Regio Groningen-Assen in woord en beeld | 2020

Dit is een terugblik op 2019 en een doorkijk naar 2020!

Toelichting op de jaarrekening

pdf

Uitleg bij de Jaarstukken 2020

Grootte: 233.47 KB
Datum toegevoegd: 09-03-2021
pdf

Meerjarenbeeld en uitvoeringsprogramma 2020

Grootte: 404.31 KB
Datum toegevoegd: 09-03-2021
pdf

Jaarrekening 2019

Grootte: 928.27 KB
Datum toegevoegd: 09-03-2021
pdf

Concept begroting RGA 2021

Grootte: 623.10 KB
Datum toegevoegd: 09-03-2021

Waar zijn we trots op?We zijn trots op de samenwerking binnen Regio Groningen-Assen (RGA). Al meer dan 22 jaar en in constructief onderling overleg neemt de RGA besluiten op het gebied van economie, wonen en mobiliteit die goed zijn voor de hele regio.

We zijn trots op de Toekomstagenda ‘Kwaliteitssprong voor de regio’ die we na een proces van evaluatie en actualisatie in samenspraak met onze deelnemers en samenwerkingspartners hebben opgesteld. De Toekomstagenda wordt na de zomer van 2020 gepresenteerd, als raden en Staten hun goedkeuring eraan hebben gegeven.

We zijn trots op onze netwerkfunctie. In 2019 organiseerden we – naast de reguliere overlegvormen – een RGA-congres voor onze samenwerkingspartners en twee bijeenkomsten voor raads- en Statenleden over de Toekomstagenda, een Fietscongres om de fiets op nr. 1 te krijgen in onze regio, een bustour voor bestuurders en ambtenaren langs woningbouwlocaties en twee themabijeenkomsten voor de drie o’s (ondernemers, onderwijs en overheid) binnen het thema economie.


We zijn trots op het netwerk van P+R-terreinen, het HOV-netwerk met bussen op de vluchtstrook en vrijliggende busbanen. Inmiddels zijn er op de P+R-locaties zo’n 5.000 autoparkeerplekken en 6000 fietsparkeerplekken beschikbaar. In de periode 2014-2018 is het aantal buspassagiers op de belangrijkste lijnen van het HOV-netwerk explosief gestegen van circa 9 miljoen naar 12 miljoen per jaar.

We zijn trots op het fietspadennetwerk van Doorfietsroutes. In september werd de naam van de Doorfietsroute tussen de steden Groningen en Assen onthuld: de Groene As. Er is inmiddels een kwart van de route aangelegd. Steeds meer dorpen worden aangesloten op het fietspadennetwerk. Zo houden we de hele regio ook voor fietsers goed bereikbaar.

We zijn trots op het grootschalige Woningbehoefteonderzoek dat we in april 2019 in de regio Groningen-Assen hebben uitgevoerd. De enorme hoeveelheid gegevens die het onderzoek heeft opgeleverd, geeft inzicht in de woonwensen van inwoners van de regio. De uitkomsten van het onderzoek kunnen de deelnemers gebruiken bij hun toekomstige woningbouwplannen.

We zijn trots op de regeling Regionale En Innovatieve Projecten (REIP). Projecten die een aantoonbare meerwaarde hebben voor de regio Groningen-Assen, komen voor een bijdrage in aanmerking. Hierdoor wordt onze regio nog mooier en sterker. Inmiddels hebben 44 projecten een bijdrage gekregen.

We zijn trots op de thema- en projectgroepen waarmee we binnen het thema economie zijn gaan werken. Zo betrekken we de 120 EZ-ambtenaren in de regio meer bij regionale economische vraagstukken.

We zijn trots op het RGA-projectenboek dat we hebben samengesteld. Alle projecten die meegefinancierd zijn door de RGA staan hierin gerubriceerd, met een overzicht van de totale kosten en de bijdrage uit het Regiofonds. Onder de streep blijken alle deelnemers minstens netto-ontvanger, een prachtig resultaat van regionale samenwerking.

Tot slot zijn we trots op onze jaarrekening, waarin we dit jaar andermaal zwarte cijfers schrijven. De projecten zijn op orde, de financiën zijn correct afgehandeld. De begroting voor 2021 geeft een solide basis voor een succesvol vervolg van onze regionale samenwerking.

Wat doen we in 2020?

2018 Rga 024 Maallust Veenhuizen Zw Web
Algemeen
 • Toekomstagenda uitvoeren (vaststelling juli 2020)
 • Netwerkbijeenkomsten organiseren
 • Integrale regiomonitor opstellen
 • Uitvoering geven aan 44 projecten met een Regiofondsbijdrage van ruim 11 miljoen euro
Wonen


De Verstedelijkingsstrategie is een uitwerking van de Woondeal (zie kader) die de gemeente Groningen heeft gesloten met het Rijk. Deze uitwerking vindt bij voorkeur plaats op regionale schaal en heeft betrekking op een integrale langetermijnstrategie voor wonen, werken, mobiliteit en leefbaarheid. De RGA heeft bij het opstellen van de Verstedelijkingsstrategie een faciliterende rol.

Mobiliteit

Uitvoering geven aan het programma Bereikbaarheid, het programma Slimme en duurzame Mobiliteit, Fiets, Smart Mobility, Goederenlogistiek, actualisatie Netwerkanalyse en Monitoring.

Economie

Uitvoering geven aan de Regionale en Innovatieve Projecten, coördineren van themagroepen & projecten, het organiseren van bijeenkomsten voor het Economisch Platform, monitoren uitgifte bedrijventerreinen (instemmingsmodel).

Uit de Woondeal van de gemeente Groningen met het Rijk:

Artikel 28

Groningen en de minister ontwikkelen gezamenlijk met relevante partners, waaronder de provincie Groningen en Drenthe, een integrale langetermijnstrategie voor wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Deze strategie wordt uitgewerkt tot een verstedelijkingsakkoord en biedt tevens input voor de Omgevingsagenda, waarmee in 2019 als uitvoering van de NOVI een start wordt gemaakt.

Artikel 29

Genoemd verstedelijkingsakkoord bevat in ieder geval:

 1. De relatie tussen stad- en ommeland en de effecten van verdere groei van de stad op het vestigingsklimaat en krimp in het ommeland.
 2. De relatie met het aardbevingendossier en het Nationaal Programma Groningen (NPG).
 3. Een gezamenlijk beeld van de lange termijn opgave voor de woningbouw tot 2030, die naast kwantiteit ook ingaat op de kwaliteit van de woningen. Daarin wordt in ieder geval ingegaan op typologieën van woningen, te realiseren woonmilieus, verbeterdoelen voor de leefomgeving, gezondheid en transities als de klimaatopgave, circulair bouwen, en de energietransitie. Waarbij uitwerking wordt gegeven aan de drie principes uit de NOVI: combineren gaat boven enkelvoudig, kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal en afwentelen voorkomen.
 4. Nadere locatiekeuzes en (waar relevant) versnellingsafspraken om tot voldoende woningaanbod te komen.
2018 Rga 003 Rietschans Web

Wonen

Belangrijkste resultaten in 2019

Woningmarktmonitor

Jaarlijks worden twee monitorrapportages over de woningmarkt, met daarin de belangrijkste woningbouw- en woningmarktgegevens, opgesteld. In de woningmarktmonitor van het eerste halfjaar, wordt ook de actuele stand van de woningbouwafspraken meegenomen.
Er zitten belangrijke verschillen in de woningmarkt in de regio Groningen-Assen. Er is een groot tekort aan bestaande woningen in de steden Groningen en Assen. De doorlooptijd van koopwoningen in deze steden is erg kort, de verkoopresultaten zijn uitzonderlijk hoog. Buurgemeenten liften in verschillende mate mee op de gespannen woningmarkt. Ook de druk op de huurmarkt is groot, zowel in de sociale huur als in de particuliere huur. Om een actueel beeld van de ontwikkelingen te houden wordt de regionale woningmarktmonitor elk half jaar geactualiseerd.

Woningmarktonderzoek RGA 2020-2030

In 2019 is daarnaast gestart met het uitvoeren van een grootschalig onderzoek naar de woningbehoefte in de regio Groningen-Assen. De regio wil weten of de suburbanisatie in de regio Groningen-Assen het gevolg is van de overdruk op de stedelijke woningmarkt, of dat mensen er bewust voor kiezen naar de regio te verhuizen. De resultaten worden in 2020 verwacht.

In navolging van zijn eerdere opdrachten heeft Peter Veenstra (LOLA Architecten) een voorstel geschreven voor een aanpak van de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. De projecten focussen zich op 4 thema’s: Werken aan het groen-blauwe hart van de regio, voortbouwen aan de webstructuur, versterken van de kernen en stimuleren van transitie. Eén van de genoemde projecten betreft Groeningen. In 2019 is besloten dat de regie over dit programma bij de Regio Groningen-Assen komt te liggen. Er is een plan van aanpak voor vastgesteld wat wordt gevolgd door een uitvoeringsprogramma. Meer informatie over Groeningen staat op www.groeningen.nu.

De regeling Regiopark wordt sinds 2014 afgebouwd. Bestaande afspraken worden nagekomen, maar er worden geen nieuwe projecten meer toegevoegd. Deze koerswijziging is gelijktijdig met de Actualisatie van de Regiovisie in 2014 vastgesteld.

In 2019 is € 4.934 aan termijnbetalingen uitgekeerd. Er zijn twee projecten afgerond, waarvan één afgerekend. In totaal zijn twee projecten nog in uitvoering. Deze lopende projecten hebben vertraging opgelopen en uitstel verkregen.

Living Lab Groningen Airport Eelde

Mobiliteit

Belangrijkste resultaten in 2019

In 2018 is het proces opgestart om de netwerkanalyse uit 2013 te actualiseren. Deze actualisatie bestaat uit drie stappen:

 • Stap 1: de analyse: hoe staan we ervoor en wat komt er op ons af?
 • Stap 2: de strategie: wat kunnen we als regio doen om de opgave het hoofd te bieden?
 • Stap 3: de uitwerking: welk maatregelenpakket is nodig om de strategie ten uitvoer te brengen?


In 2019 is fase 1, de analyse afgerond. En is opdracht gegeven voor fase 2 en 3. Oplevering van deze beide fasen in de Mobiliteitsstrategie is voorzien in 2020.

In het kader van de regionale fietsstrategie hebben we in september een regionaal fietscongres georganiseerd in de Health Hub in Roden. Deze bijeenkomst vormt een basis voor een bredere regionale samenwerking op dit thema waar in 2020 verder vorm aan wordt gegeven. Voorts hebben we een gezamenlijk regionaal concept voor de doorfietsroutes ontwikkeld en vastgesteld. In 2020 willen we hier uitvoering aan geven. Tevens hebben we in Noord-Nederlands verband het Actieplan Fiets Noord-Nederland opgesteld.

In 2018 is het programma Vervolg Beter Benutten afgerond. Op basis van vijf verschillende plannen van aanpak (Assen Slim bereikbaar, Groningen Bereikbaar, Goederenvervoer, Fiets en Openbaar Vervoer) hebben Rijk en regionale partners in de afgelopen periode voor ruim €22 miljoen geïnvesteerd in onder meer extra OV, uitbreiding/ opwaardering van de fietsinfrastructuur, slimme oplossingen voor logistieke vraagstukken (o.a. logistieke hub Eelde, digitale handhaving venstertijden binnenstad Groningen) en gedragsmaatregelen. Dit heeft geleid tot bijna 5.000 spitsmijdingen. De RGA was trekker van het onderdeel ‘goederenvervoer’. Door de stad Groningen, beide provincies en Groningen Bereikbaar is afgelopen jaren gewerkt aan de uitwerking hiervan in (deel)projecten.

Vanuit het Beter Benutten-programma wordt 10% geïnvesteerd in ITS-maatregelen (intelligente transport systemen). Het ITS-onderdeel loopt door tot en met 2020. In dit kader wordt onder meer in onze regio geïnvesteerd in 16 ‘slimme’ stoplichten (intelligente verkeersregelinstallaties – iVRI’s, onderdeel van het programma Talking Traffic). In 2019 heeft de RGA op het vlak van ‘smart’ een coördinerende rol vervuld. Dit is nodig omdat landelijk diverse thema’s spelen, de aandacht en mogelijkheden van smart mobility toenemen en diverse deelnemers op onderdelen taken en projecten hebben. De beschikbaarheid van (publieke) data is hierbij randvoorwaarde. Naast coördineren wordt vanuit de RGA het project ‘de digitale weg op orde’ voor Noord-Nederland uitgevoerd.

Als ‘opvolger’ van het Beter Benutten-programma zijn met het Rijk afspraken gemaakt voor een volgende periode. Dit resulteert enerzijds in concrete cofinanciering voor een aantal maatregelen in het kader van de zogeheten ‘Korte Termijn Aanpak’. In 2019 zijn hiertoe middelen aan Groningen Bereikbaar toegekend voor het voortzetten van de werkgeversaanpak en een vervolg op de reeds ingezette onderwijsaanpak. Anderzijds is uitvoering gegeven aan afspraken die er met het Rijk zijn gemaakt over meerjarige samenwerking op het vlak van slimme en duurzame mobiliteit. Doel hiervan is Noord-Nederland emissievrij richting 2035; dit is in 2019 uitgewerkt langs een 13-tal actielijnen. Vanuit de RGA wordt met name in 3 actielijnen geacteerd – fiets, logistiek en smart mobility.

Met het Klimaatakkoord wordt ook ingezet op ‘zero emissie-binnensteden’ (ZE). Het Rijk heeft het voornemen dat alle binnensteden van de G40 in 2025 ZE worden. Binnen de RGA geldt dit voor de binnensteden van Assen en Groningen. In het kader van ‘slim en groen onderweg’ coördineert de RGA de werkgroep logistiek, waar beide steden in participeren. Samen met Leeuwarden wordt gewerkt aan de nadere invulling en implementatie hiervan. In 2019 is een plan van aanpak ‘logistiek Noord’ opgesteld. Deze vormt de basis voor een bijdrage van het Rijk voor 2020 en een werkplan voor dit jaar. In 2019 is tevens op initiatief van de RGA de website www.logistieknoord.nl opgezet. De bedoeling is hier om aanwezige kennis en projecten te bundelen.

In 2019 heeft de RGA onderzoek in de hele regio uitgevoerd naar de werking en het gebruik van de P+R-terreinen. Waarbij aangetekend wordt dat er wel grote verschillen zijn in omvang en locatie van de terreinen (variërend van enkele parkeerplekken tot 1.000 parkeerplaatsen). In zijn algemeenheid was de conclusie van het onderzoek dat de P+R-terreinen goed gebruikt worden. Op 4 van de 18 plaatsen was de bezettingsgraad ten tijde van de tellingen minder dan 50%. In veel gevallen bleek de fietsbezettingsgraad groter te zijn dan het maximaal aantal stallingsplekken. Verder laten de OV-cijfers zien dat het aantal ov-reizigers van en naar P+R-terreinen is toegenomen. De trend laat zien dat vanaf 2014 een stijgende lijn te zien is het gebruik van het openbaar vervoer van en naar P+R-terreinen. Deze trend is zichtbaar op alle onderzochte P+R-terreinen.

Vervoer Slim En Groen

Economie

Belangrijkste resultaten in 2019

In 2019 zijn vanuit de kerngroep van het economisch platform weer twee bijeenkomsten georganiseerd van het platform. Waar we in 2018 nog het economisch platform van november hebben moeten verplaatsen naar april 2019, konden we in 2019 (inclusief de uitgestelde bijeenkomst) wel twee succesvolle bijeenkomsten organiseren. In april en november met respectievelijk de titels “Bedrijf zoekt Talent” en de Masterclass “Gastvrijheid Loont!”

Bedrijf zoekt Talent

Met “Bedrijf zoekt Talent” organiseerden we een bijeenkomst voor bedrijven over hoe je nieuwe medewerkers vindt, waarbij we diverse initiatieven die daarin ondersteunend zijn een podium gaven. De locatie sloot aan op het onderwerp: Het Digitale Kasteel van het Noorderpoort College, die ook bijdroeg aan de organisatie. De focus lag vooral op de sector techniek. De reacties waren vrijwel onverdeeld positief, waarbij de kerngroep wel constateerde dat het bedrijfsleven in de presentielijst te weinig vertegenwoordigd was. Een duidelijk verbeterpunt, aangezien dat juist de doelgroep is. Desondanks was de opkomst met in totaal circa 80 mensen goed. Als meest positief werd de programmering genoemd en de mate waarin het programma een geheel vormde. De hoofdspreker was Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland.

Masterclass Gastvrijheid Loont

Voor de bijeenkomst getiteld Masterclass “Gastvrijheid Loont!” kozen we met de lessen van de eerste bijeenkomst in het achterhoofd voor een nieuwe aanpak. Door de bijeenkomst te organiseren samen met een partij die de gekozen doelgroep vertegenwoordigd, was het bereiken van die doelgroep veel eenvoudiger. Bovendien hebben we de communicatie zowel in verwoording als in targeting nadrukkelijker gericht op het bedrijfsleven. De specifieke doelgroep betrof bedrijven actief in recreatie & toerisme. De partij waarmee we de bijeenkomst samen hebben georganiseerd was de Groningen Retail Academy, vanuit de daartoe behorende Leisure Academy. Om meer informatie te hebben voor de evaluatie, hebben we de bezoekers een enquête in laten vullen. De bijeenkomst werd beoordeeld met een 9! Onder andere de locatie (Paviljoen van de Dame) en de spreker (gastvrijheidstrainer Milo Berlijn) werden beoordeeld met hoge cijfers. Met 115 bezoekers was het tevens de best bezochte editie van het economisch platform ooit. De kerngroep heeft deze groei ook als duidelijke ambitie genoemd.

De kerngroep bestaat uit vijf ondernemers en een hoogleraar van de RUG: Peter Scheij (Rabobank, voorzitter), Ton Driessen (Resato), Ralph Steenbergen (NESK), Harrie Bulthuis (Cimmaron Marketing), Marja Doedens (Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe) en Iris Vis (RUG).
Onder voorzitterschap van Peter Scheij heeft de kerngroep uitgesproken het economisch platform flink te willen laten groeien. Waar de opkomst voorheen varieerde van 40 tot 80, wil de kerngroep structureel naar minimaal 100. De kerngroep heeft zich ook nadrukkelijker geprofileerd als organisator. Tijdens de eerste bijeenkomst in april heeft Ton Driessen de opening verzorgd vanuit Resato en kerngroeplid en sloot Peter Scheij als voorzitter af. De tweede bijeenkomst, in november, werd geopend door Marja Doedens.

Begin 2020 wil de kerngroep haar eigen functioneren in 2019 en doelstellingen voor de toekomst evalueren.

Om van het geschatte aantal van 120 regionale EZ-ambtenaren een groter aantal te betrekken bij de regionale samenwerking zijn we in 2019 gestart met de thema-groepen. Een tweede doel is het vergroten van de productiviteit; meer gerealiseerde projecten. Als derde doel moet de verhoogde betrokkenheid ertoe leiden dat de uitvoering van projecten (deels) verschuift van het regiobureau naar de partners.

 1. NOM
  Het Portefeuillehoudersoverleg economie heeft eind 2019 (onder voorbehoud van goedkeuring binnen eigen organisaties) besloten tot een nieuwe acquisitie-overeenkomst met de NOM, waarbij het aantal deelnemende gemeenten wordt uitgebreid van 3 naar 6. Alleen de gemeente Het Hogeland doet niet mee, omdat deze gemeente voor de Eemshaven al een eigen overeenkomst met de NOM heeft. In 2019 is driemaal overleg met de NOM gevoerd over de voortgang van de diverse acquisitietrajecten en andere relevante ontwikkelingen op bedrijventerreinen.
 2. Waterstof
  De gemeente Assen werkt op diverse manieren samen met andere gemeenten, provincie Drenthe en bedrijven aan waterstof. Een project dat hieruit voortkomt is het creëren van tijdelijke waterstof tankstations. Ook onder andere de gemeenten Groningen en Noordenveld en de provincie Groningen zetten in op waterstof. Een thema-groep bekijkt hoe deze en andere projecten naar een regionaal schaalniveau kunnen worden gebracht.
 3. Verduurzaming bedrijventerreinen
  Naar aanleiding van het project ‘Zonnepanelen op Bedrijfsdaken’ in Groningen is een overleg gestart met beide provincies en de gemeente Groningen met als doel de verduurzaming c.q. energieneutraal maken van de bedrijventerreinen in Groningen en Drenthe. De planning is er op gericht om in het voorjaar van 2020 een projectvoorstel af te ronden.
 4. Inkoopbeleid
  Met de gemeenten Groningen en Het Hogeland wordt samen met het Inkoop Platform Noord-Nederland gewerkt aan de voorbereiding van een bijeenkomst gericht op het delen van kennis over inkoop.
 5. Regionaal parkmanagement
  Parkmanagement is in gemeente Groningen en Assen voor de meeste bedrijventerreinen goed geregeld, maar in andere gemeenten is het beeld gemengd. Deeltijd parkmanagement, geen parkmanagement of een “zachte” vorm van parkmanagement. Zeker daar waar één parkmanager in deeltijd actief is, is de continuïteit een punt van aandacht. In 2019 is met enkele parkmanagers gesproken over de mogelijkheden voor samenwerking: Regionaal parkmanagement in de vorm van een poule, waarbinnen parkmanagers kennis uitwisselen en eenvoudiger voor een dag per week inzetbaar zijn kan de continuïteit waarborgen en diverse vormen van parkmanagement mogelijk maken. Bedoeling is dat in 2020 tot een concreet voorstel leidt.
 6. Regionaal accountmanagement
  Elke accountmanager van afdelingen economische zaken vertegenwoordigd naast de eigen gemeente ook de regio. Voor de economie is de regionale schaal namelijk de belangrijkste. Met de thema-groep regionaal accountmanagement streven we er naar dat ieder bedrijf in de regio dezelfde service krijgt, onafhankelijk van in welke gemeente een bedrijf gevestigd is.
 7. Gezondheidseconomie
  De gezondheidseconomie is binnen onze regio met name geclusterd in de gemeenten Groningen, Assen en Noordenveld. Met deze gemeenten en de beide provincies Is in 2019 driemaal vergaderd. Doel hierbij is het uitwisselen van informatie over lopende projecten en het verkennen van mogelijkheden om hierbij samen te werken.
 8. Omscholing in techniek
  Voortkomend uit het economisch platform van april 2019 hebben enkele partijen samen de ambitie om een om- en opscholingstraject op mbo-plus en hbo richting techniek op te zetten.
 9. Detailhandelsvisie
  In de werkgroep economie werd geconstateerd dat alle regio-gemeenten bezig zijn met het schrijven van een bepaalde vorm van een detailhandelsvisie. Daarin zullen veelal dezelfde vraagstukken beantwoord moeten worden. Deze thema-groep bespreekt deze vraagstukken en organiseert een bijeenkomst om bepaalde vraagstukken gezamenlijk te beantwoorden.

Los van de thema-groepen zijn er in 2019 twee andere projecten in gang gezet, te weten:

 1. Economisch profiel
  In 2019 heeft het Portefeuillehoudersoverleg Economie (POE) opdracht gegeven om de economische kenmerken en signatuur in een economisch profiel vervatten. Dit economisch profiel agendeert dan tevens waar de partners in regioverband op in zetten. Besloten is om dit profiel in eerste instantie te focussen op bedrijventerreinen. In 2019 is het proces om dit profiel samen te stellen in gang gezet. In 2016 is samen met het bureau Jester Strategy een profiel (businessmodel) voor de regio opgesteld. De insteek is om deze te gebruiken als uitgangspunt, maar aan te scherpen met enerzijds meer feitelijke onderbouwing en anderzijds verdiepende sessies met relevante belanghebbenden. Ook moet dit gekoppeld worden aan de typen bedrijventerreinen in de regio. Het profiel zal ook input vormen voor de gesprekken met de NOM. In 2019 is hierover meermaals contact geweest met Jester Strategy, echter lukte het niet om dit ook al in 2019 om te zetten in een opdracht. Dat gebeurt begin 2020 alsnog.
 2. Actualisatie prognose bedrijventerreinen
  Begin 2018 heeft Bureau Buiten de Marktanalyse van de regionale werklocaties opgeleverd. Met daarin een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de werklocaties en prognoses van de te verwachten ontwikkeling. Inmiddels zijn de jaren 2017, 2018 en 2019 verstreken, met daarin een uitgifte die boven de prognose lag. Bovendien zijn er meerdere verzoeken voor nieuw areaal gedaan volgens het instemmingsmodel. Het POE heeft verzocht om een actualisatie van de prognose en een analyse van de ontwikkelingen de afgelopen 3 jaren. Dit betreft een relatief kleine opdracht waarvoor Bureau Buiten een offerte heeft opgesteld. Het voornemen was om deze in 2019 te gunnen, maar dat wordt begin 2020.

Het instemmingsmodel en het monitoren van de uitgifte van bedrijventerreinen zijn binnen het programma economie twee kerntaken van het regiobureau. In 2019 zijn er instemmingsverzoeken geweest vanuit de gemeente Groningen (Westpoort, 12 ha) en gemeente Midden-Groningen (Rengers III, 10 ha). Beide terreinen waren geoormerkt als “te ontwikkelen onder voorwaarden”. Het POE heeft ingestemd met beide verzoeken, waardoor deze zijn toegevoegd aan de actieve voorraad.

Begin 2019 is ook de bedrijventerreinenmonitor over 2018 opgeleverd. In 2018 werd voor 11,5 hectare aan bedrijventerrein uitgegeven.

Meet the Northern Industry 2019 (MNi2019)

Het economisch programma Regio Groningen-Assen heeft in 2019 een bijdrage geleverd aan twee regionale activiteiten en een reservering opgenomen voor een activiteit in 2020. Het evenement “Meet the Northern Industry 2019” (MNi2019). Een evenement waar bedrijven uit Noord-Nederland die (willen) exporteren landenvertegenwoordigders en het buitenlandnetwerk kunnen ontmoeten. Dit ter bevordering van de export vanuit Noord-Nederland. Het jaarlijkse evenement vond ditmaal plaats in regio, namelijk in de Health Hub Roden (gemeente Noordenveld).

Be Smart Be International” (BSBI)

En het evenement “Be Smart Be International” (BSBI), georganiseerd door het International Welcome Center North in samenwerking met een aantal andere regionale partijen. Een evenement met een doelstelling in lijn met MNi2019, bevordering van de export. BSBI was gericht op onze directe buurlanden en bood ondernemers een aantal workshops met praktische tips en tools. Het evenement vond plaats in Veenhuizen (gemeente Noordenveld).

Digitale Top 2020

In 2019 is een subsidieaanvraag voor de Digitale Top 2020 binnen gekomen. Hiervoor is tevens mondelinge toezegging verleend in 2019. De Digitale Top, ofwel Conferentie Nederland Digitaal vind plaats van 16 tot en met 19 maart 2020 in de Martiniplaza. Deze conferentie wordt georganiseerd door het rijk. In het kader van de conferentie organiseren Economic Board Noord-Nederland, Samenwerking Noord, Connect.frl en de Noordelijke Online Ondernemers een regionaal programma Noorden Digitaal. Het doel daarvan is het verbinden van landelijke conferentie-bezoekers met het ecosysteem in Noord-Nederland, het profileren van hetzelfde ecosysteem en het betrekken van regionale partijen en inwoners zoals studenten, ondernemers, scholen en kennisinstellingen.

De regeling Substantiële Projecten wordt sinds 2014 afgebouwd. Bestaande afspraken worden nagekomen, maar er worden geen nieuwe projecten meer toegevoegd. Deze koerswijziging is gelijktijdig met de Actualisatie van de Regiovisie in 2014 vastgesteld. Totaal was € 11 miljoen beschikbaar voor majeure projecten in niet-stedelijke gemeenten. Al deze middelen waren gekoppeld aan negen specifieke projecten, opgedeeld in 12 deelprojecten. In 2019 waren er nog drie deelprojecten in uitvoering. Twee projecten zijn in 2019 afgerond.

Projecten in uitvoering 2020

ADAK Logo 1.1

Aan de andere kant

Het Project ‘Aan de andere kant’ heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen. Het project is een…
Groene Stoel 1

De Groene Stoel

De Groene Stoel is een lunchroom/restaurant en een leerbedrijf waar vluchtelingen,Groene Stoel 1 zonder diploma’s of werkervaring, een stageplek krijgen aangeboden en daarnaast de entree-opleiding…
Poolse Bruid

De Poolse Bruid

De theatervoorstelling wordt een ode aan het Groninger erfgoed, de identiteit en het landschap, maar toont ook het innerlijk van de Groninger boer en de…
Winsum

De Tirrel

Dit project bestaat uit de nieuwbouw van twee scholen, gecombineerd met nieuwbouw van een zorgcentrum. WinsumHier komt zorg voor ouderen met dementie en revalidatie. Ook…
Afbeelding Drone Festival

Drone Festival Assen

Het Drone Festival Assen heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen. Het Drone Festival is een regionaal…
E Ntelligence

E-ntelligence Assen

Assen is de Drentse hoofdstad met ongeveer 67.000 inwoners. Assen heeft de ambitie zichzelf te blijven ontwikkelen als een belangrijke regionale hub.  De duurzame ontwikkeling…
Facilitair Centrum Interzorg

Facilitair Centrum Interzorg

In het nieuwe Facilitair Centrum wordt wat betreft Facilitair Centrum Interzorgeten & drinken veel aandacht besteed aan het gebruik van natuurlijke eiwitten. Eiwittekorten leiden tot…
healthhub vergaderen

Health Hub Roden

Het project omvat de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Doelen zijn: betere aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt, versterking kennisproductie en -circulatie, ontstaan van cross-overs, in…
Feest In Oost En West

Feest! in Oost en West

Doel van Feest! In Oost en West is het overdragen van kennis Feest in oost en westvan het immateriële erfgoed van religieuze feesten. Door Feest!…
Groeningen

Groeningen

Met Groeningen wordt een aanpak ontwikkeld voor behoud en versterking vanGroeningen de bijzondere ecologische waarden door hieraan economischer dragers te koppelen. Het project Groeningen omvat…
Kultuureiland

Kultuureiland

Bezoekers kunnen in het park het hele jaar door actief,v passief en recreatief verblijven. Kultuureiland1Een plek waar je wordt uitgedaagd om te beleven, genieten, ontspannen,…
Moutainbikeroutes

Mountainbikeroutes Noordenveld

De realisatie van vijf vaste mountainbikeroutes plus de verbindingsroutes met andere gebieden waaronder de stad Groningen.  Doel is het vergroten van het toeristische aanbod voor…
Lving Lab

Living Lab Groningen Airport Eelde

Een Living Lab is een broedplaats voor nieuwe ideeën.Kennisinstellingen, overheden en ondernemers kunnen er hun onderzoeksvragen kwijt.  In co-creatie tussen studenten, onderzoekers en ondernemers ontstaan…
PLUKN2

PlukN

PlukN is een openbaar voedselbos dat In het Westpark van Groningen wordt aangeplant. Een voedselbos waar iedereen op ieder moment doorheen kan wandelen en voedsel…
Leekstermeergebied

Poort tot de Onlanden

Natuurmonumenten wil als grootste en groeiende groene vereniging van Nederland De Onlanderij verder doorontwikkelen. In de afgelopen jaren heeft deze plek haar waarde al bewezen.…
Riolering Euvelgunne

Riolering in Euvelgunne

Dit project onderzoekt de mogelijkheden om het bestaande gemengde rioolstelsel op bedrijventerreinen om te vormen tot een meer klimaatbestendig en duurzaam stelsel. Initiatiefnemers willen brongerichte maatregelen…
Img6

Rustpunt Overschild

Met de herbestemming van de monumentale kerk van Overschild  wordt bijgedragen aan versterking van de recreatieve beleving van natuur en landschap in het gebied ten…
Reconditionering OVL Masten

Reconditionering Openbare verlichting

Montad en de gemeente Assen hebben een concept ontwikkeld waarmee oude lantarenpalen kunnen worden hergebruikt.  Het doel is om het concept van reconditionering en daarmee…
Spraakmakend Media

Spraakmakend Media

Dit project wil jongeren de kans bieden een portfolio samen te stellen op het vlak van media/filmpjes.  Het project is een talentenprogramma voor jongeren die…
Top Dutch Solar Racing Nieuwsbrief

Top Dutch Solar Racing

De Stichting Solar Racing Groningen heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen. Het team van de Stichting…
Zernike

Smart Campus Zernike

De Campus heeft vergelijkbare problemen als steden en regio’s. Hoe kan de beschikbare fysieke ruimte efficiënter, flexibeler, multifunctioneler en duurzamer ingezet worden is daarbij de…
Paardenkwartier 002

Westerkwartier Paardenkwartier

We gaan een platform creëren waar verschillende partijen elkaar kunnen vinden en versterken waarbij paarden de verbindende factor vormen. Om dit gebiedsontwikkelingsplan tot uitvoer te…
Veenlijn Web

Veenlijn

Diep onder de Drentse veenlandschappen (laagveengebieden) zit in het grondwater humuszuur en fulvinezuur; Veenlijn1zeer vruchtbare stofjes, die uit de plantenresten van het veen in het…
Woldwijk

Woldwijk

In de eerste fase zijn onder andere ruimtelijke, planologische en juridische voorwaarden gerealiseerd om tot de uitvoering van de beoogde aanpak te komen: opstelling gestandaardiseerde…
20200607 143820

De Eerste Wijk Veenhuizen

Stichting Betekenisvol Beheer heeft in samenspraak met de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen (DJI) het initiatief genomen om op de historische locatie van het Eerste Gesticht van…
Oogst Van Het Land Herenboeren2

Herenboeren – Hof van Rhee

200 huishoudens, samen 500 mensen en 1 boer: met elkaar zijn ze straks Herenboeren Assen. Al deze mensen hebben hetzelfde doel: zelf weer de regie hebben…
Groenestein 1

Groene parels van het Noorden (fase II)

Een belangrijke kernkwaliteit van het Gorecht, Groningse deel van de Hondsrug, is de aanwezigheid van landgoederen en buitenplaatsen. Deze bijzondere elementen vertellen veel over de…
Move Your World Actie Leerling Meisje In Gesprek Oudere

Move Your World

Move Groningen gaat de komende twee jaar vier Move your world projecten in de RGA uit te voeren. Met Move Your World voor vmbo-onderbouw komen…
Enne Jans Heerd Mayke Zandstra

Enne Jans Heerd & Maarhuizen

Het project betreft het ontwikkelen van de monumentale boerderij Enne Jans Heerd & de omliggende wierde Maarhuizen tot een publieke en toekomstbestendige plek. De unieke…
Electric Aircraft Rights Acquired

Zero-emissie vliegen Noord-Nederland

De stichting PEN EM heeft het initiatief genomen tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar zowel de technische als economische haalbaarheid als het belang van (waterstof-)elektrisch…
Klimaatproeftuin Zernike 1

Klimaatproeftuin Zernike

De klimaatproeftuin moet een werkomgeving worden waarin elke organisatie kan experimenteren, innoveren en netwerken op het gebied van regionale en integrale klimaatadaptatievraagstukken. Specifiek wordt in…
Canadian Trail

De Canadian trail

Het project behelst het aansluiten van de regio Groningen-Assen op de internationale Hiking Trail Liberation Route Europe. Dit internationale lange-afstandswandelpad van Londen naar Berlijn wordt…
kijkstal roegwold entrance by vector i architects v2

Kijkstal ‘t Roegwold

’t Roegwold maakt onderdeel uit van een uitgestrekte laagveengordel ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen en ten noorden van Assen. De laagveengordel…
fochteloerveen

Toekomstbestendig Fochteloërveen

Het Fochteloërveen ligt op de grens van de provincies Drenthe (gemeente Noordenveld) en Fryslân (gemeente Ooststellingwerf), tussen Veenhuizen, Smilde, Appelscha en Fochteloo en is onder…
190913 spot tv 35 van 35 48727103806 o

Stichting Spot TV

Spot TV wil de plek zijn waar mediatalent versneld tot ontwikkeling komt, door zoveel mogelijk relevante praktijkervaring op te doen. Dit onder supervisie van vakspecialisten…

Afgeronde projecten 2020

Stichting Arboretum

Arboretum Assen

Het Arboretum in Assen is een bomenpark met een bijzondere collectie. Het park beslaat 20 ha. Doel hiervan is om enerzijds bomenkennis te verspreiden, en…
Collectie Veenhuizen Intro

Collectie Veenhuizen

Het project omvat het door-ontwikkelen en vermarkten van een twaalftal projecten van de Collectie: LasTig, Nette spullen maken Nette Mensen, Weelde, Vormt, OutKast, VeenBadHuis, Turver,…
Poolse Bruid

De Poolse Bruid

De theatervoorstelling wordt een ode aan het Groninger erfgoed, de identiteit en het landschap, maar toont ook het innerlijk van de Groninger boer en de…
Groningen 20170622. Transfuture Festival, EnTranCe. Foto: Pepijn Van Den Broeke

Energy Barn

De Energy Barn is door studenten van de Hanzehogeschool Groningen, leerlingen van het Alfacollege, docenten, bedrijven, Energy Barn1verschillende instellingen en (eind)gebruikers samen gerealiseerd. De Energy…
I Turn It

ITurnIT

I.Turn.IT is een jong initiatief met als ambitie in een zeer vroeg stadium bij de jongeren in Noord-Nederland IT op de kaart te zetten. IT…
Jumping Jack

Jumping Jack

Jumping Jack, de bijnaam van Jack Middelburg, Nederlands meest getalenteerde motorrijder ooit, is motormuziektheater op het TT-circuit in Assen. Jumping JackMet 10 acteurs onder leiding…
Landgoederen Eelde Paterswolde Intro

Landgoederen Eelde-Paterswolde

De landgoederen zijn meer dan een groen gebied voor route gebonden recreatie. Diverse landgoederen hebben een extra functie, zoals een B&B van landgoed De Braak,…
Platform Impact Noord 1

Platform Impact Noord

Het Platform draagt bij aan het vergroten van de zichtbaarheid, Platform Impact Noord 1het leggen van verbindingen, het versterken van kennis en expertise en het…
Slim MVO Appje 1

Slimme MVO-app duurzaam ondernemen

Het project betreft de ontwikkeling van een app voor mobiele telefoon en tablet, waarmee per bedrijf/organisatie gegevens over Slim MVO appje 1duurzaamheid en sociaal ondernemerschap/werkgeverschap…
Indietopia 1

The Indietopia Accelerator

Het doel is om te zorgen dat game-ontwikkeling in Noord-Nederland zakelijker wordt,  dat gamebedrijven gemakkelijker aan financiering komen en dat zij een grotere slagingskans krijgen.
Social Startup 2

Windkracht 5 Social Startup Accelerator

Doel van het project is het begeleiden van start-ups van  idee tot solide onderneming, waardoor urgente maatschappelijke uitdagingen worden opgelost op een duurzame en financieel…
20200607 143820

De Eerste Wijk Veenhuizen

Stichting Betekenisvol Beheer heeft in samenspraak met de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen (DJI) het initiatief genomen om op de historische locatie van het Eerste Gesticht van…
Oogst Van Het Land Herenboeren2

Herenboeren – Hof van Rhee

200 huishoudens, samen 500 mensen en 1 boer: met elkaar zijn ze straks Herenboeren Assen. Al deze mensen hebben hetzelfde doel: zelf weer de regie hebben…
Groenestein 1

Groene parels van het Noorden (fase II)

Een belangrijke kernkwaliteit van het Gorecht, Groningse deel van de Hondsrug, is de aanwezigheid van landgoederen en buitenplaatsen. Deze bijzondere elementen vertellen veel over de…
Move Your World Actie Leerling Meisje In Gesprek Oudere

Move Your World

Move Groningen gaat de komende twee jaar vier Move your world projecten in de RGA uit te voeren. Met Move Your World voor vmbo-onderbouw komen…
Enne Jans Heerd Mayke Zandstra

Enne Jans Heerd & Maarhuizen

Het project betreft het ontwikkelen van de monumentale boerderij Enne Jans Heerd & de omliggende wierde Maarhuizen tot een publieke en toekomstbestendige plek. De unieke…
Electric Aircraft Rights Acquired

Zero-emissie vliegen Noord-Nederland

De stichting PEN EM heeft het initiatief genomen tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar zowel de technische als economische haalbaarheid als het belang van (waterstof-)elektrisch…
Klimaatproeftuin Zernike 1

Klimaatproeftuin Zernike

De klimaatproeftuin moet een werkomgeving worden waarin elke organisatie kan experimenteren, innoveren en netwerken op het gebied van regionale en integrale klimaatadaptatievraagstukken. Specifiek wordt in…
Canadian Trail

De Canadian trail

Het project behelst het aansluiten van de regio Groningen-Assen op de internationale Hiking Trail Liberation Route Europe. Dit internationale lange-afstandswandelpad van Londen naar Berlijn wordt…
kijkstal roegwold entrance by vector i architects v2

Kijkstal ‘t Roegwold

’t Roegwold maakt onderdeel uit van een uitgestrekte laagveengordel ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen en ten noorden van Assen. De laagveengordel…
fochteloerveen

Toekomstbestendig Fochteloërveen

Het Fochteloërveen ligt op de grens van de provincies Drenthe (gemeente Noordenveld) en Fryslân (gemeente Ooststellingwerf), tussen Veenhuizen, Smilde, Appelscha en Fochteloo en is onder…
190913 spot tv 35 van 35 48727103806 o

Stichting Spot TV

Spot TV wil de plek zijn waar mediatalent versneld tot ontwikkeling komt, door zoveel mogelijk relevante praktijkervaring op te doen. Dit onder supervisie van vakspecialisten…
Deelnemers Regio Groningen-Assen
Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen