Regio Groningen-Assen in woord en beeld | 2024

Terugblik op 2023, vooruitblik naar 2025

Toelichting op de jaarrekening

Klik op onderstaande knoppen om de desbetreffende bestanden te downloaden.

Waar zijn we trots op?

We zijn trots op de samenwerking binnen Regio Groningen-Assen (RGA) die in 2023 27 jaar bestond. Al meer dan een kwart eeuw neemt de RGA in constructief onderling overleg besluiten op het gebied van economie, wonen, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit die goed zijn voor de hele regio.

bijeenkomst presentatie novex aan statenleden scaled

We zijn trots op onze netwerkfunctie door de organisatie van diverse bijeenkomsten.

We zijn trots op ons Projectenboek, waarin we in vogelvlucht de geschiedenis van de RGA vertellen en alle projecten waar de RGA aan heeft meebetaald per deelnemer op een rijtje zijn gezet. In meer dan 25 jaar tijd zijn er vele miljoenen euro’s méér in de regio geïnvesteerd dan de deelnemers gezamenlijk hebben ingelegd. 

ontwikkelperspectief novex

We zijn trots op het proces van de NOVEX-aanpak voor de hele regio Groningen-Assen waar alle RGA-deelnemers in 2023 hebben meegewerkt aan het Ontwikkelperspectief. Deze werken wij nu verder uit in een Uitvoeringsagenda met daarin de noodzakelijk maatregelen

We zijn trots op de regeling Regionale Projecten (ReP)  waarvanuit in 2023 vier aanvragers een subsidie hebben gekregen voor hun project.

We zijn trots op Netwerk Groeningen, een gebied, platform en netwerk. Netwerk Groeningen heeft in 2023 gewerkt aan haar bekendheid door de organisatie van diverse bijeenkomsten die goed werden bezocht.

Tot slot zijn we trots op onze jaarrekening, waarin we ook dit jaar weer zwarte cijfers schrijven. De projecten zijn op orde, de financiën zijn correct afgehandeld. De begroting voor 2025 geeft een solide basis voor een succesvol vervolg van onze regionale samenwerking.

Klik hier voor de factsheet Regio Groningen-Assen in 2023

overzicht factsheet 2023

Wat doen we in 2024?

2020 Zeegser Duinen Web Crop Website

Algemeen

Uitvoering Toekomstagenda, organiseren netwerkbijeenkomsten, uitvoering geven aan projecten met een bijdrage uit het Regiofonds, Uitwerken NOVEX-aanpak Rijk-Regio, evaluatie en actualisatie Regiovisie.

Wonen

Opstellen en duiding integrale Regiomonitor, uitvoeren Woningbehoefteonderzoek, afstemmen woningbouwaantallen conform regionaal instemmingsmodel.

Mobiliteit

Uitvoering geven aan het programma Bereikbaarheid, uitvoering geven aan het plan van aanpak Minder Hinder Noord NL, Noordelijke coördinatie programma Slim en Groen Onderweg & Smart Mobility, Fiets, Logistiek, opstellen mobiliteitsstrategie en bijdrage aan duiding Regiomonitor.

Economie

Coördineren van themagroepen & projecten, faciliteren en uitbouwen van het Economisch Platform, marktonderzoek kantoren en regionaal XL-ruimtevraag, monitoren uitgifte bedrijventerreinen conform regionaal instemmingsmodel.

Ruimtelijke kwaliteit

Uitvoering regeling Regionale Projecten en faciliteren programma Groeningen.

wonen woningen flats luchten assen scaled

Wonen

Belangrijkste resultaten in 2023

In 2023 is de regionale woondeal in de Regio Groningen-Assen getekend met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Hierin hebben de Drentse en Groningse gemeenten afgesproken hoeveel woningen de regio bijdraagt aan de nationale woningbouwopgaven van 100.000 woningen per jaar. Voor onderwerpen als onder andere flexwonen en het huisvesten van aandachtsgroepen zijn corporaties een belangrijke samenwerkingspartij voor gemeenten. Het is daarom van belang dat er een gezamenlijke onderlegger en vertrekpunt voor de opgave ontstaat in de vorm van dit woningbehoefteonderzoek. Om een actueel beeld te krijgen van de behoefte start is de regio Groningen-Assen een woningbehoefteonderzoek gestart in 2023.

Waar worden tot 2040 de 36.000 woningen gebouwd die nodig zijn om het woningtekort in de regio Groningen-Assen op te lossen? En welke gevolgen heeft dat voor bereikbaarheid en de kwaliteit van het landschap? Een verstedelijkingsstrategie voor de hele regio moet deze vragen in goede banen leiden. In 2022 is deze strategie geïntegreerd in de NOVEX-aanpak.
Vanuit deze aanpak werken hebben we in 2023 het Ontwikkelperspectief vastgesteld. Deze wordt nu verder uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda met daarin de noodzakelijke maatregelen om het perspectief te realiseren. Klik hier voor meer informatie over de NOVEX-aanpak.

2018 RGA 002 Hoogkerk Web

Mobiliteit

Belangrijkste resultaten in 2023

Na het vaststellen van de mobiliteitsstrategie is afgesproken om een samenwerkingsagenda mobiliteit RGA op te stellen. Verschillende RGA-partners hebben inmiddels de eigen mobiliteitsvisies vastgesteld. In de verstedelijkingsstrategie is de integrale ontwikkeling van de regio samengevat. Mobiliteit wordt daarin in samenhang met de thema’s Wonen, Werken, Groen en Energie uitgewerkt. Dit alles vormt de basis voor het uitwerken van de samenwerkingsagenda mobiliteit. Dit voorjaar is met ondersteuning van een bureau een concept samenwerkingsagenda opgesteld.

Verdere realisatie van het netwerk en herkenbaarheid van doorfietsroutes in de regio worden verder uitgerold.

Met het ministerie van I&W is afgesproken dat de RGA het programma Slim en Groen Onderweg Noord-NL (met de ambitie om in 2035 zoveel mogelijk emissievrij te zijn in het mobiliteitsdomein) coördineert. Dit programma is in 2022 geëvalueerd en geactualiseerd, waarbij vanuit de regionale ambitie en samenwerking aansluiting werd gezocht bij het landelijke VSD-programma (Veilig, Slim en Duurzaam). In 2023 wordt binnen dit programma vanuit het ministerie geld beschikbaar gesteld om duurzame mobiliteit te bevorderen. Thema’s binnen dit regionale en landelijke programma zijn smart mobility, keten- en deelmobiliteit, logistiek, stakeholdersaanpak, fietsstimulering, en de hinderaanpak.

Regio Groningen-Assen voerde tot voor kort de coördinatie op de digitaliseringsopgave Noord-Nederland, en het voorzitterschap van het Noord-Nederlandse Regionale Data-Team (RDT). Deze heeft als opdracht invulling en uitvoering te geven aan de landelijke ambitie om eind 2023 90% van de mobiliteitsdata op orde te hebben. Via de provincies en hun VVB’s / Mobiliteitsberaden worden inliggende gemeenten aangehaakt bij deze opgave.

De actielijn logistiek uit het programma Slim & Groen onderweg werd in 2023 gecoördineerd door de RGA. De uitvoeringsagenda logistiek zet in Noord-Nederland in op een drietal hooflijnen, te weten schonere logistiek, slimmere logistiek en regelgeving. Onder dit laatste onderwerp vallen de zero-emissie zones van de binnensteden van Assen en Groningen, waar de afspraak ligt deze in 2025 ZE te laten zijn.

De provincie Drenthe en RGA hebben in 2021 de handen ineengeslagen om een deelautopilot op te starten in de regio buiten het stedelijk gebied, om in de praktijk te onderzoeken hoe je dit ook in meer landelijk gelegen gebied van de grond kan krijgen en wat hier, vanuit de overheid voor nodig is. Century voert deze pilot uit. RGA en de provincie Drenthe dragen hier samen met het Rijk ook financieel aan bij. De realisatie is in 2022 gestart en liep ook in 2023 door. Er zijn inmiddels deelauto’s geplaatst in o.a. Gieten, Eelde en Hoogezand.

huisstijl 2023 bal zernike jan buwalda

Economie

Belangrijkste resultaten in 2023

Het onderzoek naar de leercultuur bij Groninger en Drentse bedrijven, dat in opdracht van de gemeente Groningen en de RGA is uitgevoerd, is eind 2022 afgerond. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is een vervolgproject opgezet, waarin samen met bedrijvenclusters (geografisch en sectoraal) en werknemersverenigingen concrete plannen en experimenten worden ontwikkeld en uitgevoerd voor de versterking van het leren en ontwikkelen. Het project wordt getrokken door de Hanzehogeschool; vanuit de RGA is een bijdrage toegezegd.

Aan Ton Driessen, voorzitter van de kerngroep en het Economisch Platform, is de opdracht verstrekt voor het ‘aanjagen’ van projecten. Dat betekent dat hij naast voorzitter ook een actieve en stuwende rol heeft om projecten als gevolg van bijeenkomsten van het economisch platform te organiseren.

Het Portefeuillehoudersoverleg Economie (POE) heeft gevraagd om een nader advies over hoe de ruimtevraag van bedrijven de komende jaren binnen de regio kan worden gefaciliteerd. In dat kader is door adviesbureau Stec de Marktanalyse werklocaties RGA uitgevoerd, die op 24 april 2023 door het POE is vastgesteld. Daarbij is tevens besloten om de marktvraag naar bedrijfskavels tot 2040 ruimtelijk te faciliteren en daartoe:

  1. Een integrale aanpak op te stellen, waarlangs de komende periode samen kan worden gewerkt aan de kwalitatieve opgaven op de bestaande bedrijventerreinen;
  2. De herstructureringsopgave in de regio nader in beeld te brengen en te verkennen, of er gezamenlijk instrumentarium ontwikkeld kan worden (bijvoorbeeld in de vorm van een regionale herstructureringsmaatschappij);
  3. Een regionaal vestigingskader te ontwikkelen.
    Uiteindelijk moet dit leiden tot het maken van bestuurlijke afspraken in een soort regionale ‘bedrijventerreinenvisie’.

Het instemmingsmodel en het monitoren van de uitgifte van bedrijventerreinen zijn binnen het programma economie twee kerntaken van het regiobureau.

ruimtelijk kwaliteit fochteloerveen 01 roelof bos hoofdbeeld

Ruimtelijke kwaliteit

Belangrijkste resultaten in 2023

In 2020 is gestart met het maken van een uitvoeringsprogramma voor Groeningen: het gebied op de laagveengordel die van oost naar west door de regio Groningen-Assen loopt. Voor Groeningen zijn ‘groene doelen’ gesteld. Deelnemers in het Groeningen-netwerk (overheden, onderwijsinstellingen, ondernemers en natuurorganisaties) willen gezamenlijk bereiken dat Groeningen hét voorbeeld wordt van een klimaatpositieve regio waarin ecologie en economie elkaar aanvullen en versterken.

In 2021 is het uitvoeringsprogramma en in 2022 hebben wij de organisatiestructuur voor Groeningen opgezet. Deze bestaat uit de werkgroep Groeningen, een kerngroep en het Platform Groeningen. In 2023 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om o.a. de bekendheid van Groeningen te vergroten. De RGA heeft een faciliterende en coördinerende rol bij het ondersteunen van deze structuur.

Kijk voor meer informatie op Groeningen.nu

Wonen Novex RGA 140

NOVEX

Belangrijkste resultaten in 2023

De RGA faciliteert vanaf 2020 het proces om te komen tot een Verstedelijkingsstrategie voor de Regio Groningen-Assen (VRGA). Na diverse fases (het dashboard, de ontwikkelprincipes en het voorkeursmodel) is deze strategie geïmplementeerd in de NOVEX-Aanpak Rijk-Regio. Met deze aanpak geeft het Rijk invulling aan de nationale regio op de ruimtelijke ordening. In de NOVEX is het gebied Groningen – Assen aangewezen als NOVEX-gebied. In dit gebied werken rijk en regio samen aan een ontwikkelingsperspectief en een uitvoeringsagenda. In de uitvoeringsagenda worden de maatregelen benoemd die noodzakelijk zijn om het perspectief te realiseren.

Monitoren en verkennen

Belangrijkste resultaten in 2023

De RGA en het CBS Urban Data Center (UDC) hebben in 2020 een intentieverklaring getekend om samen te werken aan een Regiomonitor. Hiermee kunnen de RGA en de deelnemende provincies en gemeenten beter beleid maken. De Regiomonitor komt voort uit de Toekomstagenda van de RGA. Daarin is afgesproken om zoveel mogelijk ‘datagedreven’ te gaan werken. Voorjaar 2022 is het eerste deel van de regiomonitor gepresenteerd: het dashboard wonen. Vervolgens is begonnen met het dashboard Economie, dat al voor een flink deel gereed is. In 2023 ronden we het af met de laatste indicatoren. Vervolgens start de opbouw van het dashboard Mobiliteit. Ondertussen werken we aan het actueel houden van het geheel en zoeken we naar dwarsverbanden tussen de thema’s, zoals inzichten in de stromen woonwerkverkeer.

Overzicht Regeling Regionale Projecten (ReP)

Hieronder ziet u alle projecten waaraan Regio Groningen-Assen (RGA) heeft bijgedragen.

190913 spot tv 35 van 35 48727103806 o

Stichting Spot TV

Spot TV wil de plek zijn waar mediatalent versneld tot ontwikkeling komt, door zoveel mogelijk relevante praktijkervaring op te doen. Dit onder supervisie van vakspecialisten…
fochteloerveen

Toekomstbestendig Fochteloërveen

Het Fochteloërveen ligt op de grens van de provincies Drenthe (gemeente Noordenveld) en Fryslân (gemeente Ooststellingwerf), tussen Veenhuizen, Smilde, Appelscha en Fochteloo en is onder…
kijkstal roegwold entrance by vector i architects v2

Kijkstal ‘t Roegwold

’t Roegwold maakt onderdeel uit van een uitgestrekte laagveengordel ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen en ten noorden van Assen. De laagveengordel…
Canadian Trail

De Canadian trail

Het project behelst het aansluiten van de regio Groningen-Assen op de internationale Hiking Trail Liberation Route Europe. Dit internationale lange-afstandswandelpad van Londen naar Berlijn wordt…
Klimaatproeftuin Zernike 1

Klimaatproeftuin Zernike

De klimaatproeftuin moet een werkomgeving worden waarin elke organisatie kan experimenteren, innoveren en netwerken op het gebied van regionale en integrale klimaatadaptatievraagstukken. Specifiek wordt in…
Electric Aircraft Rights Acquired

Zero-emissie vliegen Noord-Nederland

De stichting PEN EM heeft het initiatief genomen tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar zowel de technische als economische haalbaarheid als het belang van (waterstof-)elektrisch…
Enne Jans Heerd Mayke Zandstra

Enne Jans Heerd & Maarhuizen

Het project betreft het ontwikkelen van de monumentale boerderij Enne Jans Heerd & de omliggende wierde Maarhuizen tot een publieke en toekomstbestendige plek. De unieke…
Move Your World Actie Leerling Meisje In Gesprek Oudere

Move Your World

Move Groningen gaat de komende twee jaar vier Move your world projecten in de RGA uit te voeren. Met Move Your World voor vmbo-onderbouw komen…
Groenestein 1

Groene parels van het Noorden (fase II)

Een belangrijke kernkwaliteit van het Gorecht, Groningse deel van de Hondsrug, is de aanwezigheid van landgoederen en buitenplaatsen. Deze bijzondere elementen vertellen veel over de…
Oogst Van Het Land Herenboeren2

Herenboeren – Hof van Rhee

200 huishoudens, samen 500 mensen en 1 boer: met elkaar zijn ze straks Herenboeren Assen. Al deze mensen hebben hetzelfde doel: zelf weer de regie hebben…
20200607 143820

De Eerste Wijk Veenhuizen

Stichting Betekenisvol Beheer heeft in samenspraak met de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen (DJI) het initiatief genomen om op de historische locatie van het Eerste Gesticht van…
Woldwijk

Woldwijk

In de eerste fase zijn onder andere ruimtelijke, planologische en juridische voorwaarden gerealiseerd om tot de uitvoering van de beoogde aanpak te komen: opstelling gestandaardiseerde…
Veenlijn Web

Veenlijn

Diep onder de Drentse veenlandschappen (laagveengebieden) zit in het grondwater humuszuur en fulvinezuur; Veenlijn1zeer vruchtbare stofjes, die uit de plantenresten van het veen in het…
Social Startup 2

Windkracht 5 Social Startup Accelerator

Doel van het project is het begeleiden van start-ups van  idee tot solide onderneming, waardoor urgente maatschappelijke uitdagingen worden opgelost op een duurzame en financieel…
Paardenkwartier 002

Westerkwartier Paardenkwartier

We gaan een platform creëren waar verschillende partijen elkaar kunnen vinden en versterken waarbij paarden de verbindende factor vormen. Om dit gebiedsontwikkelingsplan tot uitvoer te…
Zernike

Smart Campus Zernike

De Campus heeft vergelijkbare problemen als steden en regio’s. Hoe kan de beschikbare fysieke ruimte efficiënter, flexibeler, multifunctioneler en duurzamer ingezet worden is daarbij de…
Top Dutch Solar Racing Nieuwsbrief

Top Dutch Solar Racing

De Stichting Solar Racing Groningen heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen. Het team van de Stichting…
Indietopia 1

The Indietopia Accelerator

Het doel is om te zorgen dat game-ontwikkeling in Noord-Nederland zakelijker wordt,  dat gamebedrijven gemakkelijker aan financiering komen en dat zij een grotere slagingskans krijgen.
Spraakmakend Media

Spraakmakend Media

Dit project wil jongeren de kans bieden een portfolio samen te stellen op het vlak van media/filmpjes.  Het project is een talentenprogramma voor jongeren die…
Reconditionering OVL Masten

Reconditionering Openbare verlichting

Montad en de gemeente Assen hebben een concept ontwikkeld waarmee oude lantarenpalen kunnen worden hergebruikt.  Het doel is om het concept van reconditionering en daarmee…
Slim MVO Appje 1

Slimme MVO-app duurzaam ondernemen

Het project betreft de ontwikkeling van een app voor mobiele telefoon en tablet, waarmee per bedrijf/organisatie gegevens over Slim MVO appje 1duurzaamheid en sociaal ondernemerschap/werkgeverschap…
Img6

Rustpunt Overschild

Met de herbestemming van de monumentale kerk van Overschild  wordt bijgedragen aan versterking van de recreatieve beleving van natuur en landschap in het gebied ten…
Riolering Euvelgunne

Riolering in Euvelgunne

Dit project onderzoekt de mogelijkheden om het bestaande gemengde rioolstelsel op bedrijventerreinen om te vormen tot een meer klimaatbestendig en duurzaam stelsel. Initiatiefnemers willen brongerichte maatregelen…
Platform Impact Noord 1

Platform Impact Noord

Het Platform draagt bij aan het vergroten van de zichtbaarheid, Platform Impact Noord 1het leggen van verbindingen, het versterken van kennis en expertise en het…
Leekstermeergebied

Poort tot de Onlanden

Natuurmonumenten wil als grootste en groeiende groene vereniging van Nederland De Onlanderij verder doorontwikkelen. In de afgelopen jaren heeft deze plek haar waarde al bewezen.…
PLUKN2

PlukN

PlukN is een openbaar voedselbos dat In het Westpark van Groningen wordt aangeplant. Een voedselbos waar iedereen op ieder moment doorheen kan wandelen en voedsel…
Lving Lab

Living Lab Groningen Airport Eelde

Een Living Lab is een broedplaats voor nieuwe ideeën.Kennisinstellingen, overheden en ondernemers kunnen er hun onderzoeksvragen kwijt.  In co-creatie tussen studenten, onderzoekers en ondernemers ontstaan…
Landgoederen Eelde Paterswolde Intro

Landgoederen Eelde-Paterswolde

De landgoederen zijn meer dan een groen gebied voor route gebonden recreatie. Diverse landgoederen hebben een extra functie, zoals een B&B van landgoed De Braak,…
Moutainbikeroutes

Mountainbikeroutes Noordenveld

De realisatie van vijf vaste mountainbikeroutes plus de verbindingsroutes met andere gebieden waaronder de stad Groningen.  Doel is het vergroten van het toeristische aanbod voor…
Jumping Jack

Jumping Jack

Jumping Jack, de bijnaam van Jack Middelburg, Nederlands meest getalenteerde motorrijder ooit, is motormuziektheater op het TT-circuit in Assen. Jumping JackMet 10 acteurs onder leiding…
I Turn It

ITurnIT

I.Turn.IT is een jong initiatief met als ambitie in een zeer vroeg stadium bij de jongeren in Noord-Nederland IT op de kaart te zetten. IT…
Kultuureiland

Kultuureiland

Bezoekers kunnen in het park het hele jaar door actief,v passief en recreatief verblijven. Kultuureiland1Een plek waar je wordt uitgedaagd om te beleven, genieten, ontspannen,…
Groeningen

Groeningen

Met Groeningen wordt een aanpak ontwikkeld voor behoud en versterking vanGroeningen de bijzondere ecologische waarden door hieraan economischer dragers te koppelen. Het project Groeningen omvat…
Feest In Oost En West

Feest! in Oost en West

Doel van Feest! In Oost en West is het overdragen van kennis Feest in oost en westvan het immateriële erfgoed van religieuze feesten. Door Feest!…
healthhub vergaderen

Health Hub Roden

Het project omvat de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Doelen zijn: betere aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt, versterking kennisproductie en -circulatie, ontstaan van cross-overs, in…
Facilitair Centrum Interzorg

Facilitair Centrum Interzorg

In het nieuwe Facilitair Centrum wordt wat betreft Facilitair Centrum Interzorgeten & drinken veel aandacht besteed aan het gebruik van natuurlijke eiwitten. Eiwittekorten leiden tot…
Groningen 20170622. Transfuture Festival, EnTranCe. Foto: Pepijn Van Den Broeke

Energy Barn

De Energy Barn is door studenten van de Hanzehogeschool Groningen, leerlingen van het Alfacollege, docenten, bedrijven, Energy Barn1verschillende instellingen en (eind)gebruikers samen gerealiseerd. De Energy…
E Ntelligence

E-ntelligence Assen

Assen is de Drentse hoofdstad met ongeveer 67.000 inwoners. Assen heeft de ambitie zichzelf te blijven ontwikkelen als een belangrijke regionale hub.  De duurzame ontwikkeling…
Afbeelding Drone Festival

Drone Festival Assen

Het Drone Festival Assen heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen. Het Drone Festival is een regionaal…
Winsum

De Tirrel

Dit project bestaat uit de nieuwbouw van twee scholen, gecombineerd met nieuwbouw van een zorgcentrum. WinsumHier komt zorg voor ouderen met dementie en revalidatie. Ook…
Poolse Bruid

De Poolse Bruid

De theatervoorstelling wordt een ode aan het Groninger erfgoed, de identiteit en het landschap, maar toont ook het innerlijk van de Groninger boer en de…
De Noorderlingen Web

De Noorderlingen

De Noorderlingen is een bewezen startup programma voor ambitieuze studentondernemers dDe Noorderlingen webie willen groeien met hun bedrijf. Het is hogeschool- en gemeenteoverstijgend opgezet en…
Groene Stoel 1

De Groene Stoel

De Groene Stoel is een lunchroom/restaurant en een leerbedrijf waar vluchtelingen,Groene Stoel 1 zonder diploma’s of werkervaring, een stageplek krijgen aangeboden en daarnaast de entree-opleiding…
Collectie Veenhuizen Intro

Collectie Veenhuizen

Het project omvat het door-ontwikkelen en vermarkten van een twaalftal projecten van de Collectie: LasTig, Nette spullen maken Nette Mensen, Weelde, Vormt, OutKast, VeenBadHuis, Turver,…
Challengethefuture1

Challenge the future

De kinderen/jongeren bedenken innovatieve oplossingenChallengethefuture1 die bijdragen aan doelen op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid en gezondheid. In de vorm van een prototype presenteren…
I Turn It Intro

Basicly

Het doel is om de veelzijdigheid en de aantrekkelijke kanten van het werken in de ICT-sector voor jongeren veel zichtbaarder en tastbaarder te maken, op…
Stichting Arboretum

Arboretum Assen

Het Arboretum in Assen is een bomenpark met een bijzondere collectie. Het park beslaat 20 ha. Doel hiervan is om enerzijds bomenkennis te verspreiden, en…
ADAK Logo 1.1

Aan de andere kant

Het Project ‘Aan de andere kant’ heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen. Het project is een…
Deelnemers Regio Groningen-Assen
Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen