. Uiteindelijk is het project eind 2021 afgerond. In 2022 wordt het profiel gebruikt om de regionale 3 O samenwerking te versterken.

Het instemmingsmodel en het monitoren van de uitgifte van bedrijventerreinen zijn binnen het programma economie twee kerntaken van het regiobureau. In 2021 is er ondanks de hoge vraag, slechts één verzoek geweest. De gemeente Westerkwartier heeft een verzoek ingediend om fase 2 van het bedrijventerrein Leeksterveld bouwrijp te mogen maken. Daarbij gaat het om 13,5 hectare uitgeefbaar. Het Portefeuillehoudersoverleg heeft daar op 10 juni 2021 mee ingestemd.

Be Smart Be International
Het economisch programma Regio Groningen-Assen heeft in 2021 een subsidie toegekend aan de bijeenkomst Be Smart Be International. Een bijeenkomst voor bedrijven over (het werven van) internationaal personeel.

Meet the Northern Industry
Een ander project dat is gesubsidieerd in 2021 is Meet the Northern Industry. Vanuit de Friese Exportclub werd deze bijeenkomst over export met een aantal Noordelijke partners georganiseerd voor het Noord Nederlandse bedrijfsleven en internationale relaties.

Foto Uitvoeringsprogramma Groeningen 1024x551

Ruimtelijke kwaliteit

Belangrijkste resultaten in 2021

In 2020 is gestart met het maken van een uitvoeringsprogramma voor Groeningen: het gebied op de laagveengordel die van oost naar west door de regio Groningen-Assen loopt. Voor Groeningen zijn ‘groene doelen’ gesteld. Deelnemers in het Groeningen-netwerk (overheden, onderwijsinstellingen, ondernemers en natuurorganisaties) willen gezamenlijk bereiken dat Groeningen hét voorbeeld wordt van een klimaatpositieve regio waarin ecologie en economie elkaar aanvullen en versterken.

In 2021 is het uitvoeringsprogramma vastgesteld. In 2022 rollen wij de organisatiestructuur voor Groeningen uit. Deze bestaat uit de werkgroep Groeningen, een kerngroep en het Platform Groeningen. De RGA heeft een faciliterende en coördinerende rol bij het ondersteunen van deze structuur. Tevens verstrekt zij informatie via de RGA-website en neemt de eerste stappen voor Europese en landelijke subsidieaanvragen in 2022.

Kijk voor meer informatie op Groeningen.nu

Verstedelijking

Verstedelijkingsstrategie

Belangrijkste resultaten in 2021

De RGA faciliteert het proces om te komen tot een Verstedelijkingsstrategie voor de Regio Groningen-Assen (VRGA). Na diverse fases (het dashboard, de ontwikkelprincipes en het voorkeursmodel) wordt er in 2022 gewerkt aan de regionale inzet voor een bestuursakkoord Rijk/Regio. Deze inzet bestaat uit het:

 • De verstedelijkingsstrategie Regio Groningen-Assen
 • Een uitvoeringsstrategie
 • Een financiële verkenning


In het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) wordt het akkoord vastgesteld. Dit overleg vindt voor de zomer plaats. In de aanloop naar het BOL vindt er in maart/april 2022 ook een BO MIRT plaats. In dit overleg leggen we een mobiliteitsparagraaf neer die in het verstedelijkingsakkoord een plek kan krijgen.

Regiomonitor Beeld

Monitoren en verkennen

Belangrijkste resultaten in 2021

De RGA en het CBS Urban Data Center (UDC) hebben in 2020 een intentieverklaring getekend om samen te werken aan een Regiomonitor. Hiermee kunnen de RGA en de deelnemende provincies en gemeenten beter beleid maken. De Regiomonitor komt voort uit de Toekomstagenda van de RGA. Daarin is afgesproken om zoveel mogelijk ‘datagedreven’ te gaan werken. In 2021 is een goede start gemaakt met de ontwikkeling van de Regiomonitor. In de vorm van een dashboard is al een flink aantal indicatoren in beeld gebracht, met een nadruk op wonen. Dit dashboard wordt in de komende jaren verder geactualiseerd en ook uitgebreid op de andere samenwerkingsthema’s.

Afgeronde projecten 2021

Groene Stoel 1

De Groene Stoel

De Groene Stoel is een lunchroom/restaurant en een leerbedrijf waar vluchtelingen,Groene Stoel 1 zonder diploma’s of werkervaring, een stageplek krijgen aangeboden en daarnaast de entree-opleiding…
De Noorderlingen Web

De Noorderlingen

De Noorderlingen is een bewezen startup programma voor ambitieuze studentondernemers dDe Noorderlingen webie willen groeien met hun bedrijf. Het is hogeschool- en gemeenteoverstijgend opgezet en…
Facilitair Centrum Interzorg

Facilitair Centrum Interzorg

In het nieuwe Facilitair Centrum wordt wat betreft Facilitair Centrum Interzorgeten & drinken veel aandacht besteed aan het gebruik van natuurlijke eiwitten. Eiwittekorten leiden tot…
Feest In Oost En West

Feest! in Oost en West

Doel van Feest! In Oost en West is het overdragen van kennis Feest in oost en westvan het immateriële erfgoed van religieuze feesten. Door Feest!…
Lving Lab

Living Lab Groningen Airport Eelde

Een Living Lab is een broedplaats voor nieuwe ideeën.Kennisinstellingen, overheden en ondernemers kunnen er hun onderzoeksvragen kwijt.  In co-creatie tussen studenten, onderzoekers en ondernemers ontstaan…
Riolering Euvelgunne

Riolering in Euvelgunne

Dit project onderzoekt de mogelijkheden om het bestaande gemengde rioolstelsel op bedrijventerreinen om te vormen tot een meer klimaatbestendig en duurzaam stelsel. Initiatiefnemers willen brongerichte maatregelen…
Spraakmakend Media

Spraakmakend Media

Dit project wil jongeren de kans bieden een portfolio samen te stellen op het vlak van media/filmpjes.  Het project is een talentenprogramma voor jongeren die…
Top Dutch Solar Racing Nieuwsbrief

Top Dutch Solar Racing

De Stichting Solar Racing Groningen heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen. Het team van de Stichting…
Social Startup 2

Windkracht 5 Social Startup Accelerator

Doel van het project is het begeleiden van start-ups van  idee tot solide onderneming, waardoor urgente maatschappelijke uitdagingen worden opgelost op een duurzame en financieel…
Veenlijn Web

Veenlijn

Diep onder de Drentse veenlandschappen (laagveengebieden) zit in het grondwater humuszuur en fulvinezuur; Veenlijn1zeer vruchtbare stofjes, die uit de plantenresten van het veen in het…
Woldwijk

Woldwijk

In de eerste fase zijn onder andere ruimtelijke, planologische en juridische voorwaarden gerealiseerd om tot de uitvoering van de beoogde aanpak te komen: opstelling gestandaardiseerde…
Electric Aircraft Rights Acquired

Zero-emissie vliegen Noord-Nederland

De stichting PEN EM heeft het initiatief genomen tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar zowel de technische als economische haalbaarheid als het belang van (waterstof-)elektrisch…

Projecten in uitvoering 2021

Kultuureiland

Kultuureiland

Bezoekers kunnen in het park het hele jaar door actief,v passief en recreatief verblijven. Kultuureiland1Een plek waar je wordt uitgedaagd om te beleven, genieten, ontspannen,…
Moutainbikeroutes

Mountainbikeroutes Noordenveld

De realisatie van vijf vaste mountainbikeroutes plus de verbindingsroutes met andere gebieden waaronder de stad Groningen.  Doel is het vergroten van het toeristische aanbod voor…
Leekstermeergebied

Poort tot de Onlanden

Natuurmonumenten wil als grootste en groeiende groene vereniging van Nederland De Onlanderij verder doorontwikkelen. In de afgelopen jaren heeft deze plek haar waarde al bewezen.…
Img6

Rustpunt Overschild

Met de herbestemming van de monumentale kerk van Overschild  wordt bijgedragen aan versterking van de recreatieve beleving van natuur en landschap in het gebied ten…
Reconditionering OVL Masten

Reconditionering Openbare verlichting

Montad en de gemeente Assen hebben een concept ontwikkeld waarmee oude lantarenpalen kunnen worden hergebruikt.  Het doel is om het concept van reconditionering en daarmee…
Zernike

Smart Campus Zernike

De Campus heeft vergelijkbare problemen als steden en regio’s. Hoe kan de beschikbare fysieke ruimte efficiënter, flexibeler, multifunctioneler en duurzamer ingezet worden is daarbij de…
Paardenkwartier 002

Westerkwartier Paardenkwartier

We gaan een platform creëren waar verschillende partijen elkaar kunnen vinden en versterken waarbij paarden de verbindende factor vormen. Om dit gebiedsontwikkelingsplan tot uitvoer te…
Groenestein 1

Groene parels van het Noorden (fase II)

Een belangrijke kernkwaliteit van het Gorecht, Groningse deel van de Hondsrug, is de aanwezigheid van landgoederen en buitenplaatsen. Deze bijzondere elementen vertellen veel over de…
Enne Jans Heerd Mayke Zandstra

Enne Jans Heerd & Maarhuizen

Het project betreft het ontwikkelen van de monumentale boerderij Enne Jans Heerd & de omliggende wierde Maarhuizen tot een publieke en toekomstbestendige plek. De unieke…
Deelnemers Regio Groningen-Assen
Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen